Aan ‘De Gijselaar’ in Amstenrade vindt u allerlei voorzieningen die belangrijk zijn voor de vitaliteit en leefbaarheid van Amstenrade. Denk aan de school, het zorgcentrum voor ouderen, de gymzaal, de bibliotheek en ruimte voor allerlei verenigingen. Dit willen we graag behouden voor de toekomst. In de komende paar jaar nemen we daarom maatregelen om deze voorzieningen toekomstproof te maken.

In de zogenoemde ‘gebiedsontwikkeling De Gijselaar’ komen onderwijs, zorg, bewegen, recreatie, verkeer en wonen samen. De gemeente werkt hierbij nauw samen met verschillende partners, zoals Cicero Zorggroep, ZOwonen, INNOVO en de verenigingen van Amstenrade. De gebiedsontwikkeling bestaat uit vier deelgebieden:

  • een kindcentrum
  • huisvesting voor verenigingen
  • de openbare ruimte
  • een woon- en zorgprogramma

Hieronder leest u meer over deze vier deelgebieden. Zodra nieuwe informatie, zoals data, beschikbaar is, wordt deze webpagina bijgewerkt. Zo blijft u via deze website op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Inwoners van Amstenrade worden daarnaast ook geïnformeerd via (nieuws)brieven en bijeenkomsten.

Heeft u vragen over ‘De Gijselaar’? Mogelijk vindt u het antwoord bij de veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? E-mail uw vraag dan naar gemeente@beekdaelen.nl onder vermelding van ‘De Gijselaar Amstenrade’. Of neem telefonisch contact op via 088 – 4502000.

Kindcentrum

Amstenrade krijgt een nieuw kindcentrum. Hiervoor werken gemeente en schoolbestuur INNOVO samen. In de nieuwbouw krijgen de basisschool, de buitenschoolse opvang, de kinderdagopvang en de peuterspeelzaal een plek. Ook wordt een speelplaats gerealiseerd bij het kindcentrum.

Op 29 juni 2020 ondertekenden gemeente Beekdaelen en INNOVO een intentieovereenkomst. In deze overeenkomst zijn de wederzijdse verwachtingen vastgelegd. Meer hierover leest u in het nieuwsbericht van 30 juni 2020. 

Het is nog niet duidelijk wanneer de bouw van het kindcentrum start. De eerstvolgende stap is het maken van een ontwerpbestemmingsplan.  

Huisvesting voor verenigingen

Amstenrade kent een bloeiend verenigingsleven. De verenigingen maken gebruik van de voetbalkantine, de Koeteleboet en ‘Bie de Veldwachter’ (voorheen: Oud Dorp). In 2018 is het idee van een multifunctionele accommodatie ontstaan: een nieuw gebouw dat onderdak biedt aan alle verenigingen van Amstenrade.

Door ontwikkelingen als het weer beschikbaar stellen van ‘Bie de Veldwachter’ voor verenigingen en het op de huidige plek blijven van VV Amstenrade, is de vraag ontstaan of een nieuw, gezamenlijk gebouw nog wel de juiste oplossing is. Er zijn immers ook andere scenario’s denkbaar.
In overleg met de verenigingen hebben we bekeken welke scenario‘s er zijn en welke de beste optie is. Daarbij is onder andere gekeken naar de behoeften van de verenigingen, toekomstperspectieven, duurzaamheidsdoelstellingen, de exploitatie en de kosten.

De uitkomsten van de gesprekken met de verenigingen worden nu verwerkt in een advies aan de gemeenteraad. Daarna volgt het reguliere besluitvormingstraject.

Openbare ruimte

Er gaat veel veranderen. Dat heeft ook gevolgen voor de openbare ruimte in de omgeving. De inrichting van de openbare ruimte is uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan.

Hierin is nadrukkelijk ruimte voor het verbeteren van de verkeersstromen en parkeervoorzieningen. Daarnaast krijgt ook duurzaamheid en innovatie een plek.

Op 29 september 2020 werden er meerdere informatiebijeenkomsten georganiseerd over het stedenbouwkundige plan. Lees meer over deze bijeenkomsten en bekijk de presentatie.

Woon- en zorgprogramma

Net als ZOwonen en Cicero Zorggroep, vinden wij het belangrijk dat de woon- en zorgvoorzieningen voor onze oudere inwoners ook in de toekomst op peil blijven. Op de bestaande locatie gelegen aan De Gijselaar wordt daarom een toekomstbestendig woon- en zorgprogramma ontwikkeld. ZOwonen en Cicero Zorggroep bepalen de kaders voor deze gebiedsontwikkeling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan parkeren, maximale bebouwingsgrenzen en maximale gebouwhoogten. Deze worden te zijner tijd vastgelegd in het bestemmingsplan.

Het is nog niet bekend wanneer de bestemmingsplanprocedure van start gaat. Zodra het ontwerpbestemmingsplan voor het woon- en zorgprogramma ter inzage wordt gelegd, informeren wij u hierover via de gebruikelijke kanalen.

Veelgestelde vragen

Wij hebben de antwoorden op veelgestelde vragen voor u op een rij gezet.

Heeft u gevonden wat u zocht?