De gemeenten Beekdaelen en Brunssum werken samen in de algehele ontwikkeling van het gebied rondom het Clemenskerkje. Hiervoor werken beide gemeenten samen met IBA, de Provincie Limburg en de stichting het Clemensdomein.

De ontwikkeling van het Clemensdomein zelf is in de voorlopige ontwerpfase. Het ontwerp van de reconstructie van het openbare gebied is wel al definitief en wordt hieronder nader toegelicht. 

Onderaan deze pagina vindt u enkele tekeningen van de plannen.

Ontwikkeling openbaar gebied Clemensdomein

Het Clemensdomein is een gebied met een rijke historie. Deze historie wordt weer zichtbaar gemaakt in het definitieve ontwerp voor het openbaar gebied. 
Zo wordt onder andere de oude historische dorpspomp in het straatbeeld teruggebracht en authentieke natuurlijke materialen gebruikt, zoals natuursteen en gebakken klinkers. Een ander voorbeeld is de straatverlichting. Deze wordt vervangen door afwijkende en bij de historie passende masten en armaturen. 
Ook ontstaat er aan de Merkelbeekerstraat een door IBA mogelijk gemaakt kunstwerk dat refereert naar de rijke historie van gebied.

Verbeteren verkeersveiligheid

Bij de reconstructie wordt aandacht besteed aan het verbeteren van de verkeersveiligheid van voetgangers en fietsers. Ook het voorkomen van beschadigingen aan geparkeerde auto's en onveilige situaties in de Groeneweg maakt onderdeel uit van de plannen. 
Daarnaast wordt de functionaliteit van de openbare ruimte aangepakt. Trottoirs worden verbreed, snelheid remmende maatregelen aangelegd en wateroverlast voorkomen door afkoppeling en geleiding van hemelwater. Dit schone hemelwater wordt van het vuilwaterriool afgekoppeld en naar een nieuwe buffer langs het Merkelbeekerbeekje geleid.

Verbetering van de verkeersveiligheid voor voetgangers en bewoners wordt bereikt door o.a. het trottoir aan de Groeneweg te verbreden. Drempels en versmalling van het wegprofiel remmen de snelheid van verkeer. Door extra dwarsparkeerplaatsen en de aanliggende grote parkeerplaats wordt parkeren van de weg gehaald en veiliger. 

Het instellen van eenrichtingsverkeer is nader onderzocht maar niet mogelijk gebleken omdat dit een nadelig effect heeft op de verkeersveiligheid.

Planning

Op dit moment wordt het bestek uitgewerkt en de exacte locatie van kabels en leidingen bepaald. Het streven is om dit in mei 2020 af te ronden, mits door onvoorziene omstandigheden geen vertraging wordt opgelopen. 
Na afronding van het bestek vindt een aanbesteding plaats. Vooralsnog streven we ernaar om deze zomer te kunnen starten met de werkzaamheden. Zodra hier meer duidelijkheid over bestaat, wordt deze informatie hier toegevoegd en worden omwonenden geïnformeerd.

Meer informatie

Heeft u vragen, bijvoorbeeld over de bijgevoegde tekeningen, of suggesties? Neemt u dan contact op met de heer Pilipiec van gemeente Beekdaelen via m.pilipiec@beekdaelen.nl of de heer Paulissen van gemeente Brunssum via tim.paulissen@brunssum.nl

Download onderstaande tekeningen van de plannen

Heeft u gevonden wat u zocht?