Aan ‘De Gijselaar’ in Amstenrade vindt u allerlei voorzieningen die belangrijk zijn voor de vitaliteit en leefbaarheid van Amstenrade. Denk aan de school, het zorgcentrum voor ouderen, de gymzaal, de bibliotheek en ruimte voor allerlei verenigingen. Dit willen we graag behouden voor de toekomst. In de komende paar jaar nemen we daarom maatregelen om deze voorzieningen toekomstproof te maken.

In de zogenoemde ‘gebiedsontwikkeling De Gijselaar’ komen onderwijs, zorg, bewegen, recreatie, verkeer en wonen samen. De gemeente werkt hierbij nauw samen met verschillende partners, zoals Cicero Zorggroep, ZOwonen, INNOVO en de verenigingen van Amstenrade. De gebiedsontwikkeling bestaat uit vier deelgebieden:

  • een kindcentrum
  • huisvesting voor verenigingen
  • de openbare ruimte
  • een woon- en zorgprogramma

Hieronder leest u meer over deze vier deelgebieden. Zodra nieuwe informatie, zoals data, beschikbaar is, wordt deze webpagina bijgewerkt. Zo blijft u via deze website op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Inwoners van Amstenrade worden daarnaast ook geïnformeerd via (nieuws)brieven en bijeenkomsten.

Heeft u vragen over ‘De Gijselaar’? Mogelijk vindt u het antwoord bij de veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? E-mail uw vraag dan naar gemeente@beekdaelen.nl onder vermelding van ‘De Gijselaar Amstenrade’. Of neem telefonisch contact op via 088 – 4502000.

Informatiebijeenkomsten oktober 2021

In oktober 2021 hebben een aantal informatiebijeenkomsten plaatsgevonden voor de inwoners van Amstenrade. Tijdens deze bijeenkomsten is het voorlopige ontwerp voor het gemeentelijke deel in deze gebiedsontwikkeling gepresenteerd. Het gaat dan specifiek over de openbare ruimte, de kantine van voetbalvereniging Amstenrade, het nieuw aan te leggen trainingsveld en de renovatie/verbouw van De Koeteleboet. 

Meer informatie leest u in het nieuwsbericht “Inwoners Amstenrade bijgepraat over gebiedsontwikkeling De Gijselaar”.

Tijdens de informatiebijeenkomsten kwamen verschillende aandachtspunten en vragen naar voren. Wij gaven toen aan hiermee aan de slag te gaan. Op een aantal vragen is inmiddels een antwoord. Deze kunt u nalezen op de webpagina Vragen en antwoorden informatiebijeenkomsten oktober 2021.

Wij werken nog aan de beantwoording van de andere aandachtpunten en vragen. Zodra er nieuwe antwoorden beschikbaar zijn, voegen we deze toe.

Kindcentrum

Amstenrade krijgt een nieuw kindcentrum. Hiervoor werken gemeente en schoolbestuur INNOVO samen. Naast de basisschool van INNOVO, zal het kindcentrum ook de buitenschoolse opvang, de peuterspeelzaal en mogelijk de kinderdagopvang huisvesten. Ook wordt een speelplaats gerealiseerd bij het kindcentrum.

Gemeente Beekdaelen trekt als opdrachtgever zo’n 4 miljoen euro uit voor de bouw van het kindcentrum. Op 29 juni 2020 ondertekenden gemeente Beekdaelen en INNOVO een intentieovereenkomst. In deze overeenkomst zijn de wederzijdse verwachtingen vastgelegd. Meer hierover leest u in het nieuwsbericht van 30 juni 2020.

INNOVO neemt als bouwheer de ontwikkeling en bouw van het kindcentrum op zich en is straks als schoolbestuur ook verantwoordelijk voor de exploitatie en het onderhoud van het gebouw.

Het kindcentrum wordt gebouwd op het nu ongebruikte grasveld tussen de huidige school en het voetbalveld. Het is nog niet bekend wanneer de bouw van start gaat. Eerst dient de bestemmingsplanwijziging afgerond te worden. Dit zal naar verwachting einde 2021 zijn. Daarna kan INNOVO starten met de aanbesteding voor de realisatie. De ambitie ligt er om het kindcentrum aan het begin van het schooljaar 2023 in gebruik te nemen.

