Wij hebben de meest gestelde vragen van bewoners, mét onze reactie, voor u op een rijtje gezet.  

Algemene vragen

Waarom wordt de Nuinhofwijk opgeknapt?

Veel woningen in de Nuinhofwijk zijn kwalitatief slecht en hebben geen goed woon- en leefklimaat. Dit onder andere door vochtproblemen. Daarnaast hebben ze een slecht energielabel. Dat kost niet alleen veel geld, het is ook nog eens slecht voor het milieu.

Als Wonen Zuid de woningen beter had onderhouden, hoefden wij dit traject niet te doorlopen

Onderhoud alleen was niet voldoende om de woningen voor de toekomst te behouden. Denk aan een verouderde woningindeling, slechte energielabels, vocht, etcetera. Die problemen zijn met onderhoud alleen niet op te lossen.

Waarom worden niet alleen de woningen van Wonen Zuid opgeknapt?

Wonen Zuid investeert enorm veel in het opknappen van haar woningen. Onder andere de funderingen moeten worden aangepakt. Hierdoor kunnen en zullen schades ontstaan aan de woningen van de particuliere eigenaren, bijvoorbeeld verzakkingen. Daarnaast kunnen wij van de particuliere eigenaren niet verwachten dat ze zelf investeringen van tonnen doen aan hun woningen. Ook willen wij de beeldkwaliteit voor de hele wijk bewaren. De wijk moet één geheel blijven.

Welk type woningen wordt nieuw gebouwd?

Er worden 31 levensloopbestendige woningen en 12 eengezinswoningen gebouwd. Dit sluit aan bij wat mensen willen, ook als ze wat minder mobiel zijn. Oudere mensen kunnen makkelijker langer in de wijk blijven wonen.

De tekeningen zien er fraai uit. Komt het plan daadwerkelijk zo uit te zien?

De woningen krijgen de uitstraling zoals je dat ziet op het beeldmateriaal van de architect. Echter, bomen en struiken zijn ingetekend voor de sfeer. Wij weten nu nog niet hoe de beplanting uit komt te zien. Beplanting is het allerlaatste wat in het project wordt opgepakt. Eerst worden de woningen en de infrastructuur aangepakt.

Wordt mijn woning gerestaureerd of gesloopt? En kan ik afhankelijk daarvan in de woning blijven?

Of je nu in een woning woont die wordt gerestaureerd, of dat jouw woning wordt gesloopt, je moet altijd verhuizen. De werkzaamheden zijn in alle gevallen te ingrijpend om in de woning te blijven wonen. Op de overzichtskaarten is te zien waar je woont en welke aanpak voor jouw woning geldt.

Er wordt 10 jaar voor het plan uitgetrokken. Waarom duurt het zo lang?

Het restaureren of nieuw bouwen gebeurt per blok. Dit betekent dat per woonblok iedereen moet zijn verhuisd voordat wij met het werk starten.

De aannemer gaat waarschijnlijk een paar fases maken, waarin er telkens een aantal woonblokken tegelijk wordt gerestaureerd, of gesloopt en nieuw gebouwd. Bovendien willen wij niemand overhaasten met verhuizen.

Ik wil meer informatie over het project. Hoe krijg ik die?

Alle bewoners, zowel huurders als eigenaren, worden persoonlijk thuis bezocht. Wij geven dan alle informatie. Over de plannen, over het verhuizen, over hoe we omgaan met bijzondere omstandigheden, enzovoorts. Alles komt aan de orde, we gaan dit traject samen aan en doen er alles aan om het zo goed mogelijk voor je te organiseren.

Eind april 2023 starten we met de huisbezoeken. Wonen Zuid stuurt binnenkort een brief met een mogelijke afspraak voor een huisbezoek en het persoonlijke gesprek. 

Ik heb een goed idee voor de wijk. Waar kan ik daarmee terecht?

