Op 18 oktober 2021 heeft de gemeente Beekdaelen een officieel verzoek ontvangen van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om op het voormalige USAG Terrein aan de Borgerweg te Schinnen per direct een tijdelijke (12 maanden) noodopvang te realiseren voor 450 asielzoekers.

Opvang vond oorspronkelijk alleen plaats in paviljoens. De bestaande bebouwing op het terrein werd gebruikt voor aanverwante voorzieningen, zoals recreatie, kantoren en opleiding.

Na het consulteren van de gemeenteraad op 21 oktober, heeft het college van Beekdaelen op 27 oktober 2021 besloten hier haar medewerking aan te verlenen. De nood is hoog. Zo hoog dat het COA na het positieve besluit de locatie zo snel mogelijk gereed heeft gemaakt. Er is direct begonnen met het opbouwen van paviljoens en het in gereedheid brengen van het terrein en de bijgebouwen. De eerste bewoners namen op 8 november 2021 hun intrek.

Vanaf mei 2022 is een deel van de bestaande bebouwing ook ingezet voor opvang, waardoor een deel van de paviljoententen overbodig werd en afgebroken is.

Aanleiding

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en het ministerie heeft alle gemeenten in Nederland gevraagd om tijdelijk een extra aantal vluchtelingen op te vangen. De bestaande asielzoekerscentra (azc’s) in Nederland zitten namelijk overvol. Dit komt door: 

  • de stijging van het aantal asielzoekers nu de reisbeperkingen als gevolg van corona zijn opgeheven; 
  • de situatie in Afghanistan, waardoor veel Afghanen hun thuisland ontvluchten;
  • het grote woningtekort in Nederland, waardoor ruim 11.000 statushouders (mensen met een verblijfsvergunning) vanuit de asielzoekerscentra niet kunnen doorstromen naar woningen en zo opvangplekken bezet houden. 

Het COA is druk bezig met het zoeken naar nieuwe opvanglocaties. Dit soort trajecten duren normaal langere tijd. Die tijd is er nu niet. Er bestaat een acute behoefte aan plaatsen waar snel een noodopvang gemaakt kan worden. Daarom heeft het COA gemeente Beekdaelen gevraagd hiervoor gebruik te mogen maken van het voormalig USAG terrein aan de Borgerweg te Schinnen.

Argumenten

De asielzoekerscentra in Nederland zitten overvol en de opvangnood is inmiddels zo hoog, dat crisisnoodopvang dreigt. Crisisnoodopvang betekent dat mensen in bijvoorbeeld sporthallen moeten worden opgevangen. Dat zijn locaties die eigenlijk niet geschikt zijn voor de opvang van groepen mensen. 

De gemeente Beekdaelen vindt dat niet humaan en neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om een menswaardige noodopvang binnen Beekdaelen mogelijk te maken. Het voormalige USAG terrein aan de Borgerweg te Schinnen is een geschikte en snel in gebruik te nemen locatie daarvoor.

Dit besluit past daarnaast bij de Global Goals die de gemeente nastreeft: global goal 10 – ongelijkheid verminderen.

Afspraken

De concept bestuursovereenkomst (10,4 MB) kunt u hier inzien. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat de bestuursovereenkomst en aanvullende werkafspraken ( 261 kB) de status ‘concept’ dragen. Ondertekening door partijen vindt plaats zodra alle details in een definitieve overeenkomst zijn verwerkt.
Op 1 februari 2022 is de gedoogbeschikking gewijzigd, waarmee ook het gebruik van de bebouwing op het terrein werd toegestaan voor opvang. Op 12 april 2022 is de definitieve vergunning afgegeven. Deze definitieve vergunning kunt u inzien via https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-171158

In een bestuursovereenkomst zijn afspraken met het COA en de Provincie Limburg vastgelegd rondom de realisatie van deze noodopvang: 

  • Het maximum aantal bewoners is vastgesteld op 450. De maximum termijn is 12 maanden.
  • Er zijn afspraken gemaakt over de taakstelling voor het huisvesten van statushouders voor het jaar 2021 en 2022.
  • Het COA spant zich in voor een evenwichtige samenstelling van de vreemdelingen voor wat betreft herkomst, geslacht, leeftijd en gezinssituatie. De noodopvanglocatie in Schinnen wordt niet gebruikt voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) en ook niet voor vreemdelingen afkomstig uit veilige landen van herkomst (kansarme vreemdelingen).
  • Het COA draagt zorg voor de veiligheid op en buiten het complex. 
  • Het COA organiseert een klankbordgroep met vertegenwoordigers uit de kernen Schinnen en Spaubeek (inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties) en een vertegenwoordiging van gemeente Beekdaelen en Beek. Deze klankbordgroep volgt gedurende de noodopvang de ontwikkeling en bespreekt zaken rondom bijvoorbeeld maatschappelijke initiatieven, veiligheid, overlast enz.