In de zomer van 2021 hebben gemeente Beekdaelen en stichting INNOVO in gezamenlijkheid gezocht naar (een) partner(s) voor de dienstverlening rondom peuteropvang, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang (BSO) in het nieuw te realiseren kindcentrum. Gekwalificeerde en geïnteresseerde marktpartijen die deze dienstverlening willen gaan aanbieden in het nieuwe kindcentrum, konden zich tot 6 juli 2021aanmelden voor de selectieprocedure. Lees hier meer over de opdracht en de selectieprocedure.

De selectieprocedure is bijna afgerond. Het college van B&W en INNOVO zijn voornemens Kinderopvang Parkstad als partner te binden aan het nieuwe kindcentrum. Momenteel worden hiervoor de laatste zaken van de procedure afgerond. Daarna zal gestart worden met een projectgroep om samen richting de realisatie van het gebouw toe te werken. De nieuwe partner zal ook deel uitmaken van deze projectgroep.

Huisvesting voor verenigingen

Amstenrade kent een bloeiend verenigingsleven. De verenigingen maken gebruik van de voetbalkantine, gemeenschapshuis de Koeteleboet en ‘Bie de Veldwachter’ (voorheen: Oud Dorp, particulier beheer). In 2018 is het idee van een multifunctionele accommodatie ontstaan: een nieuw gebouw dat onderdak biedt aan alle verenigingen van Amstenrade.

Door ontwikkelingen als het weer beschikbaar stellen van ‘Bie de Veldwachter’ voor verenigingen en het op de huidige plek blijven van VV Amstenrade, is de vraag ontstaan of een nieuw, gezamenlijk gebouw nog wel de juiste oplossing is. Er zijn immers ook andere scenario’s denkbaar.
In overleg met de verenigingen hebben we bekeken welke scenario‘s er zijn en welke de beste optie is. Daarbij is onder andere gekeken naar de behoeften van de verenigingen, toekomstperspectieven, duurzaamheidsdoelstellingen, de exploitatie en de kosten.

Hieruit zijn de volgende plannen voor gemeenschapshuis de Koeteleboet en de voetbalvereniging ontstaan.

Gemeenschapshuis de Koeteleboet

Het gemeenschapshuis, incl. de sportzaal, is constructief nog in een goede staat. Er is echter op onderdelen achterstallig onderhoud en is er behoefte aan modernisering en verduurzaming. Het plan is om het gebouw op te waarderen, zodat het nog zeker 10 tot 15 jaar haar functies kan dienen. 

Het voorlopig ontwerp voor deze opwaardering is klaar. Daarbij is rekening gehouden met de eerder geuite wensen van de gebruikers. Het voorlopig ontwerp en de kostenraming zijn in de raadsvergadering van 13 juli 2021 geaccordeerd en het voorlopig ontwerp is in oktober 2021 gepresenteerd aan de inwoners van Amstenrade tijdens enkele informatiebijeenkomsten. Er wordt bekeken hoe de aanvullingen van inwoners nog meegenomen kunnen worden in de plannen.

De renovatie van De Koeteleboet is volop in voorbereiding. Deze renovatie staat los van de andere deelprojecten in de gebiedsontwikkeling en er is ook geen gewijzigd bestemmingsplan nodig. In overleg met de gebruikers van De Koeteleboet wordt de komende tijd de uitvoeringsplanning vastgesteld. Door samen naar de planning te kijken, proberen we ervoor te zorgen dat er tijdens de renovatiewerkzaamheden zo weinig mogelijk hinder voor de gebruikers optreedt.

Ook wordt op korte termijn bekeken welke partij de werkzaamheden kan gaan uitvoeren. De verwachting is dat in de eerste helft van 2022 gestart kan worden met de werkzaamheden.

Het uitgangspunt is dat na ca. 15 jaar de activiteiten vanuit de Koeteleboet verhuizen naar een nieuw te bouwen multifunctionele accommodatie (MFA). In het stedenbouwkundigplan en -ontwerp is hiervoor al ruimte gereserveerd nabij de locatie van de voetbalvereniging.

Voetbalvereniging Amstenrade

Conform de vaststellingsovereenkomst uit 2018 tussen Voetbalvereniging Amstenrade en de voormalige gemeente Schinnen, wordt er een nieuwe accommodatie gebouwd voor de voetbalvereniging. De huidige kantine wordt gesloopt en de nieuwbouw komt op een andere locatie aan het hoofdveld. Hierdoor kan een goede verkeerstructuur gerealiseerd worden en de bestaande overlast voor de bewoners aan De Gijselaar worden weggenomen. Verder ontstaat hierdoor ook ruimte voor de toekomstige MFA. 

