Het herindelingsproces

 • Beschrijving

  De gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen willen op 1 januari 2019 samengaan als één nieuwe gemeente. Maar voor het zover is moeten er vele stappen worden gezet, dit noemen we het herindelingsproces.

  Maak alvast kennis met Beekdaelen; met de mensen die er wonen en werken en met het landschap dat het achtergronddecor vormt van onze prachtige nieuwe gemeente. Onze dank gaat uit naar de vele vrijwilligers die aan deze film hebben meegewerkt, ondernemers, sporters, muzikanten, schutters en musici, allen inwoners van de toekomstige gemeente Beekdaelen.

  Met gepaste trots presenteren wij u: Welkom in Beekdaelen,  de gemeente van u, van mij, van ons!

  Lees hiernaast ook het boekje: Welkom in Beekdaelen!

  Waarom fuseren?

  Waarom fuseren met elkaar? Dit vertellen we u graag in onze animatie!

  Bekijk onze animatie over de fusie

  De gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen zijn, ieder op een eigen manier, al langere tijd bezig met “de toekomst”. Een gemeente heeft een grote hoeveelheid aan taken en daar komen er ieder jaar steeds meer bij. Denk bijvoorbeeld aan zorg, jeugdhulp en werk. Onze gemeenten horen tot de kleinere gemeenten in de regio. Dit brengt financiële, bestuurlijke en maatschappelijke risico’s met zich mee. Een grotere gemeente kan betere kwaliteit leveren, is minder kwetsbaar, kan kosten besparen en biedt op allerlei gebieden extra kansen. Kortweg worden dit de 4 K’s van de herindeling genoemd: Kwaliteit, Kwetsbaarheid, Kosten en Kansen.

  Het herindelingsproces schematisch weergegeven

 • Kosten

  Drie herindelingssporen

  Het herindelingsproces kunnen we opdelen in drie sporen:

  • Gedurende het wettelijke spoor volgen we de wettelijke kaders van de Wet Algemene richtlijnen herindeling (wet Arhi) en doorlopen we de bestuurlijke en procedurele stappen.
  • Tijdens het visiespoor werken we aan een inhoudelijk vergezicht voor de nieuwe gemeente. Deze zogenaamde strategische visie willen we, samen met onze burgers, bedrijven, instellingen en organisaties maken. Hoe ziet u de toekomst van de nieuwe gemeente en wat vindt u belangrijk? Het wordt tenslotte de gemeente van ONS allemaal. 
  • Tot slot het fusie- en veranderspoor waarin gewerkt wordt aan het bouwen en inrichten van de nieuwe gemeentelijke organisatie. Een organisatie die burgers wil overhalen om mee te doen, om samen te werken, om zelfredzaamheid aan de dag te leggen. We bouwen aan duurzame relaties met inwoners, bedrijven en organisaties die niet aan tijd of plaats gebonden zijn. Digitale dienstverlening speelt daarin een steeds belangrijkere rol.
 • Extra 1

  2015-2016  Intentiebesluiten

  Een herindeling start met een principebesluit of intentiebesluit  waarmee de betrokken gemeenteraden hun voornemen tot herindeling uitspreken en aan de colleges van de drie gemeenten de opdracht geven een herindelingsontwerp te maken.

  • December 2015: De gemeenteraden van Onderbanken en Schinnen nemen een intentiebesluit aan waarmee zij hun voornemen tot herindeling uitspreken (intentiebesluit Onderbanken en intentiebesluit Schinnen)
  • Mei 2016: De gemeenteraad van Nuth neemt het intentiebesluit aan tot herindeling met de gemeenten Onderbanken en Schinnen.
  • Januari 2015 tot en met september 2016: Er worden diverse raadsconferenties en informatiebijeenkomsten voor inwoners georganiseerd.
 • Extra 2

  2016  Herindelingsontwerp 

  In het herindelingsontwerp omschrijven de drie gemeenten de noodzaak van de herindeling en waarom zij in de toekomst samen verder willende als één gemeente.

  • 1 november 2016: De drie betrokken gemeenteraden van Onderbanken, Nuth en Schinnen stellen het herindelingsontwerp vast en verklaren officieel dat zij van plan zijn om op 1 januari 2019 samen één nieuwe gemeente te vormen.
  • 2 november 2016 tot en met 3 januari 2017: Het herindelingsontwerp ligt ter inzage. Tot en met 3 januari 2017 kan eenieder een schriftelijke zienswijze op het herindelingsontwerp geven.
  • November 2016 tot en met februari 2017: Tijdens bijeenkomsten met colleges, raden en  inwoners delen de drie gemeenten de verdere plannen rondom de nieuwe gemeente.
 • Extra 3

  2017  Herindelingsadvies en bekendmaking nieuwe naam

  Na afsluiting van de zienswijze termijn (tot en met 3 januari 2017) geven de colleges een reactie op de ingekomen zienswijzen. De zienswijzen, samen met de reactie van de colleges, worden verwerkt tot een herindelingsadvies en door de raden vastgesteld.

  • Februari tot en met maart 2017: De gemeenteraden van Onderbanken, Nuth en Schinnen stellen op 6 maart 2017 het herindelingsadvies vast. De Colleges sturen het herindelingsadvies aan gedeputeerde staten van de betreffende provincie.
  • Nieuwe naam van de gemeente bekend: In het herindelingsadvies staat ook de naam voor de nieuwe gemeente. 
  • Maart tot en met april 2017: Na ontvangst van het herindelingsadvies stellen de Gedeputeerde Staten van Limburg een zienswijze op. Het herindelingsadvies wordt met de provinciale zienswijze aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gestuurd.
 • Extra 4

  2017-2018  Wetgevingstraject Eerste en Tweede Kamer

  De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) neemt het definitieve besluit over de herindeling. Gaat de minister akkoord, dan wordt een voorstel voor een herindelingswet opgesteld en via het wetgevingstraject van de ministerraad en de Raad van State aan het Parlement (tweede en in de eerste kamer) voorgelegd. Als het parlement het wetsvoorstel aanneemt wordt het bekrachtigd door de Koning en wordt de wet gepubliceerd in het Staatsblad.

  Uiterlijk twee maanden nadat de herindelingswet is vastgesteld, stellen Gedeputeerde Staten de nieuwe gemeentegrenzen vast. Dit besluitvormingstraject vindt plaats vanaf april 2017 tot eind 2018.

 • Extra 5

  2018  Gemeenteraadsverkiezingen

  Een nieuwe gemeente vraagt ook om een nieuwe gemeenteraad. Hiervoor zijn tussentijdse raadsverkiezingen nodig, de zogenaamde herindelingsverkiezingen. Deze verkiezingen vinden plaats in november 2018.

 • Extra 6

  2019  Start nieuwe gemeente

  Op 1 januari 2019 is onze nieuwe gemeente een feit. Voor de start van een nieuwe gemeente gelden wettelijke voorschriften onder andere over het benoemen van de burgemeester, de griffier en de secretaris en over de eerste raads- en collegevergadering.