Amstenrade krijgt een nieuw kindcentrum. Hiervoor werken gemeente en schoolbestuur INNOVO samen. Naast de basisschool van INNOVO, zal het kindcentrum ook de buitenschoolse opvang, de peuterspeelzaal en mogelijk de kinderdagopvang huisvesten. Ook wordt een speelplaats gerealiseerd bij het kindcentrum.

Gemeente Beekdaelen trekt als opdrachtgever zo’n 4 miljoen euro uit voor de bouw van het kindcentrum. Op 29 juni 2020 ondertekenden gemeente Beekdaelen en INNOVO een intentieovereenkomst. In deze overeenkomst zijn de wederzijdse verwachtingen vastgelegd.

INNOVO neemt als bouwheer de ontwikkeling en bouw van het kindcentrum op zich en is straks als schoolbestuur ook verantwoordelijk voor de exploitatie en het onderhoud van het gebouw.

Het kindcentrum wordt gebouwd op het nu ongebruikte grasveld tussen de huidige school en het voetbalveld. Het is nog niet bekend wanneer de bouw van start gaat. Het bestemmingsplan is op 8 maart 2022 goedgekeurd door de gemeenteraad.

INNOVO en gemeente zijn voornemens de aanbesteding in het eerste kwartaal van 2023 uit te zetten. De gunning zal waarschijnlijk in het derde kwartaal van 2023 plaatsvinden. Over een mogelijke startdatum van de bouw is nog niets te zeggen. Dit zal uiteraard pas na gunning van de aanbesteding zijn.

Partner voor de peuteropvang, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang (BSO)

In de zomer van 2021 hebben gemeente Beekdaelen en INNOVO in gezamenlijkheid gezocht naar (een) partner(s) voor de dienstverlening rondom peuteropvang, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang (BSO) in het nieuw te realiseren kindcentrum. Gekwalificeerde en geïnteresseerde marktpartijen die deze dienstverlening willen gaan aanbieden in het nieuwe kindcentrum, konden zich tot 6 juli 2021 aanmelden voor de selectieprocedure.

De selectieprocedure is inmiddels afgerond. Kinderopvang Parkstad wordt de nieuwe partner van het nieuwe kindcentrum. INNOVO en Kinderopvang Parkstad gaan nu een gezamenlijk Programma van Eisen opstellen. Er wordt in gezamenlijkheid richting de realisatie van het gebouw toegewerkt.