Het gemeentebestuur van Beekdaelen gaat zorgvuldig om met klachten.

Onze burgers hebben recht op een correcte behandeling. Indien er in een concreet geval iets misgaat, willen wij hierover nadenken en bekijken of onze bedrijfsvoering aangepast moet worden. Daarbij staat steeds het belang van onze burgers centraal. Recent heeft de gemeenteraad besloten om het proces rondom de klachtenafhandeling anders in te richten. Waar voorheen de nationale ombudsman de aangewezen ‘persoon’ was voor de afhandeling van klachten in tweede instantie, heeft de raad nu gekozen voor het instellen van een lokale onafhankelijke ombudscommissie. De leden hiervan zijn op maandag 13 december 2021 beëdigd.

Hieronder zetten we de hele (vernieuwde) procedure graag een keer voor u op een rij:

Klachten 

Burgers die niet tevreden zijn over de wijze waarop ze in een concreet geval door ons zijn behandeld, kunnen hierover een officiële klacht indienen. U kunt daarbij denken aan een onaanvaardbaar lange afhandeltermijn van een aanvraag, gebrekkige communicatie met een vakafdeling, verkeerde informatieverstrekking of een (andere) onheuse bejegening.

Behandeling klacht in eerste instantie

De vakafdeling zal met u contact opnemen om uw klacht te bespreken. Indien het niet lukt het probleem in onderling overleg op te lossen, wordt u in de gelegenheid gesteld om uw klacht tijdens een hoorzitting nader mondeling toe te lichten. Vervolgens krijgt u schriftelijk bericht waarin u wordt meegedeeld of uw klacht gegrond of ongegrond is. Daarbij kan ook vermeld worden welke lessen wij uit uw klacht hebben getrokken.

Behandeling klacht in tweede instantie

Indien u niet tevreden bent met de wijze waarop uw klacht is afgehandeld, kunt u zich wenden tot de Ombudscommissie Gemeente Beekdaelen. Deze commissie bestaat uit drie deskundige leden en een onafhankelijk secretaris, die geen van allen binding hebben met het gemeentebestuur van Beekdaelen. Hierdoor is een onafhankelijke, onpartijdige en objectieve klachtbehandeling gewaarborgd. Het adres van de commissie is:

Ombudscommissie Gemeente Beekdaelen, t.a.v. de heer Partouns
De Ombudscommissie beschikt ook over een eigen email: ombudscommissie@beekdaelen.nl

De ombudscommissie onderzoekt of uw klacht op een serieuze wijze is behandeld en stelt u in de gelegenheid tijdens een hoorzitting uw verhaal te doen. Vervolgens spreekt de commissie een definitief klachtoordeel uit. Ook hiervan krijgt u schriftelijk bericht. De commissie kan ook aanbevelingen aan het gemeentebestuur doen om herhaling van fouten in de toekomst te voorkomen.De leden van de ombudscommissie  bij hun recente beëdiging door burgemeester Geurts: Paul Vanderheyden (voorzitter), Ids Bierma (lid), Jules Bessems (lid).

Heeft u gevonden wat u zocht?