Ideeën zijn altijd welkom! In het inloophuis aan de Nuinhofstraat 44 staat een ideeënbus waar je jouw idee of vraag in kunt doen. Je kunt een idee of vraag ook op de website van de gemeente www.beekdaelen.nl/nuinhofwijk-nuth of op de website van Wonen Zuid www.wonen-zuid.nl(externe link) stellen.  

Wat gebeurt er met de vrijgekomen woningen?

Wij maken afspraken met Maximus Leegstandsbeheer om de vrijgekomen woningen bewoond te houden totdat een blok gereed is voor de gekozen aanpak.

Kan ik ergens in de wijk terecht voor vragen of zomaar een praatje?

Absoluut! Aan de Nuinhofstraat 44 is sinds kort een ontmoetingsplek voor en door wijkbewoners. Hier kun je terecht voor koffie, een maaltijd, huiswerkbegeleiding, een activiteit, noem maar op. Nadat de huisbezoeken zijn afgerond, rond de zomer van 2023, wordt hier ook een inloopspreekuur georganiseerd voor als je vragen hebt over de plannen in de wijk.

Waarom zijn de bewoners niet eerder betrokken bij het opstellen van de plannen voor de wijk?

De woningen in de wijk, én de wijk als geheel, zijn rijksmonumenten. Hierdoor hebben we te maken met veel verschillende belanghebbenden met elk hun eigen inbreng en voorwaarden. Denk bijvoorbeeld aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (www.cultureelerfgoed.nl). Door zorgvuldig overleg met verschillende partijen zijn wij gekomen tot een plan dat zo goed mogelijk binnen al deze voorwaarden past. Over waar er gesloopt, nieuw gebouwd of gerestaureerd wordt, is inspraak helaas niet mogelijk. Bij de verdere uitwerking wordt uiteraard bekeken waar inbreng door bewoners mogelijk is. Ideeën of suggesties zijn altijd welkom.

In ZO nws stond een artikel gepubliceerd waarin staat dat jullie in januari 2024 de eerste woningen slopen; klopt dit?

Dit hebben wij ook gelezen, maar deze informatie is niet door Wonen Zuid of de gemeente verstrekt. Wij hebben nu nog geen idee hoe snel de bewoners van de huur- en koopwoningen naar een andere woning verhuizen. Daarom weten we ook niet wanneer we starten met de restauratie en met de sloop/nieuwbouw in de wijk. Wij houden je via de nieuwsbrieven op de hoogte waar we wanneer een mogelijkheid zien om te starten met een te restaureren of te slopen en nieuw te bouwen woonblok.

Als jullie mijn woning willen slopen, kan ik dan zelf bijvoorbeeld de keuken, kranen, deuren eruit halen?

In overleg kunnen we kijken of het mogelijk is dat je iets meeneemt uit jouw huidige huur- of koopwoning.

Verhuizen

Verhuizen kost geld. Word ik daarin tegemoetgekomen?

Bij sloop en bij een ingrijpende restauratie geldt voor huurders van Wonen Zuid het zogenaamde Sociaal Plan. Onderdeel van het Sociaal Plan is de wettelijke verhuiskostenvergoeding. Deze verhuiskostenvergoeding wordt vastgesteld door de Rijksoverheid. De bijdrage wijzigt elk jaar met het percentage van de inflatie over het vorige jaar (consumentenprijsindex).
Voor 2023 is de verhuiskostenvergoeding door de Rijksoverheid vastgesteld op € 7.156,00.

75% van deze vergoeding (€ 5.367,00) wordt uitbetaald als je de huur van de huidige woning hebt opgezegd. De overige 25% van de vergoeding (€ 1.789,00) wordt uitbetaald als je de sleutels hebt ingeleverd van de oude woning.

Tijdens de individuele huiskamergesprekken geven we je hier uitgebreid informatie over. Ook kun je met vragen terecht bij Huurdersvereniging Wonen Zuid.

Meer informatie over het Sociaal Plan vind je op de website van Wonen Zuid: www.wonen-zuid.nl

Is er hier sprake van huurgewenning door het project?

