Onderbanken, Nuth en Schinnen ontvangen delegatie Gedeputeerde Staten van Limburg

Dinsdag 20 juni ontvingen de colleges van Onderbanken, Nuth en Schinnen een delegatie van Gedeputeerde Staten van Limburg in de Watertoren in Schimmert.

Tijdens deze bijeenkomst boden burgemeesters Wolfs, Frissen en Schmalschläger de ontwikkelagenda aan aan de delegatie van de provincie bestaande uit gedeputeerden Koopmans, Mackus en Geurts. In de ontwikkelagenda is op hoofdlijnen de visie voor Beekdaelen uitgewerkt.

Aanbieden ontwikkelagenda aan Provincie

V.l.n.r. burgemeester Frissen (Schinnen), gedeputeerde Koopmans, burgemeester Schmalschläger (Nuth), gedeputeerde Geurts, burgemeester Wolfs (Onderbanken) en gedeputeerde Mackus. 

Achtergrond

Onderbanken, Nuth en Schinnen staan voor de opgave om vanaf 2019 als gemeente Beekdaelen een onderscheidende positie in de regio op te bouwen. Beekdaelen is de groene long tussen de verstedelijkte gebieden in de Westelijke Mijnstreek en Parkstad Limburg. Beekdaelen koestert zijn landelijk karakter, met veel groen en karakteristieke kernen, en gaat deze kwaliteit verder versterken. Onder het motto:

Leven en werken in het landschap


De fusie tot nieuwe gemeente biedt de gelegenheid om stil te staan bij de grote trends en ontwikkelingen die zich voltrekken in de samenleving en om strategische keuzes te maken over wat dat betekent voor een gemeente waar “leven en werken in het landschap” centraal staat. Dat heeft geresulteerd in een ontwikkelagenda, waarin de aandacht uitgaat naar een kwaliteitsimpuls en ambities van de nieuwe gemeente Beekdaelen.

Bekijk het video-verslag op ons YouTube-kanaal