Pagina opties

Groter
RSS

Aanwijzingsbesluit gemeentelijke deurwaarder   (21-02-2020)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen;

Gelet op
- artikel 160 lid 1 onder d en artikel 231 lid 2 onderdeel e van de Gemeentewet;

BESLUIT

 • De heren M.H.H. Sampers; P.L.J. van den Broek; R.J.A. Claessen; M.J. Hodiamont  en H.P.M. Koenen aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar;
 • Bovengenoemde personen tevens aan te wijzen als gemeentelijke deurwaarder voor de navolgende belastingen:
  • Onroerende zaakbelasting
  • Rioolheffing
  • Afvalstoffenheffing
  • Toeristenbelasting
 • Dit besluit geldt voor de periode dat de onder 1 bedoelde personen in dienst zijn van, alsmede in opdracht van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) de functie van deurwaarder vervullen;
 • Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de bekendmaking;

Dit besluit wordt aangehaald als Aanwijzingsbesluit gemeentelijke deurwaarder gemeente Beekdaelen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van  21 februari 2020,

Het college van burgemeester en wethouders van Beekdaelen,


De secretaris,                          De burgemeester,