Huurgewenning is een korting op de huur. De Wet tijdelijke huurkorting(externe link) maakt het mogelijk om de huurprijs van een zelfstandige woning tijdelijk te bevriezen of te verlagen voor huurders die daarom vragen, bijvoorbeeld als gevolg van inkomensverlies. Zo kunnen woningcorporaties maatwerk leveren aan mensen die tijdelijk minder inkomen hebben of willen doorstromen naar een meer passende woning. Deze huurkorting geldt voor een periode van een maand tot maximaal drie jaar. Alleen de huurder kan de tijdelijke huurkorting aanvragen.

In dit project is huurgewenning niet van toepassing. Huurkorting gaat namelijk over de verhouding huurprijs en inkomen van de huidige woning. Aangezien iedereen definitief gaat verhuizen naar een andere huurwoning die passend is bij zijn/haar inkomenssituatie komt deze situatie daarna niet voor in dit project.

Is het zeker dat ik een andere woning krijg toegewezen?

Tijdens de individuele huiskamergesprekken checken wij als eerste of je staat ingeschreven bij Thuis in Limburg (TiL). Is dat niet zo? Dan regelen wij de inschrijving samen met jou. 

Je krijgt vervolgens een voorrangscode in TiL. Door deze voorrangscode krijg je bij het reageren op woningen voorrang op reguliere woningzoekenden. Als huurder is jouw voorrangscode geldig bij alle woningcorporaties in TiL.

Binnen TiL zijn er meerdere projecten zoals de Nuinhofwijk waar bewoners moeten verhuizen. Het kan zijn dat er dus meer mensen met een voorrangscode op een woning reageren. Hierbij wordt dan in eerste instantie naar de einddatum van het project gekeken. Het project met de kortste einddatum eindigt bovenaan.  

Naast de voorrangscode is de woonduur op jouw adres ook belangrijk. 
Als er meer bewoners uit de Nuinhofwijk op een woning reageren via TiL dan is de bewoner met de langste woonduur 1e kandidaat. Ja, je krijgt dus altijd een woning. Dit geldt voor de huurders van Wonen Zuid.

Komen er wel genoeg woningen vrij in de gemeente Beekdaelen?

Wij zijn afhankelijk van het feit dat huurders verhuizen en daarom hun huur opzeggen. Het aantal vrijkomende woningen wisselt elk jaar. Wij gaan de huurwoningen reserveren, die nu worden opgezegd in de gemeente Beekdaelen, totdat iedere huurder in de Nuinhofwijk een persoonlijk huisbezoek heeft gehad. Dan pas heeft iedereen een inschrijving bij Thuis in Limburg met de bijbehorende voorrangscode en heeft iedereen die dat wil de kans om op vrijkomende woningen in de gemeente Beekdaelen te reageren.

Ik ben chronisch ziek en heb extra hulp nodig. Hoe kunnen jullie helpen?

Wij kijken samen met jou naar oplossingen. Voor ons staat voorop dat de verhuizing voor jou geen problemen oplevert

Particuliere woningeigenaren

Huurders van Wonen Zuid hebben o.a recht op een verhuiskostenvergoeding. Geldt dit ook voor de particuliere huiseigenaar, als deze bij Wonen Zuid komt huren?

Nee, het Sociaal Plan is niet van toepassing op de particuliere huiseigenaar. Als je naar een huurwoning van een woningcorporatie in Limburg verhuist krijg je voorrang bij woningtoewijzing.  En als je je woning wil verkopen, ben je als eigenaar zeker dat de gemeente/Wonen Zuid jouw woning koopt en hoef je geen makelaarskosten te betalen. Je krijgt een marktconforme prijs voor je woning, die is vastgesteld door een onafhankelijk taxateur. Soms is het ook mogelijk jouw woning te verkopen en nog een tijdje terug te huren, zodat je op je gemak naar een andere woning kunt zoeken. We gaan graag met alle eigenaren persoonlijk in gesprek om te horen wat jouw wensen zijn en hoe we daarin kunnen helpen. Daarbij leveren we zoveel mogelijk maatwerk.

