Pagina opties

Groter
RSS

Aanwijzingsbesluit gemeentelijke heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar, WOZ ambtenaar (21-02-2020)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen;

Gelet op
- artikel 160 lid 1 onder d, artikel 231 lid 2 onderdeel b en c van de Gemeentewet en artikel 1 lid 2 van de Wet waardering onroerende zaken;

BESLUIT

 • De directeur van de  Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar;
 • De directeur van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) aan te wijzen als WOZ ambtenaar en tevens als heffingsambtenaar en invorderingsambtenaar voor de navolgende belastingen:
  • Onroerende zaakbelasting
  • Rioolheffing
  • Afvalstoffenheffing
  • Toeristenbelasting
 • Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de bekendmaking;
 • Dit besluit wordt aangehaald als Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar en WOZ ambtenaar gemeente Beekdaelen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 21  februari 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Beekdaelen,


De secretaris,                          De burgemeester,