Gemeente Beekdaelen heeft voor het maaien van gras een drietal categorieën; gazon, bermen intensief beheer, bermen extensief beheer.

De gazons worden op basis van beeldkwaliteit onderhouden. Dit wil zeggen dat de aannemer verantwoordelijk is voor het op tijd maaien van het gras, het beheersen van overgroei op trottoirs en het verwijderen van zwerfvuil en bladeren.

Bermen langs de weg worden intensief of extensief beheerd. Dit wil zeggen dat de bermen 2 keer per jaar (extensief) of 6 keer per jaar (intensief) worden gemaaid. Tijdens de eerste maaibeurt worden enkele locaties overgeslagen omdat hier het vliegend hert voorkomt of omdat het bloemrijke locaties zijn.

Pilot 2023

In overleg met de lokale IVN-verenigingen is besloten om tijdens de eerste maaironde van 2023 meer bermen over te slaan. Doordat deze bermen niet gemaaid worden is de IVN-verenging beter in staat om de flora en fauna te monitoren. Op basis van deze monitoring geeft het IVN advies over het toekomstige maaibeheer.

Toekomstvisie maaibeheer

De visie ten aanzien het maaibeheer voor de komende jaren staat in het teken van minder maaien om de biodiversiteit bevorderen. Hieronder staan enkele alternatieven die onderzocht en mogelijk doorgevoerd worden in het toekomstige maaibeheer.

  • Meterstroken. Bij brede bermen wordt een strook van een meter breed gemaaid langs de rijbaan om de verkeersveiligheid te bevorderen. Het restant van de berm wordt slechts 1 keer per jaar gemaaid.
  • Maai-mei-niet. De bedoeling hiervan is om geselecteerde gazons minder te maaien tijdens de maand mei.
  • Het inzaaien van stroken met bloemenmengsels op gazons waar minder maaien niet mogelijk is. Deze stroken worden later gemaaid dan de rest van het gazon zodat de stroken tot bloei kunnen komen.
  • In het kader van het beheer van holle wegen wordt de bermstrook langs de weg slechts 1 keer gemaaid in het najaar.
  • Eikenprocessierups. Het gebied rondom eiken in het buitengebied wordt slecht 1 keer gemaaid. Dit wordt gedaan om insecten die jagen op de eikenprocessierups te stimuleren.

Heeft u gevonden wat u zocht?