Het herindelingsontwerp

Op 1 november 2016 hebben de gemeenteraden van Onderbanken, Nuth en Schinnen het herindelingsontwerp vastgesteld

Hierin staan de uitgangspunten van de herindeling van de drie gemeenten beschreven.

Inzagetermijn herindelingsontwerp Onderbanken-Nuth-Schinnen gesloten

Het herindelingsontwerp voor de herindeling van de gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen heeft acht weken ter inzage gelegen. Inwoners en belanghebbenden konden in deze periode een zienswijze indienen. In totaal zijn er ruim 1200 zienswijzen ingediend.

Ingediende zienswijzen in behandeling genomen

Nu de inzagetermijn is verstreken en er geen zienswijzen meer kunnen worden ingediend, nemen de gemeenten de ingediende zienswijzen in behandeling. Elke zienswijze wordt door de gezamenlijke colleges, zo mogelijk geclusterd, van een reactie voorzien. Wanneer de zienswijzen daartoe aanleiding geven, worden ze verwerkt in het definitieve herindelingsvoorstel: het herindelingsadvies. De drie gemeenteraden stellen het herindelingsadvies in maart 2017 vast. Daarna gaat het naar de provincie Limburg. In het herindelingsadvies staan onder andere de redenen voor herindelen en de wijze waarop, de nieuwe geografische grenzen, het draagvlak en hoe vorm wordt gegeven aan die nieuwe gemeente (toekomstvisie).

De herindeling Onderbanken-Nuth-Schinnen zal per 1 januari 2019 plaatsvinden.

Het wettelijk spoor van het herindelingstraject

  • Tot en met 3 januari 2017 konden bij de drie gemeenten zienswijzen ingediend worden.
  • 28 maart 2017: De drie gemeenteraden nemen een besluit over het herindelingsadvies (het definitieve stuk na de inzagereacties).
  • April 2017: herindelingsadvies naar provincie Limburg. Gedeputeerde Staten geven hun zienswijze.
  • Uiterlijk juni 2017: de provincie Limburg stuurt het herindelingsadvies naar ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK)
  • September 2017 – mei 2018: Behandeling wetsontwerp in de Tweede Kamer en Eerste Kamer
  • September 2018: Publicatie herindelingswet.
  • November 2018: Herindelingsverkiezingen gemeenteraad van de nieuwe gemeente.
  • 1 januari 2019: Herindelingsgemeente van start.