Wij hebben veelgestelde vragen en de antwoorden daarop voor u op een rij gezet.

1. Waarom is ervoor gekozen om de Holleweg helemaal af te sluiten voor het verkeer en waarom is er niet voor gekozen om één rijbaan open te houden?

De afweging is gemaakt tussen de optie van een relatieve korte periode waarin de rijbaan geheel is afgesloten (in een periode van thuiswerken en in een toeristische recreatief rustige periode) en de optie waarin hinder substantieel langere tijd zou duren (tot na de zomervakantie) met langdurige ongewenste effecten op reguliere verkeersstromen (met name door verkeersopstoppingen voor en achter het werkvak). 
Daarnaast is ook bij de aanbesteding gevraagd naar alternatieve wijze van uitvoering om overlast te beperken. Echter, hierbij zijn geen opties aangedragen, die een zodanig voordeel met zich mee brachten dat dit geleid heeft tot een andere aanpak van de uitvoering. 
Bij alle wegwerkzaamheden wordt bij het maken van een keuze over de uitvoering de voor- en nadelen tegen elkaar afgewogen.

2. Kunnen door de afsluiting van de Holleweg de aanrijtijden van de hulpdiensten in de knel komen en hoe worden deze dan gewaarborgd?

Er is vooroverleg geweest met de hulpdiensten en deze hanteren een eigen gekozen alternatieve route om de aanrijtijden te waarborgen. Deze route (die tevens door OV wordt gebruikt) wordt speciaal voor deze doelgroepen vrijgehouden.

3. Waarom is gekozen voor dit winterseizoen om de werkzaamheden te starten, waarbij het risico op mogelijk vorstverlet zeker aan de orde kan zijn?

Er wordt gestart met opbreek- en grondwerkzaamheden. Voor deze werkzaamheden is vorst geen noemenswaardige belemmering. Daarnaast is juist deze periode gunstig, omdat extra verkeersdruk, met name door toeristisch verkeer, nauwelijks aanwezig is.

4. Welke maatregelen zijn genomen om de veiligheid op alternatieve binnendoor-routes te waarborgen?

Er zijn reeds maatregelen getroffen om de voor de hand liggende route via de Schatsberg in Oirsbeek af te sluiten voor sluipverkeer. Voor enkele ondernemers uit Schinnen/Puth is deze een ontheffing voor het gebruik van deze weg verleend tbv de uitoefening van hun bedrijfswerkzaamheden (warme maaltijdbezorging). Er wordt gemonitord of en zo ja, welke andere route lokaalverkeer gaat gebruiken. Indien hier extra overlast uit voortkomt volgen, indien mogelijk, aanpassingen. 

5. Welke omleidingsroutes zijn er voor het landbouwverkeer?

Voor landbouwvoertuigen geldt in principe hetzelfde als voor het overige (doorgaande) verkeer (uitzonderingen daargelaten). Deze kunnen namelijk óf gebruikmaken van de aangegeven omleidingsroute (voor zover als dit voor landbouwverkeer is toegestaan), dan wel zelf een andere voor hen beschikbare route nemen (dit zijn er overigens voor landbouwvoertuigen vaak meer dan voor “gewoon verkeer”) zoals bijvoorbeeld de Scholtissenholenweg of de Weg langs Stammen. Ook kan Landbouwverkeer vanuit Puth via de oude provinciale weg Oirsbeek, Hoofdstraat, Hommerter Allee en tot slot de Hommerterweg weer richting Schinnen rijden, en v.v.

6. Klopt het dat er ook werkzaamheden nabij de Beukenberg Oirsbeek gaan plaatsvinden en zo ja, wanneer vangen die werkzaamheden aan?

Dat is correct. Dit betreft werkzaamheden van het waterschap Limburg die enige overlap hadden met de werkzaamheden in Schinnen. Deze zijn sinds 11 februari 2022 afgerond.
De planning was dat deze werkzaamheden aan de Beukenberg voor de afsluiting van Holleweg gereed zouden zijn. Echter i.v.m. archeologische vondsten is de uitvoering met enkele weken vertraagd. Er is overleg geweest met het WML.

7. Hoe is de informatievoorziening ingericht?

In oktober 2018 heeft reeds een algemene informatieavond plaatsgevonden voor geïnteresseerden. In 2020 heeft een informatiesessie met de bewoners van de Holleweg zelf plaatsgevonden. De aankondiging van de werkzaamheden is voor de Kerstperiode van 2021 op de gemeentelijke website en in de gemeentelijke bladen gepubliceerd. In januari 2022 is deze publicatie nog een keer - verder aangescherpt en gedetailleerder - herhaald. Een tweetal ondernemingen is voor aanvang van de werkzaamheden rechtstreeks benaderd. Voor ondernemers buiten het werkgebied geldt de gebruikelijke informatievoorziening via lokale bladen en website. Met deze mix van informatieavonden (in het voortraject), publicaties in de lokale bladen, berichten op onze website, berichten op social media, meldingen in Melvin, borden die de afsluiting aankondigen, persoonlijke brieven aan aanwonenden en gesprekken met ondernemers hebben wij ons ingezet om zo veel mogelijk mensen te bereiken. De signalen die we nu ontvangen zijn voor ons waardevol om de communicatie in de toekomst zo mogelijk nog efficiënter in te richten.

8. Waren er andere opties voor het afsluiten van de Holleweg?

De enige andere optie was een gedeeltelijke afsluiting van één wegdek maar dan zouden de werkzaamheden waarschijnlijk tot na de zomer hebben geduurd met langdurige ongewenste effecten op de reguliere verkeersstromen (met name door verkeersopstoppingen voor en achter het werk-vak). Door de keuze voor een algehele afsluiting is gekozen voor een relatief korte overlastperiode (waarin thans ook nog veel thuis gewerkt wordt en het toeristisch-recreatief veel rustiger is). Wij zullen de werkperiode uiteraard zo kort mogelijk houden maar het is een vrij omvangrijk project waarin een aantal zaken tegelijk zal worden opgepakt om nieuwe overlast voor de toekomst te voorkomen. In dit geval zullen zowel water- als verkeersproblemen worden opgelost.

9. Is het mogelijk om de werkzaamheden nabij de Beukenberg op te schorten totdat de werkzaamheden bij de Holleweg zijn afgerond?

Opschorten van de werkzaamheden aan de Beukenberg is niet mogelijk. Binnen het werkgebied hebben we te maken met het leefgebied van een tweetal uilen, de Steen en kerkuil. Om te voorkomen dat we de wet natuurbescherming overtreden, is er een beperkte periode beschikbaar waarbinnen werkzaamheden mogen plaatsvinden.

Heeft u gevonden wat u zocht?