Pagina opties

Groter
RSS

Eerste begroting van Beekdaelen in evenwicht (29-03-2019)

Dit item is verlopen op 15-10-2019.

Gemeenteraad stelt  begroting unaniem vast

De programmabegroting 2019-2022 van Beekdaelen laat een positief beeld zien. De inkomsten en uitgaven van de gemeente zijn de komende jaren in evenwicht, zonder dat daar bezuinigings-maatregelen voor nodig zijn. Naar de huidige inzichten resteert de komende jaren zelfs een bescheiden overschot.

Vooral de gestegen algemene uitkering van het rijk is verantwoordelijk voor het feit dat de begroting met zwarte cijfers kan worden geschreven. De rijksuitgaven stijgen en de gemeenten profiteren daar van mee, onder het motto ‘samen trap op en samen trap af’.

Financiën

Wij willen de komende periode aangrijpen om het financiële beeld voor de komende jaren nog scherper te krijgen. Daarbij achten wij het van belang op te treden als goed rentmeester: financiële risico’s worden in kaart gebracht en in de begroting vertaald. Daarbij wordt ernaar gestreefd die risico’s op te vangen binnen de beschikbare begrotingsruimte. Op die manier is de basis op orde en kan worden gewerkt aan de ambities. 

Ambities

We gaan aan de slag om het in te zetten beleid voor de komende jaren te verwoorden in een zogenaamde college uitvoeringsprogramma. In dat programma worden tal van projecten opgepakt en harmonisatievoorstellen gedaan die vallen binnen de kaders van het vastgestelde raadsbrede programma. De kosten en baten die volgen uit het uitvoeringsprogramma zijn nog niet vertaald in de begroting 2019.

Lokale lastendruk

Het beleid op het gebied van de woonlasten is, ten opzichte van het beleid van de voormalige gemeenten, geharmoniseerd. Die harmonisatie leidt bij de voormalige gemeente Nuth tot een daling van de woonlasten terwijl de inwoners van de voormalige gemeenten Onderbanken en Schinnen gemiddeld wat meer betalen.

Op onderstaande infographic ziet u in één oogopslag hoeveel inkomsten de gemeente heeft en waar het geld aan besteed wordt.

Infographic begroting Beekdaelen 2019