Per 1 december 2020 is de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 ingegaan.

In deze nieuwe wet staat welke maatregelen de overheid neemt om de coronacrisis te bestrijden. De wet blijft sowieso tot 1 maart 2021 van kracht en kan telkens met drie maanden verlengd worden. Door de nieuwe wet komt er een eind aan de noodverordeningen die vanaf maart werden vastgesteld door Veiligheidsregio Zuid-Limburg. De rol van de veiligheidsregio verandert en als gemeente krijgen we meer bevoegdheden. Wat er precies verandert, lees je hieronder.

Vanaf het begin van de coronacrisis heeft de overheid verregaande maatregelen genomen om de coronacrisis in te dammen. De aanpak van de coronacrisis werd gecoördineerd door alle veiligheidsregio’s in Nederland. Zij legden de overheidsmaatregelen in hun regio steeds vast in een zogenoemde ‘noodverordening’. Dat deden ze op aanwijzen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De voorzitter van de veiligheidsregio had bovendien de mogelijkheid om ‘ontheffingen’ te verlenen. Daarmee kon ze toestaan dat mensen of organisaties afweken van de geldende maatregelen.

Nieuwe wet vervangt noodverordeningen

Vanaf 1 december vervangt de ‘Tijdelijke wet maatregelen COVID-19’ de noodverordeningen. De maatregelen die ter bestrijding van het coronavirus worden genomen, staan voortaan omschreven in een ‘ministeriële regeling’. Deze regeling moet eerst worden voorgelegd aan de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Dat geeft het parlement de gelegenheid om de voorgestelde maatregelen goed te bestuderen en daarover in debat te gaan met de betrokken ministers. Nieuwe maatregelen gaan daarom niet eerder in dan één week nadat ze aan het parlement zijn toegestuurd. Als de Tweede Kamer tijdens die week besluit om niet met de regeling in te stemmen, vervalt deze weer.

Burgemeester krijgt meer bevoegdheden

Door de nieuwe wet verschuift een aantal bevoegdheden van de voorzitter veiligheidsregio naar de burgemeesters.
Zo kan de voorzitter van de veiligheidsregio, in veel gevallen, geen ontheffing meer verlenen of overgaan tot sluiting van een bedrijf.
Onze burgemeester kan dat in bepaalde uitzonderlijke gevallen wél, waardoor hij de mogelijkheid krijgt om de gemeenteraad uit te leggen welke keuzes hij maakt.

Ontheffing slechts zeer beperkt mogelijk

Onze burgemeester kan in bepaalde uitzonderlijke gevallen een ontheffing verlenen, maar is hier zeer terughoudend in. Een ontheffing kan hij alleen verlenen als:

  • sprake is van een zeer specifieke en uitzonderlijke situatie, én
  • deze situatie in principe een eenmalige activiteit betreft, én
  • het belang van de ontheffing niet in strijd is met het belang van de bestrijding van het coronavirus, én
  • er een zwaarwegend (positief) advies van de GGD ligt.

Veiligheidsregio Zuid-Limburg blijft in beperkte bezetting actief

Ondanks dat de veiligheidsregio een minder belangrijke rol heeft in het beheersen van de coronacrisis, blijft de crisisorganisatie van Veiligheidsregio Zuid-Limburg actief. Daarbij is echter wel gekozen voor een kleinere bezetting. Het blijft namelijk belangrijk om een aantal zaken regionaal te coördineren. Daarmee zorgen we er samen voor dat in de ene gemeente geen andere maatregelen gelden dan in de andere. Onze burgemeester heeft daarom met de andere burgemeesters in Zuid-Limburg afgesproken om in onze regio zoveel mogelijk één lijn te blijven trekken. ‘Alleen samen’ is nu immers nóg belangrijker dan voorheen.

Meer informatie?

Wil je meer weten over deze ontwikkelingen? Kijk dan eens op de website van de Rijksoverheid. Daar staat meer informatie over deze verandering. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/coronawet-vervangt-noodverordeningen

Aanvragen ontheffing maatregel Covid-19

Er gelden strikte maatregelen in de bestrijding van het coronavirus. Deze leest u op de website van de Rijksoverheid. Ontheffingen worden niet zomaar verleend. De burgemeester kan alleen in bepaalde uitzonderlijke gevallen een ontheffing verlenen, maar is hier zeer terughoudend in. Een ontheffing kan hij alleen verlenen als:

  • sprake is van een zeer specifieke en uitzonderlijke situatie, én
  • deze situatie in principe een eenmalige activiteit betreft, én
  • het belang van de ontheffing niet in strijd is met het belang van de bestrijding van het coronavirus, én
  • er een zwaarwegend (positief) advies van de GGD ligt.

Een ontheffing aanvragen heeft alleen zin als aan de eerste drie voorwaarden wordt voldaan. De GGD geeft vervolgens een advies af op basis van de ingediende aanvraag, waarna de burgemeester besluit of er wel of geen ontheffing wordt verleend. Het advies van de GGD is daarbij leidend.

Bent u voornemens om een ontheffing aan te vragen, stuur dan een e-mail naar covid19@beekdaelen.nl, met een duidelijke beschrijving waarvoor en waarom u een ontheffing wil aanvragen en waarom dit volgens u aan de eerste drie voorwaarden voldoet (de eerste 3 bullets hierboven).
Wij informeren u of het wel of geen zin heeft om een ontheffing aan te vragen en waarom. Zo ja, dan sturen wij u het aanvraagformulier toe. Dit betekent overigens niet dat de ontheffing zeker wordt verleend. De aanvraag wordt op basis van de uitgebreidere informatie in het formulier beoordeeld door de gemeente, alsook door de GGD. Het advies van de GGD is leidend bij de besluitvorming.

Heeft u gevonden wat u zocht?