Leerlingen van drie basisscholen in Beekdaelen maken sinds kort kennis met Duits en Limburgs in de klas.

Basisscholen in Puth, Oirsbeek en Merkelbeek doen mee aan het project Meer kansen Met Meertaligheid (3M). Momenteel worden de eerste ervaringen opgedaan. In schooljaar 2023/2024 kan de werkwijze geïntegreerd zijn in het lesprogramma.

Het aantal sprekers van het Limburgs dialect daalt. Dat bleef niet onopgemerkt bij een aantal gemeenteraadsleden. Eind vorig jaar dienden zij een motie in. Ze wilden onderzoeken of dialect deel kon uitmaken van het onderwijsaanbod van scholen en peuterspeelzalen. Die motie werd unaniem aangenomen. Sterker nog: wethouder Peter Janssen deelde mee dat er al onderzoek gedaan werd naar de integratie van streek- en buurtaal in het onderwijs.

Project 3M

Tijdens het onderzoek sprak de gemeente met een aantal scholen in Beekdaelen. Die bleken enthousiast over meertalig onderwijs, maar waren ook voorzichtig. Het vraagt immers extra scholing van personeel en het betekent vaak dat er nog een vak bovenop het normale lesprogramma komt. Het was Jos Feron, programmamanager bij Movare, die stuitte op het project 3M in Friesland.

3M staat voor Meer kansen Met Meertaligheid. Het project is ontworpen door NHL Stenden Hogeschool in Friesland. Daar werd het ingezet om de thuistalen van de kinderen in de klas te omarmen en die talen te gebruiken voor de ontwikkeling van het kind. Het is een laagdrempelige manier om kinderen kennis te laten maken met meerdere talen.

Inmiddels zijn er in Drenthe en Groningen ook al 3M-varianten van start gegaan. Feron onderzocht samen met André Nijboer van Kindante de mogelijkheden van een Limburgse variant. In Friesland was het project hoofdzakelijk gericht op Frysk, Nederlands en Engels. In Beekdaelen is dat Nederlands, Limburgs en Duits. De lesmaterialen worden opgenomen in het al bestaande lesprogramma, bijvoorbeeld in het vak wereldoriëntatie. Op die manier vormt het voor zowel de docenten als de leerlingen geen extra belasting bovenop het vaste lesprogramma.

Eigen variant

Vorige week spraken wethouder Janssen, NHL Stenden Hogeschool en de deelnemende basisscholen elkaar voor het eerst op locatie. Door de coronapandemie vonden de eerdere gesprekken telkens online plaats. Tijdens het laatste overleg werd er onder andere gekeken naar hoe de scholen het project willen inzetten; zij kunnen dat elk op hun eigen manier doen. De ene school wil zich vooral richten op de bovenbouw, de andere kijkt meer naar de breedte. Ook kwam de ontwikkeling van lesmaterialen ter sprake. NHL Stenden Hogeschool zorgt samen met de projectbegeleiders van Movare en Kindante tijdens het hele traject voor begeleiding en toetst de lesmaterialen op kwaliteit.

De basisscholen hebben intussen al de nodige stappen gezet. Docenten kunnen op dit moment met de eerste materialen starten in de klas. Op die manier kunnen ze de werkwijze geleidelijk invoeren. De focus ligt op kennismaken met de Limburgse en Duitse taal, om zo het Limburgs levend te houden en kinderen voor te bereiden op de toekomst in een Euregio zonder grenzen. Spreken is daarbij belangrijker dan perfect kunnen schrijven.

Kennismaking met Duitse taal

Naast Limburgs dialect, is er ook ruimte voor het Duits. Dat vindt wethouder Janssen heel belangrijk. “Onze jongeren groeien op in een Euregio zonder grenzen. De aangrenzende Duitse arbeidsmarkt biedt heel veel kansen, dan moet je wel kennis opdoen van de Duitse taal en cultuur. Daar kunnen we het best zo vroeg mogelijk mee beginnen.”

In de toekomst wordt er ook met peuterspeelzalen gesproken over de eventuele invoering van 3M-werkwijze. Ook worden er contacten gelegd met scholen in de Duitse grensstreek en wordt er onderzocht welke samenwerking of uitwisseling mogelijk is.

Leerlingen maken kennis met meertaligheid.

Heeft u gevonden wat u zocht?