Pagina opties

Groter

Privacyverklaring tijdelijke voorziening inkomensondersteuning

Wat is het doel van het Noodloket?

Het doel van het Noodloket is om uitvoering te geven aan de Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning voor zzp en mkb, waartoe het kabinet op 16 maart 2020 heeft besloten. Deze tijdelijke voorziening biedt zelfstandige ondernemers met een levensvatbaar bedrijf die als gevolg van het uitbreken van het coronavirus dusdanig in financiële problemen zijn geraakt dat zij niet kunnen wachten op een reguliere uitkering op grond van het Besluit BBZ, de mogelijkheid om een tijdelijke voorziening of een voorschot te verkrijgen. Ook registreert het Noodloket wat de omvang van het aantal aanvragen is voor Beekdaelen.  

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

Om uw aanvraag om een tijdelijke voorziening of een voorschot in behandeling te kunnen nemen, verzamelt en verwerkt het Noodloket de volgende gegevens van u:

 • uw naam;
 • de naam van uw onderneming;
 • uw adres; 
 • uw postcode en woonplaats; 
 • uw telefoonnummer;
 • uw emailadres;
 • wat u verzoekt (toekenning van tijdelijke voorziening of voorschot);
 • eventuele gegevens die u zelf invult bij het veld “opmerkingen of vragen”;
 • uw handtekening; 
 • een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van uw bedrijf;
 • een print screen van uw bankrekening (waarbij het saldo onleesbaar gemaakt moet worden) om de koppeling tussen uw naam en rekeningnummer te hebben;
 • uitsluitend indien dit noodzakelijk is voor de behandeling van uw aanvraag verzoekt de gemeente u telefonisch om nadere informatie over de financiële positie van uw bedrijf.

Waarom hebben wij uw persoonsgegevens nodig bij het uitvoeren van de Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning?

Aan de hand van de door u aangeleverde (persoons)gegevens bepalen wij of u recht heeft op een tijdelijke voorziening of een voorschot op grond van de Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning.

Met welk doel gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de uitvoering van de Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning. De gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt.

Geven wij uw persoonsgegevens aan anderen?

Wij geven alleen persoonsgegevens aan andere organisaties, als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze wettelijke taken.

Er zijn hierbij twee situaties: u heeft wel een voorschot nodig of u heeft geen voorschot nodig.

Als u een voorschot nodig heeft, zetten wij uw aanvraagformulier door naar het Zelfstandigenloket Maastricht en ISD BOL (voor postcodegebied oud Onderbanken), of naar het Zelfstandigenloket Maastricht en ISD KOMPAS (voor postcodegebied oud Nuth), of naar Intermezzo (voor postcodegebied oud Schinnen). Deze instanties moeten op de hoogte zijn van de verstrekking van het voorschot. Het Zelfstandigenloket, omdat zij de uitbetaling van de uitkering verzorgen en ISD BOL en ISD KOMPAS, omdat zij betrokken zijn bij de uitbetaling van de uitkering en/of bij de verrekening van het voorschot.

Als u géén voorschot nodig heeft, zetten wij uw aanvraagformulier en bijlagen door naar het Zelfstandigenloket Maastricht (voor postcode gebied oud Onderbanken en oud Nuth). Het Zelfstandigenloket behandelt de aanvraag en stuurt het besluit naar ISD BOL (voor postcodegebied oud Onderbanken) of ISD KOMPAS (voor postcodegebied oud Nuth), waar het wordt behandeld en verwerkt voor de bepaling en toekenning en betaling van de uitkering  

Voor postcodegebied oud Schinnen zetten wij uw aanvraagformulier en bijlagen door naar Intermezzo. Intermezzo behandelt de aanvraag en stuurt het besluit naar de gemeente Beekdaelen, afdeling Sociale zaken, waar het wordt behandeld en verwerkt voor toekenning en betaling van de uitkering.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere organisaties.

Waarom vragen wij u niet om toestemming?

De AVG bepaalt, dat wij een wettelijke grondslag moeten hebben voor het verwerken van persoonsgegevens. Een van die grondslagen is de uitvoering van een wettelijke verplichting. Op grond van de Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning voor zzp en mkb, die zijn grondslag vindt in het Besluit BBZ en de Participatiewet, is de gemeente verplicht om aanvragen op grond van deze tijdelijke regeling te behandelen. Daarbij is het noodzakelijk om persoonsgegevens van de aanvrager te verwerken. In deze situatie is er sprake van een wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens en hoeven wij u daarvoor niet om toestemming te vragen.   

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden gedurende drie maanden bewaard. Daarna hebben wij uw gegevens niet meer nodig en zullen wij deze vernietigen.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus. Daarom nemen wij maatregelen om misbruik en verlies tegen te gaan. We houden ons daarbij aan de beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Vermoedt u misbruik van uw gegevens? Neem dan contact op met ons via 088-4502000 of datalek@beekdaelen.nl.

Wat zijn uw rechten en hoe maakt u daarvan gebruik?

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming heeft u rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie daaromtrent verwijzen wij u naar de algemene privacyverklaring op onze website, onder het kopje “wat zijn uw rechten” en “hoe maakt u gebruik van uw rechten? U vindt de algemene privacyverklaring terug op onze website.

Wilt u meer informatie of heeft u een klacht?

Heeft u een klacht over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van de gemeente Beekdaelen. Deze houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels omtrent privacy.

U kunt de FG bereiken via het algemene nummer 088-4502000 of via e-mail fg@beekdaelen.nl.

Daarnaast kunt u voor informatie terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook kunt u hier een klacht indienen.

Privacyverklaring Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning voor zzp en mkb versie 1.0, 20 maart 2020.