Veelgestelde vragen ONS

 • Beschrijving

  Van januari 2015 tot en met september 2016 zijn er naast raadsconferenties verschillende informatiebijeenkomsten voor inwoners georganiseerd in alle drie de gemeenten. Tijdens die bijeenkomsten zijn veel vragen gesteld. We hebben een overzicht gemaakt van de veelgestelde vragen over de fusie van de gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen. 

 • Extra 1

  Waar komt het nieuwe gemeentehuis?

  Op dit moment bestaat niet het voornemen om een nieuw gemeentehuis te bouwen. Wel bestaat het voornemen om op de huidige locaties in Onderbanken, Nuth en Schinnen als servicepunten in stand te houden.

  De nieuwe gemeente zal nog meer dan nu het geval is langs de elektronische weg diensten gaan verlenen. Dit betekent dat burgers hun zaken met de gemeente meer vanaf thuis kunnen regelen. De nieuwe gemeente zal burgers langs deze elektronische weg ook nog meer bij de totstandkoming en uitvoering van beleid betrekken. 

 • Extra 2

  Wat is de meerwaarde voor de burger?

  De voordelen zoals wij die zien zijn gelegen in de schaalvergroting. Schaalvergroting door middel van een fusie van de drie gemeenten vergroot de robuustheid te aanzien van de zogenoemde ‘4 K’s’: Kwaliteit, Kwetsbaarheid, Kosten en Kansen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kwaliteit van dienstverlening en bestuur, het verlagen van kosten enzovoorts.   

 • Extra 3

  In hoeverre is er per 1 januari 2019 al sprake van nieuw beleid of wanneer gaat nieuw beleid in?

  In de herindelingsprocedure is voorzien dat in de aanloop naar de fusie wordt gewerkt aan beleidsharmonisatie op de verschillende beleidsterreinen. Voor zover die harmonisatie van beleid per 1 januari 2019 nog niet is gerealiseerd, verplicht de wet de nieuwe gemeenteraad om hiervoor nieuw beleid in het eerste halfjaar 2019 vast te stellen.

 • Extra 4

  Is er een moment ingesteld waar een ‘go / no go’ besluit genomen kan worden?

  Ja, de vaststelling van het herindelingsontwerp op 1 november 2016 en het herindelingsadvies medio 2017, zijn als ‘go/no go’ momenten te beschouwen. In het herindelingsontwerp wordt het wat, waarom en hoe van de herindeling omschreven. Het herindelingsadvies vormt de basis waarop de minister van Binnenlandse Zaken tot een herindelingswet komt. Op het herindelingsontwerp kan eenieder zienswijzen indienen, die vervolgens in het herindelingsadvies zullen worden verwerkt. 

 • Extra 5

  Hoe wordt de nieuwe gemeenteraad samengesteld?

  Voor de samenvoeging, altijd op 1 januari van een jaar, zijn in november daaraan voorafgaande de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente. In het geval van ONS is dat dus in november 2018. Deze gemeenteraadsverkiezing komt in de plaats van de landelijke gemeenteraadsverkiezingen. De gebruikelijke termijn van vier jaar voor de gemeenteraad wijkt daardoor bij een fusie iets af.  

 • Extra 6

  Wat wordt de omvang van het personeelsbestand van de nieuwe gemeente?

  Op basis van de visie op de nieuwe gemeente bekijken we welke organisatie daarbij het beste past. Dan pas is helder hoeveel personeel er nodig is.