Voor de nieuwe accommodatie is een voorlopig ontwerp gemaakt. Hierbij is rekening gehouden met de eerder geuite wensen van de gebruikers en de richtlijnen vanuit NOC*NSF. Het voorlopig ontwerp en de kostenraming zijn in de raadsvergadering van 13 juli 2021 geaccordeerd en het voorlopig ontwerp is in oktober 2021 gepresenteerd aan de inwoners van Amstenrade tijdens enkele informatiebijeenkomsten.

Verder is de aanleg van een trainingsveld c.q. jeugdwedstrijdveld met kunstgras voorzien in de plannen, aan de kopse kant van het huidige hoofdveld. De toegang tot dit veld wordt openbaar, met uitzondering van de uren die de voetbalvereniging gebruikt voor trainingen en wedstrijden. 
De school heeft aangegeven tijdens schooluren ook gebruik te willen maken van het trainingsveld. De exacte invulling hiervan wordt nog nader bepaald.

Ook voor deze ontwikkeling is het ontwerp afgestemd met de gebruikers. Het ontwerp en de kostenraming zijn in de raadsvergadering van 13 juli 2021 geaccordeerd en het ontwerp is in oktober 2021 gepresenteerd aan de inwoners van Amstenrade tijdens enkele informatiebijeenkomsten.

De urgentie voor de aanleg van het nieuwe trainingsveld bij de voetbalvereniging is groot. De voorbereidingen om zo snel mogelijk met de uitvoering te kunnen starten, zijn dan ook volop aan de gang. Wij streven ernaar om medio maart 2022 met de uitvoering te starten.

Openbare ruimte

Er gaat veel veranderen. Dat heeft ook gevolgen voor de openbare ruimte in de omgeving. De inrichting van de openbare ruimte is uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan. Dat plan laat zien hoe de openbare ruimte en de gemeentegrond (grofweg het deel waar de school en het voetbalveld nu liggen) wordt ingericht. In het plan is nadrukkelijk ruimte voor het verbeteren van de verkeersstromen en parkeervoorzieningen. Daarnaast heeft ook duurzaamheid en innovatie een plek.

Op 29 september 2020 werden er meerdere informatiebijeenkomsten georganiseerd over het stedenbouwkundige plan. Lees meer over deze bijeenkomsten en bekijk de presentatie.

Het stedenbouwkundige plan is daarna verder uitgewerkt en op diverse punten aangepast en verbeterd. Het voorlopig ontwerp en de kostenraming zijn in de raadsvergadering van 13 juli 2021 geaccordeerd en het voorlopig ontwerp is in oktober 2021 gepresenteerd aan de inwoners van Amstenrade tijdens enkele informatiebijeenkomsten (zie bovenaan deze pagina).

Het plan voor de openbare ruimte bevat onder andere: 

  • de aanleg van een fietsstraat, die toegang biedt tot het voetbalterrein en het kindcentrum;
  • de verbreding van de Limietweg, als extra ontsluiting van het gehele gebied;
  • het realiseren van parkeerplaatsen voor het Kindcentrum en de voetbalvereniging;
  • diverse ontsluitingen op De Gijselaar;
  • de aanleg van een fietspad dat aansluit op De Beekdaelenroute, en
  • diverse groenvoorzieningen.

In het plan is ook de aanpak van de parkeer- en verkeersdrukte rond De Gijselaar meegenomen.

Op dit moment wordt bekeken of en hoe de bij inwoners opgehaalde input tijdens de informatiebijeenkomsten van oktober 2021, verwerkt kan worden in het plan.

Het ontwerp bestemmingsplan ligt momenteel ter inzage, van 3 november tot en met 15 december 2021. Het is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.  Klik op deze website op de groene button ‘Plannen zoeken’ en typ vervolgens bij ‘plannaam of –nummer’: Gijselaar
Daarnaast kunt u de plannen (op afspraak) inzien in het gemeentehuis, locatie Kloosterlaan 7 te Schinveld.

Bent u het niet eens met een of beide plannen? Stuur dan binnen de genoemde termijn van 6 weken een zienswijze aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beekdaelen, postbus 22000, 6360 AA Nuth of via gemeente@beekdaelen.nl. U dient in uw zienswijze de volgende zaken te vermelden: de naam van het plan, het zaaknummer, de reden van uw zienswijze, de datum, uw naam, uw adres, uw e-mailadres en uw handtekening.

