De gemeente Beekdaelen hecht veel waarde aan haar erfgoed – zoals monumentale panden, dorpsgezichten en landgoederen – en wil dit daarom blijvend in een goede staat houden en (nog verborgen) verhalen zichtbaar maken. Dat klinkt makkelijker dan het in werkelijkheid is. Het behouden, benutten, tonen, maar ook het herbestemmen van erfgoed is in de praktijk vaak maatwerk en hier liggen dan ook uitdagingen die de gemeente gezamenlijk met andere partijen wil aanvliegen. Daarbij gaat het, mede met de komst van de nieuwe omgevingswet, niet alleen om een fysiek, ruimtelijk ensemble, maar ook om een ensemble in sociaal-maatschappelijke betekenis en functies.

Voortbordurend op het provinciale project rondom leegstand en herbestemming van erfgoedensembles (dat in 2018 onder andere is uitgevoerd in de voormalige gemeente Nuth) zijn we nogmaals in zee gegaan met het Gelders Genootschap om de aanbevelingen en instrumenten van toen uit te werken in de praktijk.

Eerste digitale erfgoedavond

In dat kader werd op 19 januari 2022 de eerste digitale erfgoedavond georganiseerd door de gemeente Beekdaelen. Bij deze bijeenkomst stonden de erfgoedwensen van de deelnemers centraal. Samen bespraken zij waar wellicht kansen of knelpunten gezien worden. Na de opening door wethouder Jos Timmermans en een plenaire toelichting door Elyze Storms-Smeets van het Gelders Genootschap konden deelnemers in kleinere deelgroepen in gesprek met elkaar. Zij bespraken thema’s als herbestemming, verduurzaming, restauratie, de omgevingswet en fondsen- en subsidiewerving bij erfgoed. Deze avond vormt de start van een gezamenlijk traject om te kijken hoe we als gemeente samen met onze inwoners aan de instandhouding van het erfgoed kunnen werken en hoe erfgoed de verbinding kan vormen met cultuur, duurzaamheid, economie en landschap. Dat zo’n vijftig deelnemers uit diverse hoeken uit de erfgoedwereld aansloten de bijeenkomst, toont grote betrokkenheid bij dit onderwerp. 
Uit de gesprekken in de deelsessies is onder andere gebleken dat er nog veel vragen zijn rondom de diverse opgaven en uitdagingen die bij monumentaal erfgoed komen kijken. Zodoende is er ook behoefte aan een erfgoednetwerk binnen onze gemeente waarbij verschillende expertises en monumenteigenaren elkaar kunnen vinden en ondersteunen bij erfgoedopgaves.

Vooruitblik – erfgoed blijvend in de focus

Om de gesprekken van deze eerste erfgoedavond voort te zetten en ons erfgoed in de focus te houden, zullen we samen met het Gelders Genootschap een tweede erfgoedbijeenkomst voor alle belangstellenden organiseren. Als het binnen de dan geldende coronamaatregelen haalbaar is, zal deze tweede bijeenkomst fysiek op locatie plaatsvinden. Meer informatie volgt in de komende periode, houdt daarom onze communicatiekanalen weer goed in de gaten.
Ook is er een verslag opgesteld van de eerste digitale erfgoedavond. Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest om deze avond bij te wonen, kunt u het verslag opvragen bij een van onze gemeentelijke erfgoedadviseurs.

Daarnaast zijn wij druk bezig met het laten landen van de reizende expositie Verduurzaming van Monumenten van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in onze gemeente om u via deze weg nog meer van informatie te voorzien over verduurzaming van (rijks-)monumenten. Ook hier geldt: houdt onze communicatiekanalen goed in de gaten voor het laatste nieuws!

Video Monumentaal Erfgoed in Beekdaelen (YouTube-kanaal Beekdaelen)

Heeft u gevonden wat u zocht?