Pagina opties

Groter
RSS

Basisregistratie Personen – Beperking van verstrekking van persoonsgegevens door de overheid (geheimhouding) (11-12-2019)

In de basisregistratie personen (BRP: de officiële naam voor de Nederlandse bevolkingsadministratie) zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die binnen de gemeente woont. Het gaat hierbij niet alleen om adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook gegevens m.b.t. een eventueel huwelijk, nationaliteit, ouders en kinderen. Deze gegevens worden automatisch verstrekt aan overheidsinstanties en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen zoals pensioenfondsen, voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun wettelijke taken.
Welke informatie verstrekt mag worden, wordt bepaald door het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

De hiervoor bedoelde gegevensverstrekkingen voor publiekrechtelijke doeleinden kunt u niet voorkomen, omdat deze verplicht is voorgeschreven. In enkele gevallen kunnen echter ook derden navraag doen, om de over u opgenomen gegevens in de BRP aan hen te verstrekken. Voor deze verstrekkingen kunt u geheimhouding van uw gegevens verzoeken o.g.v. artikel 2.59 van de Wet BRP. Het gaat dan bijvoorbeeld om verstrekking aan zogenaamde verplichte derden (zoals een advocaat die een dagvaarding aan uw adres wil uitbrengen) en aan zogenoemde vrije derden (niet-commerciële instellingen).
Aan particulieren en aan commerciële instellingen wordt, zelfs als u niet om geheimhouding heeft verzocht, alleen informatie verstrekt na uw voorafgaande schriftelijke toestemming.

Bij de gemeente kunt u verzoeken om aan de voornoemde instellingen geen gegevens over u uit de BRP te verstrekken. Dat kan via onze website of aan de balie (dit kan alleen op afspraak). Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt, ontvangt u een bevestiging.

Wilt u weten aan wie in het afgelopen jaar over u gegevens zijn verstrekt uit de BRP, dan kunt u daarvan een overzicht opvragen bij de gemeente. Dit heet inzagerecht. Dit kan alleen aan de balie op afspraak

Tot slot is het van groot belang dat de over u in de BRP opgenomen gegevens juist en actueel zijn. Twijfelt u daaraan, neem dan contact op met de afdeling Publieke Dienstverlening, team burgerzaken.