Pagina opties

Groter
A A

Privacyverklaring

U heeft er recht op dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan. Dat is vastgelegd in wet- en regelgeving, zoals:

Welke persoonsgegevens hebben wij van u nodig?

Als u gebruik wil maken van onze diensten of producten, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens noemen wij: persoonsgegevens. Denk hierbij aan:

 • uw naam;
 • uw geboortedatum; 
 • uw adres;
 • uw telefoonnummer;
 • uw e-mailadres.

Daarnaast hebben wij soms bijzondere persoonsgegevens van u nodig. Denk hierbij aan:

 • uw godsdienst;
 • uw medische gegevens;
 • uw ras.

Waarvoor hebben wij uw persoonsgegevens nodig?

Wij hebben uw persoonsgegevens nodig:

 • voor het uitvoeren van onze taken (bv: het beoordelen van uw aanvraag voor een scootmobiel); 
 • voor het verzenden van onze nieuwsbrief; 
 • om u te kunnen bereiken als dit nodig is;
 • om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Welke persoonsgegevens wij in bepaalde situaties van u nodig hebben, kunt u vinden in ons register van verwerkingen van persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij uw gegevens hebben verzameld. Wij houden ons daarbij aan de Archiefwet 1995.

Hoe lang wij uw persoonsgegevens in een bepaalde situatie bewaren, kunt u vinden in ons register van verwerkingen van persoonsgegevens.

Delen wij uw persoonsgegevens met anderen?

Uw persoonsgegevens delen wij niet zomaar met anderen. Soms is het voor het uitvoeren van onze taken echter wel nodig dat een externe partij persoonsgegevens ontvangt van ons. In dat geval maken wij schriftelijke afspraken met deze partij over de beveiliging en geheimhouding van uw gegevens.

In ons register van verwerkingen van persoonsgegevens kunt u terugvinden welke externe partijen persoonsgegevens van ons ontvangen.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de website van de rijksoverheid.

Wat zijn uw rechten?

Recht op informatie en inzage

Dit betekent dat u aan ons mag vragen of wij gegevens van u verwerken.
Door middel van het recht op informatie komt u er onder andere achter:

 • waarom wij uw gegevens verwerken 
 • waar uw gegevens vandaan komen
 • met wie wij uw gegevens delen
 • hoelang wij uw gegevens bewaren

Recht op correctie en aanvulling

Als u denkt dat wij onjuiste gegevens van u gebruiken, of uw persoonsgegevens niet volledig zijn, dan kunt u ons vragen om deze te verbeteren of aan te vullen. 

Recht op verwijdering (recht op vergetelheid)

In sommige gevallen kunt u vragen om verwijdering van uw persoonsgegevens. Dit kan alleen wanneer:

 • uw gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld.
 • u bezwaar maakt tegen de verwerking. 
 • uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt.
 • uw gegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Recht op beperking

Soms kunt u ons vragen om minder gegevens te verwerken of om uw persoonsgegevens niet te gebruiken. Dit kan alleen wanneer:

 • uw gegevens mogelijk onjuist zijn;
 • wij uw gegevens onrechtmatig hebben verwerkt;
 • uw gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld; of
 • u bezwaar maakt tegen de verwerking.

Recht op overdraagbaarheid (recht op dataportabiliteit)

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben te verkrijgen of te laten doorsturen naar een andere partij. Dit kan alleen wanneer het om digitale gegevens gaat die wij met uw toestemming verwerken of die wij verwerken om een overeenkomst met u uit te voeren.

Recht van bezwaar

U heeft het recht om vanwege uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kan alleen als de verwerking wordt uitgevoerd in verband met een taak van algemeen belang of in het kader van de uitvoering van openbaar gezag.

Recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerde besluit

U heeft het recht dat wij geen besluit nemen, dat uitsluitend op geautomatiseerde wijze (dus zonder dat aan de besluitvorming mensen te pas zijn gekomen) tot stand is gekomen en dat u in aanmerkelijke mate treft.

Hoe maakt u gebruik van uw rechten?

U maakt gebruik van uw rechten door een schriftelijk verzoek in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente. U kunt hiervoor gebruik maken van voorbeeldbrieven.
Houd er rekening mee dat wanneer u een dergelijk verzoek indient, u zich persoonlijk moet legitimeren op het gemeentehuis.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus. Daarom nemen wij maatregelen om misbruik en verlies tegen te gaan. We houden ons daarbij aan de beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).
Vermoedt u misbruik van uw gegevens? Neem dan contact op met ons via 088-4502000 of datalek@beekdaelen.nl.

Wat is ons cookiebeleid?

Voor onze website gebruiken wij cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies zorgen ervoor dat onze website naar behoren werkt. Ook onthouden zij uw voorkeursinstellingen en surfgedrag. Hierdoor kunnen wij onze dienstverlening aan u verbeteren. 

U kunt ervoor kiezen om zich af te melden voor de cookies. Dit kunt u doen door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kunt u alle eerder opgeslagen informatie via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wilt u meer informatie of heeft u een klacht?

Heeft u een klacht over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van de gemeente Beekdaelen. Deze houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels omtrent privacy.

U kunt de FG bereiken via het algemene nummer 088-4502000 of via e-mail fg@beekdaelen.nl.

Daarnaast kunt u voor informatie terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook kunt u hier een klacht indienen.