De aangekondigde ontgronding van het gebied De Hommert in Vaesrade kon niet rekenen op veel draagvlak.

De gemeente Beekdaelen voorzag veel overlast voor de directe omgeving. Het is daarom dat op 4 juli 2019 de gemeenteraad een motie heeft aangenomen dat de raad van Beekdaelen, net als de raad van Nuth eerder, zich negatief uitspreekt over de activiteiten ter ontwikkeling van de groeve te Hommert in Vaesrade.

In navolging van deze motie heeft de gemeente Beekdaelen telkens bij de provincie aangegeven geen medewerking of goedkeuring te geven voor verdere ontgronding.

Op het moment dat de Provincie Limburg aangaf een PIP-procedure te starten om vergunning mogelijk te maken, heeft gemeente Beekdalen hier haar visie op kenbaar gemaakt, ook hebben meerdere personen tijdens een inspreekmoment in de vaste commissie RLN een kritisch geluid laten horen.

Vooruitlopend op de formele PIP-procedure heeft de provincie besloten eerst een onderzoek uit te voeren naar het maatschappelijk draagvlak voor de voorgenomen ontgronding, De resultaten van het draagvlak onderzoek onderschrijven de conclusies van de gemeente dat er geen draagvlak is onder de bewoners van Beekdaelen voor de plannen van de Groeve Hommert II.  Dit heeft ertoe geleid dat een overgroot deel van de fracties in Provinciale Staten van mening is dat het algemeen (ruimtelijk)belang en het belang van de omwonenden zwaarder weegt dan het belang van de initiatiefnemer. Zij gaven daarmee aan niet voornemens te zijn een PIP voor de ontgronding vast te stellen.

Gedeputeerde Staten van Limburg heeft dit standpunt van PS  meegenomen in het uiteindelijke besluit om af te zien van een PIP voor de ontgronding Vaesrade.

Wethouder Jan Hermans is blij met het formele besluit dat in het voordeel is voor de inwoners van Vaesrade en omgeving. 

De volledige brief van de Provincie kunt u hieronder lezen.
 

Voornemen Provinciaal lnpassingsplan "ontgronding de Hommert"

Heeft u moeite met het lezen van het document, dan kunt u contact met ons opnemen via gemeente@beekdaelen.nl of 088 - 450 2000.

Heeft u gevonden wat u zocht?