In het voortraject gericht op de fusie van de drie gemeenten Onderbanken-Nuth-Schinnen is in 2017 de ontwikkelagenda ‘Leven en werken in het landschap’: Nieuwe maatschappelijke verbindingen in het landschap, door de drie raden vastgesteld. Doelstelling van de fusie is om beter in staat te zijn antwoorden te bieden op de vraagstukken van de toekomst en om sterker te staan in de regio. Op die manier kan Beekdaelen slagvaardiger inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en complexer wordende gemeentelijke taken. Tegelijkertijd biedt de fusie kansen voor een verdere professionalisering van de organisatie en een grotere servicegerichtheid naar de inwoners.

Belangrijk onderdeel bij het ontwikkelen van de visie is de wens om met zelfsturing aan de slag te gaan. Om eigen kennis en expertise over zelfsturing in te winnen heeft op 22 oktober 2018 een expertsessie plaatsgevonden, waarvoor ook de raadsleden van de voormalige gemeenten uitgenodigd waren. Op basis van deze expertsessie is het Cahier 'Zelfsturing gemeente Beekdaelen' opgesteld met een bijbehorend plan van aanpak.

Expertmeeting

Tijdens bovengenoemde expertmeeting hebben zes experts inzicht gegeven over zelfsturing en participatie bij gemeenten. Het betreft een proces van vallen en opstaan en steeds proberen om in gezamenlijkheid invulling te geven aan een nieuwe relatie tussen gemeenschap en gemeente. In het eerste deel van het bijgevoegde cahier staan de bijdragen van de experts samengevat. Op de tweede plaats worden conclusies getrokken uit de expertsessies en aandachtspunten voor Beekdaelen geformuleerd.
Het derde deel van het cahier gaat in op het plan van aanpak voor Beekdaelen rondom zelfsturing.

Werksporen

Om de weg naar een nieuwe relatie tussen gemeente en gemeenschap in te slaan staan er drie werksporen voor de gemeente Beekdaelen benoemd.

Werkspoor 1: Zoeken naar passende rollen binnen de gemeente - ruimte geven aan de samenleving vraagt om passende rollen voor raad, college en ambtelijke organisatie.

Werkspoor 2: De inhoudelijke agenda laden - het ophalen van behoeften in de samenleving en samenkomen tot experimenten.

Werkspoor 3: Leren - aandacht voor het leren van participatieve ervaringen en het onderlinge gesprek daarover tussen gemeenteraad, college, organisatie en betrokkenen uit de samenleving.

In het cahier staat nadrukkelijk aangegeven dat er geen vaste volgorde voor de werksporen is. Het spreekt voor zich dat het laden van de inhoudelijke agenda een belangrijk gegeven is.

Vervolgtraject

Bij het opstellen van de notitie 'Ons Beekdaelen maken we samen' hebben vele gesprekken tussen de drie voormalige gemeenteraden en de samenleving plaatsgevonden. Dit betekent dat het nu tijd wordt om de inhoudelijke agenda (werkspoor 2) op te stellen. Voor wat betreft het laden van de inhoudelijke agenda staat een aantal activiteiten in de steigers:

  • Ten eerste wordt op basis van het raadsbrede programma op dit moment gewerkt aan het opstellen van het college-uitvoeringsprogramma Beekdaelen.
  • Ten tweede is het Strategische Actieplan Middengebied Zuid-Limburg gepresenteerd.
  • Ten derde wil Beekdaelen een nadrukkelijke rol spelen in het kader van de regiodeal Parkstad(externe link), waar het rijk, de provincie en de regio Parkstad op dit moment investeringslijnen uitzetten.

Heeft u gevonden wat u zocht?