In de afgelopen weken heeft BsGW de aanslagbiljetten voor de gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelastingen verzonden.

De gemeentelijke belastingen bestaan uit de onroerende zaakbelasting, de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de toeristenbelasting. Op de website van BsGW vindt u de tarieven voor Beekdaelen voor 2021.  

Onroerende zaakbelasting en de WOZ-waarde

De onroerende zaakbelasting wordt berekend op basis van de WOZ-waarde van de woning. Deze wordt vermeld op het aanslagbiljet van BsGW.
 
Bent u van mening dat de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld, neemt u dan contact op met BsGW.  De BsGW-taxateur legt u graag uit met welke zaken rekening is gehouden bij de waardebepaling en beoordeelt kosteloos of de WOZ-waarde correct is vastgesteld. Bezwaar maken is dan vaak niet meer nodig, hetgeen veel tijd bespaart en onnodige kosten voorkomt. In een animatiefilmpje laat BsGW op haar website zien hoe dit werkt. 

Rioolheffing

Tot 1 januari 2021 werd de rioolheffing in Beekdaelen op drie verschillende manieren berekend, namelijk zoals dat in de drie voormalige gemeenten geregeld was. In de praktijk betekende dit dat de heffing voor een inwoner uit bijvoorbeeld Schimmert anders werd berekend dan voor een inwoner uit Schinveld. 
Deze drie berekeningsmethoden waren overigens niet fout, er bestaan namelijk meerdere methoden om de rioolheffing te berekenen, elk met hun voor- en nadelen. 
 
Per 1 januari 2021 is de rioolheffing geharmoniseerd. Harmonisatie is verplicht voor een fusiegemeente. Het betekent concreet dat de rioolheffing per 1 januari 2021 voor heel Beekdaelen op eenzelfde wijze wordt berekend en voor alle rioolaansluitingen dus dezelfde regels gelden. De gemeenteraad heeft hierover besloten.
Door het gebruik van een nieuwe berekeningsmethode, ontstaan er ten opzichte van vorig jaar (toen drie andere berekeningsmethoden werden gebruikt) automatisch verschillen in de uitkomst ofwel de hoogte van de rioolheffing. Voor veel aansluitingen is de uitkomst positief, maar we zijn ons ervan bewust dat een klein deel van onze inwoners per 1 januari 2021 hierdoor meer gaat betalen aan rioolheffing.
 
Het uitgangspunt bij de harmonisatie van de rioolheffing, was een gelijke behandeling van zoveel mogelijk inwoners en een overzichtelijke, niet te ingewikkelde heffing. Uiteindelijk is gekozen voor een vast en een variabel deel in de rioolheffing:

  • Een variabel deel
    Dit is gekoppeld aan het drinkwatergebruik voor het vuilwaterdeel, met een eerste staffel van 300 m3. Hierdoor betaalt het overgrote deel van de huishoudens hetzelfde bedrag, maar kunnen grootverbruikers naar rato worden aangeslagen.
  • Een vast deel 
    Een vast bedrag voor het hemelwaterdeel, omdat in dit deel ook de collectieve voorzieningen voor de inzameling en verwerking van hemelwater en de maatregelen om wateroverlast te verminderen zijn opgenomen.

Alle kosten en lasten die te maken hebben met onze riolering worden betaald van de rioolheffing. Deze kosten en lasten zijn per 1 januari 2021 zo gelijkmatig mogelijk verdeeld over het aantal aansluitingen. Daarbij is getracht de financiële consequenties voor de aansluitingen met een gemiddeld drinkwaterverbruik te beperken en alle aansluitingen in geheel Beekdaelen zoveel mogelijk gelijk te behandelen. Op die manier worden de meeste Beekdaelenaren gelijk belast. Door de huidige manier van aanslaan krijgen de inwoners van voormalig Onderbanken en Schinnen de kans om te wennen aan een heffing waarbij drinkwaterverbruik wordt meegenomen. Over twee jaar wordt het nieuwe beleid geëvalueerd. 

Vragen 

Heeft u vragen over de hoogte van de aanslag, de berekening, de opbouw van de heffing,  inning en de WOZ-waarde, dan kunt u contact opnemen met BsGW. U kunt uw vraag stellen via ‘Mijn BsGW’ op www.bsgw.nl of telefonisch via 088 - 8 420 420. Met vragen over de hoogte van het tarief (m.u.v. de WOZ-waarde) kunt u contact opnemen met gemeente Beekdaelen via 088 – 450 2000 of gemeente@beekdaelen.nl.  
 

Heeft u gevonden wat u zocht?