Op donderdag 23 september 2021 om 15.30 uur komt de Commissie AWACS Limburg voor een volgende vergadering bijeen. De vergadering vindt plaats langs digitale weg (MSTeams).

De commissie AWACS Limburg is ingesteld om de minister te adviseren (gevraagd en ongevraagd) over de ernstige (geluids-)hinder als gevolg van de overvliegende AWACS-toestellen. De commissie adviseert over maatregelen en voorschriften ter vermindering van de geluidshinder en eventuele andere hinderfactoren op Nederlands grondgebied rondom het luchtvaartterrein. Verder worden er klachtenrapportages besproken. De commissie komt in de regel 4 keer per jaar bijeen.

Agenda

De agenda en de achterliggende documenten worden (ca. 10 dagen vóór de vergadering) geplaatst op de website van de gemeente Beekdaelen: zie Agenda’s van alle vergaderingen.

Samenstelling

De commissie bestaat uit een aantal vertegenwoordigers van alle belanghebbende partijen provincie (voorzitterschap en secretariaat van de commissie), gemeenten Brunssum en Beekdaelen (burgemeester, betrokken wethouders, enkele raadsleden en burgerleden) en vertegenwoordigers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Defensie en een vertegenwoordiging van de vliegbasis Teveren/Geilenkirchen.

Openbaar

De vergaderingen van de commissie zijn openbaar en vinden, gelet op de restricties in verband met corona, momenteel op digitale wijze plaats. Degenen die als toehoorder aanwezig willen zijn, dienen vooraf via de secretaris van de commissie, de heer Achten (bereikbaar via hjm.achten@prvlimburg.nl) een link aan te vragen zodat zij in de MSTeams vergadering kunnen inloggen en de vergadering kunnen volgen.
 

Heeft u gevonden wat u zocht?