Proces en Planning

Op het voormalige USAG Terrein aan de Borgerweg te Schinnen is een tijdelijke (12 maanden) noodopvang gerealiseerd voor 450 asielzoekers. De eerste bewoners zijn gearriveerd op 8 november 2021 verwacht.

De opvang vond oorspronkelijk plaats in paviljoententen. In januari 2022 is onderzocht of het mogelijk is de bestaande bebouwing op het terrein zo in te richten dat hier mensen in opgevangen kunnen worden. Dit om een meer humane opvang te kunnen realiseren. Op 1 februari 2022 heeft het college van de gemeente Beekdaelen besloten toestemming te verlenen voor het gebruik van het gebouw. Na het geschikt maken van het gebouw werden vanaf mei 2022 350 mensen in het gebouw opgevangen en de overige 100 in de resterende paviljoententen.

Veiligheid en overlast

Bij binnenkomst in Nederland worden vluchtelingen geïdentificeerd, gescreend en geregistreerd door de vreemdelingenpolitie en de IND. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt eventuele documenten nader en doet een antecedentenonderzoek. Daarna worden de vluchtelingen door het COA geregistreerd.

De vluchtelingen die in Nederland aankomen, worden getest op COVID-19 en TBC. Ze gaan allemaal tien dagen in quarantaine. Alle asielzoekers krijgen de mogelijkheid om zich te laten vaccineren. 
Op de locatie van de noodopvang volgt het COA de richtlijn COVID-19 en de adviezen van de Rijksoverheid en het RIVM.

Het COA is verantwoordelijk voor de veiligheid op de locatie van de noodopvang. Dit doet het COA in samenwerking met de beveiligingsorganisatie Trigion. 
Doordeweeks zijn er van 8:00 tot 22:00 uur medewerkers van het COA op de locatie aanwezig, in het weekend is dit van 9:00 tot 17:00 uur. Daarnaast zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week beveiligers op de locatie. Waar nodig, is er contact tussen het COA en de politie.

Communicatie en informatie

Op maandag 1 november was er een inloopbijeenkomst over  dit onderwerp. Vertegenwoordigers van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers, de politie en de bestuurders van de gemeente Beekdaelen waren hierbij aanwezig. Zo’n 80 inwoners maakten van deze gelegenheid gebruik om met hen het gesprek aan te gaan, vragen te stellen, zorgen te uiten, maar ook om hulp aan te bieden.

Om in gesprek te blijven met de omgeving, is er een klankbordgroep opgezet. Ook houden wij de informatie op de deze website actueel. Als er nieuwe informatie beschikbaar is, wordt dit op deze pagina toegevoegd. Ook de veel gestelde vragen met daarbij behorende antwoorden worden regelmatig ververst.

Contact

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft, uw zorgen wil delen of wellicht wel uw hulp wil aanbieden voor de noodopvang. Hiervoor kunt u terecht bij de verschillende samenwerkende partners: 

Wilt u uw hulp aanbieden als vrijwilliger of wilt u een materiële donatie doen? Neem dan contact op met het coa via noodopvangschinnen@coa.nl of kijk op www.coa.nl/vrijwilligerswerk-en-donaties

Heeft u vragen of klachten over iets dat speelt op het terrein van de noodopvang? Ook dan kunt u contact opnemen met het COA, ditmaal via telefoonnummer 06 - 15 49 96 58. 

Een melding doen in het kader van openbare orde en veiligheid buiten het terrein? Hiervoor belt u de politie via 0900 8844. Voor acute en levensbedreigende situaties belt u natuurlijk 112. 

Voor alle overige vragen, kunt u terecht bij de gemeente Beekdaelen. Bel hiervoor naar 088 450 2000 of per mail via gemeente@beekdaelen.nl.

Veelgestelde vragen

Wij hebben veelgestelde vragen en de antwoorden daarop voor u op een rij gezet. Naar de veelgestelde vragen over de noodopvang voor vluchtelingen.

Staat uw vraag en het antwoord er niet bij? Neemt u dan contact op via gemeente@beekdaelen.nl of bel 088 4502000.

Heeft u gevonden wat u zocht?