Het college van B&W heeft op 22 december 2020 besloten het besluit voor het openstellen van de slagboom voor bewoners van Vaesrade in te trekken.

In 2018 is de slagboom geplaatst om de Naanhofsweg tussen de Buitenring en Vaesrade af te sluiten. De slagboom is een maatregel van de Provincie, om de stikstofeffecten van de Buitenring op het Natura 2000 gebied bij Kathagen te verminderen. Deze maatregel is een onderdeel van de vergunning die de aanleg van de Buitenring door het Natura 2000 gebied bij Kathagen mogelijk maakte, en valt onder de Natuurbeschermingswet. 

In november 2019 heeft de gemeenteraad van Beekdaelen via een motie het college opdracht gegeven om de slagboom open te stellen, door de bewoners van Vaesrade een ontheffing te geven. Het college van B&W heeft hierop op 31 maart 2020 een ontwerp besluit genomen voor het openstellen van de slagboom voor de bewoners van Vaesrade. Hierop zijn zienswijzen van belanghebbenden ingediend tegen dit besluit. Voor het openstellen van de slagboom is een vergunning nodig vanuit de Natuurbeschermingswet. Dit is alleen mogelijk als er geen duidelijk negatieve effecten ontstaan voor de beschermde natuurwaarden in het Natura 2000 gebied. Om dit te beoordelen heeft de gemeente extern advies gevraagd om deze effecten te beoordelen.  
Ondertussen is op 10 november 2020 een nieuwe motie door de raad aangenomen, die vraagt de externe beoordeling niet af te wachten, maar de slagboom al open te stellen.

Uit het extern advies zoals dat inmiddels is ontvangen blijkt dat het niet uitgesloten is dat de openstelling zorgt voor significante negatieve effecten op de natuur in het Natura 2000 gebied.

Het college van B&W heeft daarom op 22 december jl. besloten het ontwerp besluit voor het openstellen van de slagboom voor de bewoners van Vaesrade in te trekken. Het college heeft daarbij tevens besloten in overleg te treden omtrent het vervolg met de provincie, het bevoegd gezag voor de Natuurbeschermingswet.

Bekijk hieronder de publieksvriendelijke samenvatting van het rapport

Heeft u moeite met het lezen van het document, dan kunt u contact met ons opnemen via gemeente@beekdaelen.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?