Pagina opties

Groter
RSS

Uitschrijving uit Basisregistratie Personen gemeente Beekdaelen (11-09-2019)

Dit item is verlopen op 26-09-2019.

Uit adresonderzoek is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar betrokkene(n) volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven. Het adresonderzoek heeft geen resultaat opgeleverd en er is geen actueel adres van betrokkene(n) bekend. Het College van burgemeester en wethouders heeft het besluit genomen om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande betrokkene(n) op te schorten per 27.02.2019. Op grond van artikel 2.22 lid 1 van de Wet Basisregistratie Personen. Dit betekent dat betrokkene(n) daardoor formeel niet meer als ingezetene van de gemeente Beekdaelen, of welke Nederlandse gemeente dan ook, staat ingeschreven.

  • M.M.A. Vaassen, geboren 07.07.1964 te Elsloo

Beekdaelen, 11.09.2019

Indien u het niet eens bent met de inhoud van dit besluit kunt u ingevolge de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzending van dit besluit aan de aanvrager bij het College van burgemeester en wethouders van Beekdaelen, Postbus 22000, 6360 AA Nuth bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Dit bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en tenminste het volgende te bevatten:

  1. de naam en het adres van de indiener;
  2. de dagtekening;
  3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
  4. de gronden van het bezwaar.

Indien u van mening bent dat er onmiddellijk tegen dit besluit actie moet worden ondernomen, kunt u, nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg te Maastricht verzoeken een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. Een dergelijke voorziening kan bijvoorbeeld de schorsing van het besluit inhouden. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn echter wel kosten verbonden. Voor nadere informatie hierover kunt u terecht bij de rechtbank.

Een verzoek om een voorlopige voorziening dient u te richten aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht.