Aan ‘De Gijselaar’ in Amstenrade vindt u allerlei voorzieningen die belangrijk zijn voor de vitaliteit en leefbaarheid van Amstenrade. Denk aan de school, het zorgcentrum voor ouderen, de gymzaal, de bibliotheek en ruimte voor allerlei verenigingen. Dit willen we graag behouden voor de toekomst. In de komende paar jaar nemen we daarom maatregelen om deze voorzieningen toekomstproof te maken.

In de zogenoemde ‘gebiedsontwikkeling De Gijselaar’ komen onderwijs, zorg, bewegen, recreatie, verkeer en wonen samen. De gemeente werkt hierbij nauw samen met verschillende partners, zoals Cicero Zorggroep, ZOwonen, INNOVO en de verenigingen van Amstenrade. De gebiedsontwikkeling bestaat uit vier deelgebieden:

  • een kindcentrum
  • huisvesting voor verenigingen
  • de openbare ruimte
  • een woon- en zorgprogramma

Hieronder leest u meer over deze vier deelgebieden. Zodra nieuwe informatie, zoals data, beschikbaar is, wordt deze webpagina bijgewerkt. Zo blijft u via deze website op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Inwoners van Amstenrade worden daarnaast ook geïnformeerd via (nieuws)brieven en bijeenkomsten.

In onderstaande tekst wordt enkele malen verwezen naar de gemeenteraadsvergadering van 13 juli 2021. De gemeenteraad heeft positief ingestemd met de plannen. Wij gaan nu verder met de plannen en informeren inwoners na de zomer over de verdere stappen en ontwikkelingen.

Heeft u vragen over ‘De Gijselaar’? Mogelijk vindt u het antwoord bij de veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? E-mail uw vraag dan naar gemeente@beekdaelen.nl onder vermelding van ‘De Gijselaar Amstenrade’. Of neem telefonisch contact op via 088 – 4502000.

Informatiebijeenkomst op 14 oktober 2021

Gemeente Beekdaelen, Wehrung Architecten en PlanburoB nodigen de inwoners van Amstenrade uit voor een informatiebijeenkomst over de gebiedsontwikkeling ‘De Gijselaar’. Deze vindt plaats op donderdag 14 oktober in gemeenschapshuis De Koeteleboet aan De Gijselaar 55.

Voor het gemeentelijke deel in deze gebiedsontwikkeling zijn de plannen inmiddels uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Het gaat dan specifiek over de openbare ruimte, de kantine van voetbalvereniging Amstenrade, het nieuw aan te leggen trainingsveld en de renovatie/verbouw van De Koeteleboet. Dit voorlopige ontwerp willen we graag u presenteren, voordat we deze verder gaan uitwerken.

U kunt kiezen uit verschillende tijdsblokken. Elk tijdsblok begint met een presentatie over de plannen. Daarna is gelegenheid voor het beantwoorden van vragen. Per tijdsblok kunnen wij maximaal 30 personen ontvangen.
Het is wel nodig om u vooraf aan te melden. Klik hieronder op het tijdsblok van uw keuze en vul het formulier in.

U ontvangt een bevestiging zodra uw aanmelding is verwerkt. Als het tijdsblok van uw keuze al vol is, zullen wij in overleg met u een ander blok reserveren.
Bij aankomst op 14 oktober dient u uw coronatoegangsbewijs te laten zien. Dat kan zowel digitaal (via de CoronaCheck-app) als op papier zijn. Uitgebreide informatie hierover vindt u op www.rijksoverheid.nl

Kindcentrum

Amstenrade krijgt een nieuw kindcentrum. Hiervoor werken gemeente en schoolbestuur INNOVO samen. Naast de basisschool van INNOVO, zal het kindcentrum ook de buitenschoolse opvang, de peuterspeelzaal en mogelijk de kinderdagopvang huisvesten. Ook wordt een speelplaats gerealiseerd bij het kindcentrum.

Gemeente Beekdaelen trekt als opdrachtgever zo’n 4 miljoen euro uit voor de bouw van het kindcentrum. Op 29 juni 2020 ondertekenden gemeente Beekdaelen en INNOVO een intentieovereenkomst. In deze overeenkomst zijn de wederzijdse verwachtingen vastgelegd. Meer hierover leest u in het nieuwsbericht van 30 juni 2020.

INNOVO neemt als bouwheer de ontwikkeling en bouw van het kindcentrum op zich en is straks als schoolbestuur ook verantwoordelijk voor de exploitatie en het onderhoud van het gebouw.

Het kindcentrum wordt gebouwd op het nu ongebruikte grasveld tussen de huidige school en het voetbalveld. Het is nog niet bekend wanneer de bouw van start gaat. Eerst dient de bestemmingsplanwijziging afgerond te worden. Dit zal naar verwachting einde 2021 zijn. Daarna kan INNOVO starten met de aanbesteding voor de realisatie. De ambitie ligt er om het kindcentrum aan het begin van het schooljaar 2023/2024 in gebruik te nemen.

Bericht van 10 juni 2021: Gemeente Beekdaelen en stichting INNOVO zoeken in gezamenlijkheid (een) partner(s) voor de dienstverlening rondom peuteropvang, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang (BSO) in het nieuw te realiseren kindcentrum. Gekwalificeerde en geïnteresseerde marktpartijen die deze dienstverlening willen gaan aanbieden in het nieuwe kindcentrum, konden zich tot 6 juli jl. aanmelden voor de selectieprocedure. Na de zomervakantie 2021 zal de samenwerkingspartner worden gekozen. Lees hier meer over de opdracht en de selectieprocedure.

Huisvesting voor verenigingen

Amstenrade kent een bloeiend verenigingsleven. De verenigingen maken gebruik van de voetbalkantine, gemeenschapshuis de Koeteleboet en ‘Bie de Veldwachter’ (voorheen: Oud Dorp, particulier beheer). In 2018 is het idee van een multifunctionele accommodatie ontstaan: een nieuw gebouw dat onderdak biedt aan alle verenigingen van Amstenrade.

Door ontwikkelingen als het weer beschikbaar stellen van ‘Bie de Veldwachter’ voor verenigingen en het op de huidige plek blijven van VV Amstenrade, is de vraag ontstaan of een nieuw, gezamenlijk gebouw nog wel de juiste oplossing is. Er zijn immers ook andere scenario’s denkbaar.
In overleg met de verenigingen hebben we bekeken welke scenario‘s er zijn en welke de beste optie is. Daarbij is onder andere gekeken naar de behoeften van de verenigingen, toekomstperspectieven, duurzaamheidsdoelstellingen, de exploitatie en de kosten.

Hieruit zijn de volgende plannen voor gemeenschapshuis de Koeteleboet en de voetbalvereniging ontstaan.

Gemeenschapshuis de Koeteleboet

Het gemeenschapshuis, incl. de sportzaal, is constructief nog in een goede staat. Er is echter op onderdelen achterstallig onderhoud en is er behoefte aan modernisering en verduurzaming. Het plan is om het gebouw op te waarderen, zodat het nog zeker 10 tot 15 jaar haar functies kan dienen. 

Het voorlopig ontwerp voor deze opwaardering is klaar. Daarbij is rekening gehouden met de wensen van de gebruikers. Het ontwerp en de kosten- 
raming zijn geagendeerd voor de raadsvergadering van 13 juli 2021. 
Het uitgangspunt is dat na ca. 15 jaar de activiteiten vanuit de Koeteleboet verhuizen naar een nieuw te bouwen multifunctionele accommodatie (MFA). In het stedenbouwkundigplan en -ontwerp is hiervoor al ruimte gereserveerd nabij de locatie van de voetbalvereniging.

Voetbalvereniging Amstenrade

Conform de vaststellingsovereenkomst uit 2018 tussen Voetbalvereniging Amstenrade en de voormalige gemeente Schinnen, wordt er een nieuwe accommodatie gebouwd voor de voetbalvereniging. De huidige kantine wordt gesloopt en de nieuwbouw komt op een andere locatie aan het hoofdveld. Hierdoor kan een goede verkeerstructuur gerealiseerd worden en de bestaande overlast voor de bewoners aan De Gijselaar worden weggenomen. Verder ontstaat hierdoor ook ruimte voor de toekomstige MFA. 

Voor de nieuwe accommodatie is een voorlopig ontwerp gemaakt. Hierbij is rekening gehouden met de wensen van de gebruikers en de richtlijnen vanuit NOC*NSF. Dit ontwerp is, met de bijbehorende kostenraming, geagendeerd voor de gemeenteraadsvergadering van 13 juli 2021.

Verder is de aanleg van een trainingsveld c.q. jeugdwedstrijdveld met kunstgras voorzien in de plannen, aan de kopse kant van het huidige hoofdveld. De toegang tot dit veld wordt openbaar, met uitzondering van de uren die de voetbalvereniging gebruikt voor trainingen en wedstrijden. 
De school heeft aangegeven tijdens schooluren ook gebruik te willen maken van het trainingsveld. De exacte invulling hiervan wordt nog nader bepaald.

