Gemeente Beekdaelen in de startblokken

Ontwikkeling raadsprogramma en collegevorming

De inwoners van de gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen hebben hun stem laten horen. Nu de uitkomsten van de herindelingsverkiezingen bekend zijn, is het tijd voor de volgende stap in opmars naar de nieuwe gemeente.

Op initiatief van Roy van der Broek, als leider van de grootste fractie, zijn de lijsttrekkers bij elkaar gekomen in een constructief overleg, waarbij een gezamenlijk beeld is voorgesteld dat door alle aanwezigen als uitgangspunt voor onderhandelingen is onderschreven.

Uitgangspunt is dat een nieuwe ambitieuze gemeente als Beekdaelen een stabiel bestuur verdient, dat kan rekenen op een breed draagvlak. In de aanloop naar Beekdaelen hebben de drie gemeenteraden het initiatief genomen, samen dorpsgesprekken aan te gaan in alle vijftien kernen, om te peilen wat er leeft. De opbrengst van deze bijeenkomsten is samengevat in het document ‘Ons Beekdaelen maken we samen’. De gesprekken vonden ook hun weerslag in de verschillende verkiezingsprogramma’s die een grote mate van eensgezindheid, met hier en daar accentverschillen, hebben opgeleverd wat betreft de koers voor Beekdaelen.

Beekdaelen heeft als nieuwe gemeente de grootste kans van slagen met een beleid waarbij inwoners en hun gekozen vertegenwoordigers uit alle drie de voormalige gemeenten zich herkennen. Die herkenning gaat met name over de inhoud van dat beleid: Wat doet de gemeente; hoe gaat de gemeente om met mijn kern; komt de gemeente eerst praten voordat ze wat doet, etc. Om een goed beeld te kunnen krijgen moet de inhoud dus eerst verkend worden.

De belangrijkste vraag is dan ook hoe eensgezind de raadsfracties zijn om dit beleid te kunnen en willen steunen? Op basis daarvan kan gewerkt worden aan een college met een zo breed mogelijk draagvlak, waarin in de ideale situatie partijen en personen uit alle drie de voormalige gemeenten een herkenbare plaats hebben.

Proces en aanpak: concept-raadsprogramma en collegevorming

Er wordt daarom met alle fracties gesproken over de inhoud van een raadsprogramma en hoe een college met breed draagvlak gevormd kan worden.

Daarom gaat een team van twee externe verkenners, ondersteund door de griffier, aan de slag om op basis van de input uit de te voeren gesprekken met de fracties en alle tot nu toe in het kader van de overdracht gemaakte (ambtelijke-) documenten, een concept-raadsprogramma op te stellen.

In die verkenning wordt ook gekeken of partijen bereid zijn op basis van het conceptprogramma deel te nemen aan een college en of zij eventueel belemmeringen zien in toekomstige samenwerking.

Naar verwachting wordt deze verkennende fase rond 11 december afgerond, waarna verdere stappen genomen worden om uiteindelijk te komen tot de vorming van het college van de gemeente Beekdaelen.