Er gaat veel veranderen binnen het plangebied. Dat heeft ook gevolgen voor de openbare ruimte in de omgeving. De inrichting van de openbare ruimte is uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan. Dat plan laat zien hoe de openbare ruimte en de gemeentegrond (grofweg het deel waar de school en het voetbalveld nu liggen) wordt ingericht. In het plan is nadrukkelijk ruimte voor het verbeteren van de verkeersstromen en parkeervoorzieningen. Daarnaast heeft ook duurzaamheid en innovatie een plek.

Het stedenbouwkundige plan uit 2020 is in 2021 verder uitgewerkt en op diverse punten aangepast en verbeterd. Het voorlopig ontwerp en de kostenraming zijn in de raadsvergadering van 13 juli 2021 geaccordeerd en het voorlopig ontwerp is in oktober 2021 gepresenteerd aan de inwoners van Amstenrade tijdens enkele informatiebijeenkomsten.

De diverse vragen en opmerkingen die voortkwamen uit deze bijeenkomsten zijn zo goed als mogelijk meegenomen in het definitieve ontwerp. Dit definitieve ontwerp is op 9 en 10 maart 2022 gepresenteerd aan de inwoners van Amstenrade. U vindt de presentatie op de hoofdpagina over de gebiedontwikkeling.

Het bestemmingsplan is op 8 maart 2022 goedgekeurd door de gemeenteraad.

Het plan voor de openbare ruimte bevat onder andere: 

  • de aanleg van een fietsstraat, die toegang biedt tot het voetbalterrein en het kindcentrum;
  • de verbreding van de Limietweg, als extra ontsluiting van het gehele gebied;
  • het realiseren van parkeerplaatsen voor het Kindcentrum en de voetbalvereniging;
  • diverse ontsluitingen op De Gyselaar;
  • de aanleg van een fietspad dat aansluit op De Beekdaelenroute, en
  • diverse groenvoorzieningen.

In het plan is ook de aanpak van de parkeer- en verkeersdrukte rond De Gyselaar meegenomen. De diverse aanpassingen n.a.v. de informatiebijeenkomsten worden hierin meegenomen. Bekijk ook eens de veelgestelde vragen over de gebiedsontwikkeling De Gyselaar.

Na de verhuizing van de school naar het nieuw te bouwen kindcentrum, wordt de (oude) bestaande school gesloopt. Het nieuwe bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om in de toekomst woningen te bouwen op deze locatie. Wat voor type woningen dit zijn wordt in een later stadium bepaald, de plannen voor dit deel van de gebiedsontwikkeling worden pas in een latere fase uitgewerkt. De sloop van de oude school en eventuele realisatie van deze woningen betreft de laatste fase van de gebiedsontwikkeling.

Stand van zaken werkzaamheden

Woningopnames gefaseerd van start

De voorzieningen rond De Gyselaar worden toekomstbestendig gemaakt. Dat alles brengt werkzaamheden en bouwverkeer met zich mee. Bij omliggende panden zou dat schade kunnen veroorzaken, bijvoorbeeld door trillingen via de grond. Uiteraard wordt geprobeerd om dergelijke schade zoveel als mogelijk te voorkomen. Maar mocht er onverhoopt toch schade ontstaan, dan is het fijn als snel duidelijk is waar het om gaat en de schade snel afgewikkeld kan worden.

Gemeente Beekdaelen heeft daarom Quattro Expertise ingehuurd om bouwkundige opnames te maken van omliggende woningen. Zo wordt in kaart gebracht welke eventuele schade er vóór de start van de bouwwerkzaamheden en het bouwverkeer al bestaat aan de woningen. Een woningopname is dus ook in het belang van de bewoner c.q. eigenaar.

De woningopnames worden gefaseerd uitgevoerd en betreffende bewoners worden tijdig geïnformeerd. Lees verder het nieuwsbericht hierover.

Start bouwrijp maken gebied tussen De Gyselaar en Limietweg

Om de accommodatie van de voetbalvereniging en het Kindcentrum te kunnen bouwen, moet er vrachtverkeer het gebied in kunnen rijden en materialen kunnen lossen. Om dit mogelijk te maken, wordt het gebied ‘bouwrijp’ gemaakt. De werkzaamheden zijn in week 38 (week van 20 september 2022) gestart en worden in november afgerond.

De Limietweg wordt verbreed vanaf de drempel tot aan de inrit bij de voetbalvereniging, zodat deze breed genoeg wordt voor vrachtwagens. Aan de linkerzijde van de weg wordt een strook extra asfalt gelegd. De bomen aan de rechterzijde van de Limietweg blijven staan.
Rond het huidige gebouw van de voetbalvereniging wordt een (tijdelijke) geasfalteerde verharding aangelegd. Dit is nodig voor de opslag van materialen en het kunnen draaien van vrachtwagens. Deze verharding wordt verwijderd zodra de grote bouwwerkzaamheden afgerond zijn.

In de voorafgaande weken zijn enkele bomen gekapt nabij de voetbalkantine om plaats te maken voor de aan te leggen verharding. De patiowoningen van ZOwonen worden, mede om veiligheidsredenen, afgeschermd van de bouwwerkzaamheden, door het plaatsen van (bouw)hekken.

De woningen, het woonwagenkamp en de schutterij aan de Limietweg blijven in principe bereikbaar. Het kan echter een keer voorkomen, door bepaalde werkzaamheden, dat (een deel van) de weg wordt afgesloten. We proberen de duur van de afsluiting zo kort mogelijk te houden.

Route en rijtijden bouwverkeer

Het bouwverkeer zal straks een eenrichtingsroute door het gebied volgen. Vrachtverkeer zal het gebied inrijden via de Limietweg en dan naar de geasfalteerde verharding bij de voetbalkantine rijden. Van daaruit zal het verkeer het gebied verlaten via de weg tussen de patiowoningen en het terrein van Cicero, en vervolgens via De Gyselaar naar de Hommerter Allee.

Tijdens het bouwrijp maken van het gebied, wordt de eenrichtingsroute aangelegd. Tot de fase ‘bouwrijp maken’ is afgerond, zal het bouwverkeer via de Limietweg in- én uitrijden. Dit is dus tijdelijk.

Wij maken met de verschillende aannemers en leveranciers afspraken over de toegestane rijtijden. Voor aanvang van de school ’s-ochtends en bij het uitgaan van de school ‘s-middags, dus op de momenten dat er veel verkeer is bij de school en op De Gyselaar, zullen er in principe geen vrachtwagens door het gebied rijden.

Mogelijke overlast

Helaas brengen bouwwerkzaamheden altijd wel enige vorm van overlast met zich mee, zeker voor de omwonenden. Denk bijvoorbeeld aan mogelijke geluidsoverlast tijdens werkuren, het zwaardere bouwverkeer en het parkeren van werkbussen. Daarvoor vragen wij uw begrip.
Ervaart u tijdens de werkzaamheden bovenmatige overlast, laat het ons dan weten per e-mail via gemeente@beekdaelen.nl of telefonisch via 088 – 450 2000.