Ook voor deze ontwikkeling is het ontwerp afgestemd met de gebruikers. Het ontwerp is met de bijbehorende kostenraming geagendeerd voor de gemeenteraadsvergadering van 13 juli 2021.

Openbare ruimte

Er gaat veel veranderen. Dat heeft ook gevolgen voor de openbare ruimte in de omgeving. De inrichting van de openbare ruimte is uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan. Dat plan laat zien hoe de openbare ruimte en de gemeentegrond (grofweg het deel waar de school en het voetbalveld nu liggen) wordt ingericht. In het plan is nadrukkelijk ruimte voor het verbeteren van de verkeersstromen en parkeervoorzieningen. Daarnaast heeft ook duurzaamheid en innovatie een plek.

Op 29 september 2020 werden er meerdere informatiebijeenkomsten georganiseerd over het stedenbouwkundige plan. Lees meer over deze bijeenkomsten en bekijk de presentatie.

Het stedenbouwkundige plan is daarna verder uitgewerkt en op diverse punten aangepast en verbeterd. Het voorlopige ontwerp en de bijbehorende kostenraming is geagendeerd voor de gemeenteraadsvergadering van 13 juli 2021.

Het plan voor de openbare ruimte bevat onder andere: 

  • de aanleg van een fietsstraat, die toegang biedt tot het voetbalterrein en het kindcentrum;
  • de verbreding van de Limietweg, als extra ontsluiting van het gehele gebied;
  • het realiseren van parkeerplaatsen voor het Kindcentrum en de voetbalvereniging;
  • diverse ontsluitingen op De Gijselaar;
  • de aanleg van een fietspad dat aansluit op De Beekdaelenroute, en
  • diverse groenvoorzieningen.

In het plan is ook de aanpak van de parkeer- en verkeersdrukte rond De Gijselaar meegenomen.

Het voornemen is om na de zomervakantie van 2021 het ontwerpbestemmingsplan voor de openbare ruimte en de gemeentegrond, voor te leggen aan het college van B&W. Daarna wordt het plan ter inzage gelegd. Daarover informeren wij u via de gebruikelijke kanalen.

De huidige school zal op termijn gesloopt worden. In de toekomst worden waarschijnlijk woningen gebouwd op deze locatie. Wanneer hierover meer duidelijkheid zal zijn, is nog onbekend. De plannen voor dit deel van de gebiedsontwikkeling worden pas in een latere fase uitgewerkt.

Woon- en zorgprogramma

Net als ZOwonen en Cicero Zorggroep, vinden wij het belangrijk dat de woon- en zorgvoorzieningen voor onze oudere inwoners ook in de toekomst op peil blijven. Op de bestaande locatie gelegen aan De Gijselaar wordt daarom een toekomstbestendig woon- en zorgprogramma ontwikkeld. ZOwonen en Cicero Zorggroep bepalen de kaders voor deze gebiedsontwikkeling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan parkeren, maximale bebouwingsgrenzen en maximale gebouwhoogten. Deze worden vastgelegd in het bestemmingsplan.

Cicero Zorggroep ontwikkelt op de bestaande locatie aan De Gijselaar een toekomstbestendig woon-zorgprogramma, dat past bij de wensen van de cliënten, nu en in de toekomst. Dit vereist een innovatief en flexibel concept, zodat aan deze voorwaarden kan worden voldaan en dat tevens in een groene omgeving zal worden gebouwd. Er wordt alleen laagbouw gerealiseerd. Het huidige zorgcentrum Elvira zal na het gereedkomen van de nieuwbouw deels worden gesloopt.

ZOwonen ontwikkelt op de locatie waar zij al woningen gesloopt heeft, 48 appartementen met een lift voor senioren die nog zelfstandig kunnen wonen. Deze appartementen zijn rolstoelgeschikt. Het wordt een bijzonder project, waarin houtbouw en duurzaamheid worden gecombineerd. Op dit moment wordt met de architect en aannemer druk gewerkt aan een eerste ontwerp. Hier zal in het derde kwartaal van 2021 meer bekendheid aan worden gegeven.

De bestemmingsplanprocedure voor de locaties van Cicero Zorggroep en ZOwonen gaat naar verwachting deze zomer (2021) van start. De aanpassingen in het bestemmingsplan worden eerst besproken door het college van B&W. Daarna wordt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Zodra dit gebeurt, informeren wij u hierover via de gebruikelijke kanalen.

Veelgestelde vragen

Wij hebben de antwoorden op veelgestelde vragen voor u op een rij gezet.

Heeft u gevonden wat u zocht?