Heeft u vragen over het bestemmingsplan, dan kunt u contact opnemen met het cluster RO via gemeente@beekdaelen.nl of telefoonnummer 088 - 450 2000.

Wij streven ernaar om het definitieve bestemmingsplan begin 2022 voor te leggen aan het college en de gemeenteraad.

De huidige school zal op termijn gesloopt worden. In de toekomst worden waarschijnlijk woningen gebouwd op deze locatie. Wanneer hierover meer duidelijkheid zal zijn, is nog onbekend. De plannen voor dit deel van de gebiedsontwikkeling worden pas in een latere fase uitgewerkt.

Woon- en zorgprogramma

Net als ZOwonen en Cicero Zorggroep, vinden wij het belangrijk dat de woon- en zorgvoorzieningen voor onze oudere inwoners ook in de toekomst op peil blijven. Op de bestaande locatie gelegen aan De Gijselaar wordt daarom een toekomstbestendig woon- en zorgprogramma ontwikkeld. ZOwonen en Cicero Zorggroep bepalen de kaders voor deze gebiedsontwikkeling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan parkeren, maximale bebouwingsgrenzen en maximale gebouwhoogten. Deze worden vastgelegd in het bestemmingsplan.

Cicero Zorggroep ontwikkelt op de bestaande locatie aan De Gijselaar een toekomstbestendig woon-zorgprogramma, dat past bij de wensen van de cliënten, nu en in de toekomst. Dit vereist een innovatief en flexibel concept, zodat aan deze voorwaarden kan worden voldaan en dat tevens in een groene omgeving zal worden gebouwd. Er wordt alleen laagbouw gerealiseerd. Het huidige zorgcentrum Elvira zal na het gereedkomen van de nieuwbouw deels worden gesloopt.

ZOwonen ontwikkelt op de locatie waar zij al woningen gesloopt heeft, 48 appartementen met een lift voor senioren die nog zelfstandig kunnen wonen. Deze appartementen zijn rolstoelgeschikt. Het wordt een bijzonder project, waarin houtbouw en duurzaamheid worden gecombineerd. Op dit moment bevinden de plannen zich nog in de rekenfase en wordt met de architect en aannemer druk gewerkt aan een eerste ontwerp. Hier zal naar verwachting eind 2021/begin 2022 meer bekendheid aan worden gegeven.

Terinzalegging ontwerpbestemmingsplannen t/m 8 december 2021

De ontwerpbestemmingsplannen met bijbehorende stukken voor resp. de locaties van ZOwonen en Cicero Zorggroep, liggen gedurende een periode van 6 weken, lopend van 27 oktober 2021 tot en met 8 december 2021, voor een ieder ter inzage. 

Het dossier van ZOwonen (maximaal 48 appartementen) is bij de gemeente geregistreerd onder zaaknummer Z/19/136780 275837. Digitaal is het bestemmingsplan in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1954.BPDeGijselaar2tm8-ON01. 

Het dossier van Cicero (realisatie van 144 zorgeenheden door middel van sloop, renovatie en nieuwbouw. ) is bij de gemeente geregistreerd onder zaaknummer onder zaaknummer Z/19/136780 276439. Digitaal is het bestemmingsplan in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1954.BPDeGijselaar10-ON01. 

Daarnaast zijn beide plannen op afspraak in te zien bij de afdeling Ruimte in het voormalige gemeentehuis van Onderbanken, Kloosterlaan 7 te Schinveld.

Bent u het niet eens met een of beide plannen? Stuur dan binnen de genoemde termijn van 6 weken een zienswijze aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beekdaelen, postbus 22000, 6360 AA Nuth of via gemeente@beekdaelen.nl. U dient in uw zienswijze de volgende zaken te vermelden: de naam van het plan, het zaaknummer, de reden van uw zienswijze, de datum, uw naam, uw adres, uw e-mailadres en uw handtekening.

Heeft u vragen over het bestemmingsplan, dan kunt u contact opnemen met het cluster RO via gemeente@beekdaelen.nl of telefoonnummer 088 - 450 2000.

Veelgestelde vragen

Wij hebben de antwoorden op veelgestelde vragen voor u op een rij gezet.

Heeft u gevonden wat u zocht?