Provincie en gemeenten investeren samen in toekomst van Onderbanken, Nuth en Schinnen

Visie wordt overhandigd

Dinsdag 10 januari hebben de colleges van Onderbanken, Nuth en Schinnen de strategische hoofdlijnen voor de visie op de in 2019 nieuw te vormen gemeente aangeboden aan het college van Gedeputeerde Staten van Limburg. De titel hiervan luidt: ‘Leven en werken in het landschap’. In een intentieverklaring tussen de drie gemeenten en Provincie is afgesproken de verdere uitwerking van visie en investeringsagenda gezamenlijk ter hand te nemen. Daarbij is vanuit de Provincie de principe-bereidheid uitgesproken om voor projecten en initiatieven voor de A76 (korte termijn aanpak) én IBA Parkstad, naast de regulier beschikbare middelen, minimaal € 5 miljoen extra te investeren. Daarnaast zal de Provincie een voortrekkersrol gaan vervullen als het gaat om de voorbereidingen door de verantwoordelijke overheden van de ontwikkeling van de A76, ook op de langere termijn.

Opgave en ambitie

Onderbanken, Nuth en Schinnen gaan fuseren. Zij staan gezamenlijk voor de opgave om vanaf 2019 als nieuwe gemeente (werknaam ONS) een robuuste positie in de regio op te bouwen. Een stap daarbij is het ontwikkelen van een strategische visie en een bijbehorende investeringsagenda.

Gezamenlijk werken aan de toekomst van Onderbanken, Nuth en Schinnen

Het college van Gedeputeerde Staten van Limburg staat positief ten opzichte van de voorgenomen herindeling en spreekt zijn waardering uit over de gestelde ambitie, visie en plannen voor een concrete investeringsagenda met structuurversterkende projecten voor de komende jaren. Gezamenlijk werken gemeenten en Provincie in goed partnerschap de komende maanden aan de verdere uitwerking van de visie en investeringsagenda waarbij de eindverantwoordelijkheid voor de projecten bij de drie gemeenten ligt.

Leven en werken in het landschap

ONS vormt het groene hart tussen de Westelijke Mijnstreek en Parkstad Limburg. De landelijkheid met zijn kleine karakteristieke kernen is een sterke kwaliteit die behouden moet blijven. De as Schimmert-Schinnen-Schinveld biedt kansen voor nieuwe landschappelijke verbindingen, zeker met de Internationale Bau Austellung Parkstad (IBA) en de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg. Tegelijkertijd biedt de ‘bedrijvigheids-as’ langs de A76 (inclusief de aansluiting op de Buitenring Parkstad Limburg) een relatief sterke werkfunctie voor een deel van de inwoners. De hiervoor geschetste assen vormen als het ware een kompas door het werk- en leefgebied van de nieuwe gemeente, waarlangs perspectieven en kansen voor de nieuwe gemeente kunnen worden ontwikkeld. Vanuit de geografische ligging en kwaliteiten en aansluitend op de toekomstvisies van de drie gemeenten is gekozen voor het motto “Leven en werken in het landschap”.

De definitieve visie en bijbehorende investeringsagenda zal dit voorjaar gereed komen waarbij de financiële consequenties ook verwerkt kunnen worden in de provinciale Voorjaarsnota 2017 en de gemeentelijke Kadernota’s.

Documenten