Er gaat veel veranderen binnen het plangebied. Dat heeft ook gevolgen voor de openbare ruimte in de omgeving. De inrichting van de openbare ruimte is uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan. Dat plan laat zien hoe de openbare ruimte en de gemeentegrond (grofweg het deel waar de school en het voetbalveld nu liggen) wordt ingericht. In het plan is nadrukkelijk ruimte voor het verbeteren van de verkeersstromen en parkeervoorzieningen. Daarnaast heeft ook duurzaamheid en innovatie een plek.

Het stedenbouwkundige plan uit 2020 is in 2021 verder uitgewerkt en op diverse punten aangepast en verbeterd. Het voorlopig ontwerp en de kostenraming zijn in de raadsvergadering van 13 juli 2021 geaccordeerd en het voorlopig ontwerp is in oktober 2021 gepresenteerd aan de inwoners van Amstenrade tijdens enkele informatiebijeenkomsten.

De diverse vragen en opmerkingen die voortkwamen uit deze bijeenkomsten zijn zo goed als mogelijk meegenomen in het definitieve ontwerp. Dit definitieve ontwerp is op 9 en 10 maart 2022 gepresenteerd aan de inwoners van Amstenrade.

Lees ook: meer informatie over de inwonersbijeenkomsten.

Het bestemmingsplan is op 8 maart 2022 goedgekeurd door de gemeenteraad.

Het plan voor de openbare ruimte bevat onder andere: 

  • de aanleg van een fietsstraat, die toegang biedt tot het voetbalterrein en het kindcentrum;
  • de verbreding van de Limietweg, als extra ontsluiting van het gehele gebied;
  • het realiseren van parkeerplaatsen voor het Kindcentrum en de voetbalvereniging;
  • diverse ontsluitingen op De Gyselaar;
  • de aanleg van een fietspad dat aansluit op De Beekdaelenroute, en
  • diverse groenvoorzieningen.

In het plan is ook de aanpak van de parkeer- en verkeersdrukte rond De Gyselaar meegenomen.

Na de verhuizing van de school naar het nieuw te bouwen kindcentrum, wordt de (oude) bestaande school gesloopt. Het nieuwe bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om in de toekomst woningen te bouwen op deze locatie. Wat voor type woningen dit zijn wordt in een later stadium bepaald, de plannen voor dit deel van de gebiedsontwikkeling worden pas in een latere fase uitgewerkt. De sloop van de oude school en eventuele realisatie van deze woningen betreft de laatste fase van de gebiedsontwikkeling.

Bouwrijp maken gebied tussen De Gyselaar en Limietweg

Om de accommodatie van de voetbalvereniging en het Kindcentrum te kunnen bouwen, moet er vrachtverkeer het gebied in kunnen rijden en materialen kunnen lossen. Om dit mogelijk te maken, diende het gebied ‘bouwrijp’ gemaakt te worden. De werkzaamheden zijn eind 2022 afgerond. 

Dit betekent dat:

  • de Limietweg is verbreed,
  • rond de kantine van de voetbalvereniging een geasfalteerde verharding is aangelegd, en
  • de patiowoningen van ZOwonen, mede om veiligheidsredenen, zijn afgeschermd van de aankomende bouwwerkzaamheden.

De Limietweg is verbreed vanaf de drempel tot aan de inrit bij de voetbalvereniging. Aan de linkerzijde van de weg is een strook extra asfalt gelegd. De bomen aan de rechterzijde blijven staan; deze hoeven niet verwijderd te worden. De weg is nu breed genoeg voor vrachtwagens. Er wordt op de weg nog een markering aangebracht zodra het weer dit toelaat. Gelet op de huidige koude temperatuur en het vochtgehalte (december 2022), verwachten we dat dit begin 2023 zal gebeuren.

De aanleg van de (tijdelijke) geasfalteerde verharding is nodig voor de opslag van materialen en het kunnen draaien van vrachtwagens. Hiervoor zijn ook enkele bomen gerooid. Deze verharding wordt verwijderd zodra de grote bouwwerkzaamheden afgerond zijn.

Route en rijtijden bouwverkeer

Het bouwverkeer zal straks een eenrichtingsroute door het gebied volgen. Vrachtverkeer zal het gebied inrijden via de Limietweg en dan naar de geasfalteerde verharding bij de voetbalkantine rijden. Van daaruit zal het verkeer het gebied verlaten via de weg tussen de patiowoningen en het terrein van Cicero, en vervolgens via De Gyselaar naar de Hommerter Allee.

Tijdens het bouwrijp maken van het gebied, wordt de eenrichtingsroute aangelegd. Tot de fase ‘bouwrijp maken’ is afgerond, zal het bouwverkeer via de Limietweg in- én uitrijden. Dit is dus tijdelijk.

Wij maken met de verschillende aannemers en leveranciers afspraken over de toegestane rijtijden. Voor aanvang van de school ’s ochtends en bij het uitgaan van de school ‘s-middags, dus op de momenten dat er veel verkeer is bij de school en op De Gyselaar, zullen er in principe geen vrachtwagens door het gebied rijden.

Limietweg verbreed
Limietweg verbreed

Verkeersdrukte en parkeergelegenheid

Door de verschillende (bouw)werkzaamheden is de verkeersdrukte rond De Gyselaar flink toegenomen en zijn er veel extra voertuigen die geparkeerd worden. Dit zorgt voor overlast en ongerustheid over onder andere de veiligheid voor fietsers en kinderen. De overlast en ongerustheid zijn bekend bij gemeente en partners. Wij bekijken op dit moment (december 2022) hoe we hier iets aan kunnen doen. Daar is ook Veilig Verkeer Nederland bij betrokken. U wordt hierover z.s.m. verder geïnformeerd.

Ontsluitingsweg aangelegd

In het ontwerp van de gebiedsontwikkeling is een nieuwe doorgang vanaf De Gyselaar voorzien, op de plek naast de huidige school. Deze ontsluitingsweg is eind 2022 aangelegd door de gemeente.

Vanwege het ontbreken van een parkeervoorziening voor de bewoners van de patiowoningen, is ZOwonen voornemens om naast de patiowoningen, aan de rechterzijde, een aantal parkeerplaatsen te realiseren. Deze parkeerplaatsen zijn dan bereikbaar via de nieuwe ontsluitingsweg.

Aanleg riolering, kabels en leidingen

De toekomstige vuil- en regenwater riolering is in het najaar van 2022 aangelegd, inclusief de uitstroom voor regenwater in het buffergebied.
In het eerste kwartaal van 2023 worden er kabels en leidingen aangelegd, zodat alle nieuwe gebouwen straks op de netwerken aangesloten kunnen worden. Denk aan waterleidingen en kabels voor elektra. Deze moeten aangelegd zijn voordat de openbare ruimte verder wordt ingericht.
Voor de aanleg van kabels en leidingen moet gegraven worden op verschillende plekken en zullen worden ook een aantal trottoirs tijdelijk open gemaakt.

Mogelijke overlast

Helaas brengen bouwwerkzaamheden altijd wel enige vorm van overlast met zich mee, zeker voor de omwonenden. Denk bijvoorbeeld aan mogelijke geluidsoverlast tijdens werkuren, het zwaardere bouwverkeer en het parkeren van werkbussen. Daarvoor vragen wij uw begrip.
Ervaart u tijdens de werkzaamheden bovenmatige overlast, laat het ons dan weten per e-mail via gemeente@beekdaelen.nl of telefonisch via 088 – 450 2000.