Ik wil graag in de gemeente Beekdaelen blijven wonen. Wat als er hier geen woning vrij is?

Je krijgt voldoende tijd om rustig uit te kijken naar een nieuwe huurwoning. We zorgen er samen voor dat jij een fijn, nieuw thuis krijgt.

Bij het zoeken naar een andere koopwoning kunnen de verkoopmedewerkers je adviseren welke werkwijze het beste werkt om een andere koopwoning te vinden.

Krijgen particulieren ook een voorrangscode in Thuis in Limburg?

Wanneer je tijdens de individuele huiskamergesprekken aangeeft dat je graag een woning wil huren, geven de verkoopmedewerkers van de gemeente en Wonen Zuid dit door aan de verhuurmedewerker bij Wonen Zuid. Deze maakt dan een aparte afspraak met jou. Vervolgens checken wij als eerste of je staat ingeschreven bij Thuis in Limburg (TiL). Is dat niet zo? Dan regelen wij de inschrijving samen met jou. Je krijgt vervolgens een voorrangscode in TiL. Deze voorrangscode geldt in principe alleen bij het reageren op woningen van Wonen Zuid. Heb je interesse in een woning van een andere woningcorporatie, dan moeten we kijken of zij de medewerking willen verlenen aan de voorrangscode omdat deze in principe alleen voor huurders geldt in TIL.

Ik heb nu een koopwoning en wil straks misschien huren bij Wonen Zuid. Mag mijn huisdier dan ook in de huurwoning?

Je bent samen met jouw huisdier van harte welkom bij Wonen Zuid!

Waarom is het zogenaamde voorkeursrecht door de gemeente Beekdaelen ingesteld?

Om de hele monumentale Nuinhofwijk te verbeteren moeten uiteindelijk alle woningen eigendom van Wonen Zuid worden. Wij willen namelijk voorkomen dat beleggers woningen in de wijk opkopen, waardoor de totale aanpak van de wijk in gevaar komt. Immers, als de wijk in zijn geheel wordt aangepakt kan de uitvoering efficiënter en beter verlopen.

Daarbij is het risico dat wij aan de beleggers te veel voor de woningen moeten betalen. Dat is maatschappelijk niet verantwoord en dat willen we ook niet. Om dit te voorkomen moet een woning als eerste aan de gemeente te koop worden aangeboden. Door de integrale aanpak (restauratie, sloop en nieuwbouw) wordt Wonen Zuid uiteindelijk eigenaar van alle woningen.

Ik besluit mijn woning aan de gemeente te verkopen. Welke stappen moet ik nemen?

Je stuurt een aangetekende brief naar de gemeente Beekdaelen waarin je aangeeft dat je je woning wilt verkopen. Je krijgt dan een afspraak met een medewerker van de gemeente en van Wonen Zuid en zij nemen de verdere procedure met jou door.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de gemeente Beekdaelen: www.beekdaelen.nl/nuinhofwijk-nuth

Kan ik mijn woning al verkopen aan de gemeente, en daarna mijn woning nog een poos gebruiken totdat ik verhuisd ben naar mijn nieuwe woning?

Ja, dat kan. Het afstemmen van de periode dat je dan nog in je huidige woning kunt blijven, gebeurt met de verkoopmedewerkers van de gemeente en Wonen Zuid.

Terugkeren in de wijk

Wij wonen al heel wat jaartjes naast onze buren en willen dat in de toekomst ook blijven doen. Kan dat?

Als jullie buren ook naar de wijk willen terugkeren en ze hebben dezelfde wens, dan behoort het tot de mogelijkheden om weer buren te worden. We moeten hierbij wel rekening houden met het zogenaamde passend toewijzen.

Wat is het passend toewijzen?

In de nieuwe Woningwet staat dat we ‘passend moeten toewijzen’. Dit wil zeggen dat het inkomen van de huurder moet aansluiten bij de huurprijs van de woning. Zo worden goedkopere woningen bijvoorbeeld verhuurd aan mensen met lagere inkomens, en duurdere woningen aan mensen die meer te besteden hebben. Hiermee wordt het zogenaamde ‘scheefwonen’ voorkomen. Op www.wonen-zuid.nl(externe link) vind je een folder over passend toewijzen.

