Om ervoor te zorgen dat we iedereen goede zorg kunnen blijven bieden en de kwetsbaren in de samenleving beschermen tegen de aanwezigheid van het coronavirus, neemt het kabinet maatregelen om de snelle verspreiding van het virus af te remmen.

Zo is ook het gebruik van het coronatoegangsbewijs op veel plaatsen verplicht.

De controle van het coronatoegangsbewijs wordt uitgevoerd door beheerders van voorzieningen waar dit volgens de geldende regeling verplicht is.Het kabinet heeft besloten gelden beschikbaar te stellen voor het ondersteunen van de naleving van deze controleplicht. Dit valt te lezen in de beleidsregel subsidie naleving controleplicht coronatoegangsbewijzen (CTB).

Hoe werkt het?

 • U kunt de subsidie aanvragen namens een horecabedrijf, sportvereniging, cultuurinstelling of andere onderneming die op grond van de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 verplicht is de bezoekers te controleren op een coronatoegangsbewijs.
 • De bijdrage van maximaal 1000 euro vergoedt kosten voor de inzet van werknemers en arbeidskrachten die coronatoegangsbewijzen controleren of de controle van coronatoegangsbewijzen bevorderen en vergemakkelijken, in de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021.
 • Vraag tot en met 7 januari 2022 de tegemoetkoming digitaal aan via het formulier ‘Aanvraag subsidie ondersteuning controle CTB'.

  Aanvraagformulier subsidie naleving controleplicht CTB middels eHerkenning

  Aanvraagformulier subsidie naleving controleplicht CTB middels DigiD

 • De gemeente Beekdaelen beslist binnen eenentwintig dagen na het indienen van een complete aanvraag of u een tegemoetkoming ontvangt.
 • Er is in totaal € 92.869,04. beschikbaar, wat wordt verdeeld op basis van de volgorde van de ontvangen (volledige) aanvragen.

Wat wordt vergoed

 1. Verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten.
 2. Verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder 1.
 3. In geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten.
 4. Materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren.
 5. Verschuldigde BTW, voor zover deze is verschuldigd over de kosten bedoeld onder 1 tot en met 4.

Wat wordt niet vergoed

 1. kosten voor verplichtingen die zijn aangegaan voor 22 september 2021;
 2. kosten voor activiteiten waarvoor reeds een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijk is verstrekt.
 3. kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat, dan wel recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds.

Aanvraagformulier

Aanvraagformulier subsidie naleving controleplicht CTB middels eHerkenning

Aanvraagformulier subsidie naleving controleplicht CTB middels DigiD

  Heeft u gevonden wat u zocht?