Aanduiding politieke groepering

Verkiezing Gemeenteraad 2018

AANDUIDING POLITIEKE GROEPERING BOVEN EEN KANDIDATENLIJST

Voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Beekdaelen kan een

politieke groepering, die een vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid en

waarvan de aanduiding niet reeds bij het centraal stembureau voor de verkiezing van

de Tweede Kamer of provinciale staten is geregistreerd, aan het centraal stembureau

van de gemeente verzoeken, de aanduiding waarmee zij op de kandidatenlijst wenst

te worden vermeld (niet meer dan 35 letters of andere tekens), in een register in te

schrijven.

Indien men de aanduiding voor de komende verkiezing van de leden van de raad van

de gemeente Beekdaelen op woensdag 21 november 2018 wenst te laten registreren,

kan een verzoek daartoe schriftelijk worden gedaan bij het centraal stembureau,

Deweverplein 1, 6361 BZ Nuth. De uiterste datum van het verzoek is maandag 27

augustus 2018.

Voor deze registratie moet een waarborgsom van honderdtwaalf euro vijftig euro

worden overgemaakt op een daartoe bestemde rekening van de gemeente. Betaling

kan ook per pin of cash bij de balie van het informatiecentrum, Deweverplein 1, 6361

BZ Nuth.

Degene die de betaling verricht, ontvangt een bewijs daarvan.

Na inlevering van een geldige kandidatenlijst voor de komende verkiezing wordt de

waarborgsom terugbetaald.

Bij het verzoek moeten worden overgelegd:

een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn

opgenomen;

b. een bewijs van inschrijving in het register, gehouden door de Kamer van Koophandel;

c. een bewijs van betaling van bovenvermelde waarborgsom;

d. een verklaring van de politieke groepering houdende aanwijzing van haar

gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde bij het centraal stembureau.

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de registratie van

een politieke groepering worden verstrekt door bureau verkiezingen, Deweverplein 1,

6361 BZ Nuth, email: gemeente@nuth.nl, telefoonnummer: 14-045.

REGISTRATIE AANDUIDING POLITIEKE GROEPERING

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Beekdaelen;

gelet op artikel G3, lid 5, van de Kieswet;

dat op woensdag 11 juli 2018 is besloten de volgende aanduiding(en) van de genoemde politieke groepering(en) te registreren in het register voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Beekdaelen.

Politieke groepering

:

Beekdaelen Lokaal

Aanduiding

:

Beekdaelen Lokaal

Politieke groepering

:

Vernieuwingsgroep ‘70

Aanduiding

:

Vernieuwingsgroep

Politieke groepering

:

VitaalBeekdaelen

Aanduiding

:

VitaalBeekdaelen

De aandacht wordt erop gevestigd dat ingevolge de Algemene wet bestuursrecht, de natuurlijke of rechtspersoon, die door de beschikking rechtstreeks in zijn belang is getroffen, daartegen beroep kan instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet op grond van artikel G5, lid 1, onder b, van de Kieswet, uiterlijk op de zesde dag na de bekendmaking van deze kennisgeving in tweevoud worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak voornoemd, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Nadere inlichtingen betreffende de registratie worden verstrekt door bureau verkiezingen, Deweverplein 1, 6361 BZ Nuth, email gemeente@nuth.nl, telefoonnunmer 14-045.

Plaats:

Nuth

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Beekdaelen,

Mevr. D.H. Schmalschläger (burgemeester)