Hoelang duurt het voordat ik kan terugkeren naar de wijk

Dat kunnen wij nog niet zeggen. Wij kunnen alleen toezeggen dat je in de wijk kunt terugkeren als je dat wil. Wij weten niet wanneer de blokken vrij (onbewoond) zijn om aan te pakken (restauratie of sloop/nieuwbouw) omdat wij de bewoners de tijd geven om te verhuizen. Wij kunnen nu dus geen planning afgeven.

We houden je via nieuwsbrieven op de hoogte hoe het gaat: bijvoorbeeld waar woonblokken vrij komen, omdat de bewoners verhuisd zijn en wanneer we daar starten met de werkzaamheden.

Als ik wil terugkeren naar de wijk, kan ik dan zelf een woning uitkiezen?

Als je wil terugkeren naar de wijk, kun je uiteraard jouw voorkeur aangeven. De nieuwe woningen en de opgeknapte woningen krijgen een nieuwe huurprijs. Wij bekijken welke woningen passen bij jouw inkomen. Daar kun je dan een keuze uit maken.

Stel ik keer terug in de Nuinhofwijk, moet ik dan meer huur betalen voor mijn nieuwe woning?

Sinds 2015 hebben de woningen in de Nuinhofwijk geen huurverhoging meer gehad. De huur wordt na restauratie inderdaad hoger. Echter, de woningen hebben na restauratie veel meer kwaliteit, krijgen een betere plattegrond en een veel beter energielabel. Dit geldt natuurlijk ook voor de nieuwbouwwoningen. Het energieverbruik van de woning daalt hierdoor sterk. Daarmee proberen we de totale woonlasten te verbeteren.

Wat kost een huurwoning straks, als het plan gereed is?

Wij kunnen nog niet aangeven wat de huurprijzen straks zijn. Ze verschillen in prijs en zijn passend bij diverse inkomensgroepen.

Ik wil graag terug naar mijn eigen woning, blijven alle zaken die ik zelf aan mijn woning heb veranderd bestaan?

Dit is helaas niet mogelijk. We gaan de hele woning van binnenuit isoleren en bij de 50 woningen in de Tiendstraat wordt de plattegrond van de woning helemaal veranderd.

Daarnaast worden alle vloeren in de woning vervangen. Ook de buitenzijde wordt helemaal aangepakt. Om het oude beeld te herstellen, worden alle aanbouwen en garages, die er nu staan, afgebroken. De woningen waarvan de aanbouw wordt verwijderd, worden hierdoor kleiner, maar met een betere indeling. Bovendien is het geheel straks wel gerestaureerd en verduurzaamd.

Parkeren

Waar kan ik straks mijn auto parkeren in de wijk?

Centraal gelegen, en op verschillende plekken in de wijk worden parkeerplekken gerealiseerd. Het gaat om het binnenterrein tussen de Tiendstraat en de Spoorstraat en onder andere langs De Gaard. Parkeren in de straten is bedoeld voor bezoekers.

Door de centrale parkeerplekken zijn de achtertuinen kleiner. Waarom heeft Wonen Zuid hiervoor gekozen?

Wij moeten bij het maken van het plan rekening houden met verschillende uitgangspunten en voorwaarden. Bijvoorbeeld omdat de woningen en de wijk Rijksmonumenten zijn. Het bijzondere verleden van de wijk moet namelijk behouden blijven. Dat betekent dat er ook bepaalde keuzes moeten worden gemaakt, zoals het verminderen van het aantal auto’s in het straatbeeld.  Bovendien merken we dat veel huurders wel graag een buitenruimte hebben om te verblijven, maar geen grote tuin willen om te onderhouden.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen over het project Nuinhofwijk, stel deze dan via  nuinhofwijk@beekdaelen.nl of bel 088 – 450 20 00.