Tot nu toe zijn in Nederland 43 centrumgemeenten verantwoordelijk voor het bieden van Beschermd Wonen in het kader van de Wmo voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Heerlen is centrumgemeente voor Parkstad. Vanaf 2023 is iedere gemeente zelf verantwoordelijk voor het bieden van Beschermd Wonen. Elke gemeente krijgt daarvoor dan ook geld van het Rijk. Wel hebben de gemeenten (VNG) en het ministerie van VWS afgesproken dat gemeenten regionaal samenwerken om deze taak goed uit te voeren. Dit is vastgelegd in de Norm voor Opdrachtgeverschap. Gemeenten werken vanuit een gezamenlijke visie met afspraken gericht op zorgcontinuïteit, regionale inkoop en plaatsing en beperking van de administratieve lasten.

De Parkstadgemeenten zijn hiermee aan de slag gegaan met als resultaat de notitie Samen Thuis 2023-2026 die deze week door alle colleges van Parkstad wordt vastgesteld. Deze notitie is een uitwerking van de Visie opvang en beschermd wonen Parkstad 2018-2026, die in 2018 is vastgesteld door de gemeenteraden.

Samenwerken is daarbij de rode draad. Dat geldt zowel voor de gemeenten onderling als voor de zorgaanbieders. Gemeenten gaan werken met één gezamenlijk toegangsteam voor Beschermd wonen waarin alle Parkstadgemeenten participeren. Wanneer een burger geen Beschermd wonen meer nodig heeft, zorgt het Toegangsteam voor een soepele overgang naar andere vormen van zorg. Ook beleidsmatig en financieel zal nauw samengewerkt worden tussen de gemeenten. Dat geldt ook voor het inkopen van de benodigde zorg, het kwaliteitskader en het toezicht op de zorg.

Van de aanbieders wordt gevraagd om een meerjarige samenwerking aan te gaan, en samen een breed scala aan woon- en begeleidingsvormen te bieden. Aan alle burgers moet passende zorg geleverd worden, niemand mag tussen wal en schip vallen. Er wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van Beschermd Wonen voor inwoners met een licht verstandelijke beperking, in combinatie met psychiatrische problematiek en voor jong volwassenen die uit een intramurale jeugdzorg setting komen en Beschermd Wonen nodig hebben. Alle inspanningen zijn gericht op de ontwikkeling van zelfredzaamheid zodat cliënten op den duur de stap richting zelfstandigheid kunnen zetten. Insteek is om de bekostiging van Beschermd wonen te doen op basis van een lumpsum. Daardoor blijven de administratieve lasten beperkt. Er zal voldoende ruimte geboden worden om te investeren in innovatie.

De komende maanden zal intensief overleg plaatsvinden met de aanbieders van Beschermd wonen om het een en ander nader uit te werken. Ook de afspraken tussen de Parkstadgemeenten worden uitgewerkt en vastgelegd. De Adviesraden en cliëntenraden worden gedurende het proces betrokken bij de ontwikkelingen.

Maatschappelijke opvang, de opvang van dak- en thuislozen, blijft de komende jaren een taak voor de centrumgemeenten.

Heeft u gevonden wat u zocht?