Colleges buigen zich over ingekomen zienswijzen herindelingsontwerp Onderbanken-Nuth-Schinnen

Het herindelingsontwerp voor de herindeling van de gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen heeft acht weken ter inzage gelegen. Inwoners en belanghebbenden dienden in totaal zo’n 1200 zienswijzen in.

Elke zienswijze wordt door de gezamenlijke colleges, zo mogelijk gebundeld, van een reactie voorzien. Ze worden verwerkt tot een zienswijzenota die vanaf 20 maart online staat op www.fusie-ons.nl. In verband met de privacy van de indieners en op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden deze anoniem gepubliceerd. Wanneer de zienswijzen daartoe aanleiding geven, worden ze verwerkt in het definitieve herindelingsvoorstel: het herindelingsadvies.

Herindelingsadvies

Op 28 maart 2017 stellen de drie gemeenteraden het herindelingsadvies inclusief onder andere de zienswijzennota vast. Daarna gaat dit via gedeputeerde staten van de Provincie Limburg naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In het herindelingsadvies staan onder andere de redenen voor de herindeling, de wijze waarop, de nieuwe gemeentegrenzen, het draagvlak en hoe vorm wordt gegeven aan die nieuwe gemeente (toekomstvisie).Onderbanken-Nuth-Schinnen fuseren op 1 januari 2019.