Wij hebben veelgestelde vragen en de antwoorden daarop voor u op een rij gezet.

Algemeen

Is noodopvang op deze locatie niet in strijd met het bestemmingsplan?

Tijdelijke opvang voor asielzoekers past niet binnen het huidige bestemmingsplan. Het COA moet hiervoor een tijdelijke ontheffing aanvragen bij de gemeente. De gemeente moet dan een omgevingsvergunning afgeven. Dit proces heeft tijd nodig. Tijd die er nu niet is. Daarom heeft de gemeente, in afwachting van de vergunning, een gedoogbesluit genomen.

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit?

Tegen een gedoogbesluit kan geen bezwaar en beroep worden ingesteld omdat het geen besluit is in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. (De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) heeft dat uitgesproken in haar uitspraak van 24 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1356)

Als de omgevingsvergunning is verleend, kan hiertegen wel bezwaar en beroep worden ingesteld. Een bezwaarschrift zorgt er overigens niet voor dat er geen gebruik mag worden gemaakt van deze omgevingsvergunning. In juridische zin betekent dit dat een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft. Om dit te voorkomen kan bij de voorzieningenrechter gelijktijdig een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend.

Wat is het concrete verzoek van het COA?

De aanvraag van het COA betreft de opvang van maximaal 450 mensen voor de duur van maximaal 12 maanden in paviljoens op het voormalig USAG terrein in Schinnen. Deze aanvraag is op maandag 18 oktober 2021 bij de gemeente ingediend.

Wat is het COA?

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zorgt in opdracht van het Rijk voor de opvang en begeleiding van vluchtelingen in Nederland tijdens de asielprocedure. Dit houdt in dat het COA zorgt voor huisvesting vanaf het moment dat een vluchteling asiel aanvraagt in Nederland, tot aan het moment dat de vluchteling Nederland moet verlaten of een verblijfsvergunning krijgt. Het COA vangt vluchtelingen op in asielzoekerscentra (azc’s) die verspreid over het hele land liggen.

Waarom is er extra opvang van asielzoekers nodig?

De bestaande asielzoekerscentra (azc’s) in het land zitten helemaal vol. Nu de reisbeperkingen als gevolg van Corona weer worden opgeheven, stijgt de instroom van asielzoekers weer. Tegelijkertijd is de doorstroom van statushouders vanuit de azc’s naar woningen beperkt als gevolg van de krapte op de woningmarkt.
De huidige situatie is zo nijpend dat het ministerie alle gemeenten heeft gevraagd mogelijkheden te onderzoeken voor (tijdelijke) noodopvang.

Waarom heeft de gemeente positief besloten over deze aanvraag?

De opvangnood is inmiddels zo hoog, dat crisisnoodopvang dreigt. Crisisnoodopvang betekent dat mensen in bijvoorbeeld sporthallen moeten worden opgevangen. Dat zijn locaties die eigenlijk niet geschikt zijn voor de opvang van groepen mensen. De gemeente Beekdaelen vindt dat niet humaan en neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid door serieus mee te kijken naar een menswaardige, tijdelijke opvanglocatie.

Wie worden opgevangen op deze locatie?

De opvanglocatie wordt gebruikt voor vreemdelingen die ten tijde van aankomst op de locatie in afwachting zijn van een beslissing op hun asielaanvraag. Het COA zet zich maximaal in om vreemdelingen die gedurende hun verblijf op de locatie een verblijfsvergunning krijgen toegekend, zo snel mogelijk over te plaatsen naar de locatie waar het vervolg van het integratieproces zal starten.
Het COA gebruikt de opvanglocatie niet voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) en ook niet voor vreemdelingen afkomstig uit veilige landen van herkomst van wie de asielaanvraag wordt afgedaan in spoor 2 (kansarme vreemdelingen).

Planning

Wanneer komen de eerste vluchtelingen?

Op maandag 8 november zijn de eerste 110 bewoners aangekomen. Dit wordt nog aangevuld tot de toegestane 450 bewoners.

Dagbesteding

Wat doen de bewoners overdag?

De bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van hun eigen leefomgeving. Daarnaast verzorgt het COA naast opvang ook begeleiding aan de bewoners van azc’s. Denk daarbij aan taal- en cultuurlessen. Maar ook, vaak samen met organisaties en partijen in de omgeving, aan zinvolle tijds- en dagbesteding zoals sport en ontspanning. Leerplichtige kinderen volgen onderwijs. Alle volwassenen hebben bovendien gesprekken met onder meer de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en VluchtelingenWerk. Ze bereiden zich met programma’s en/of vrijwilligerswerk voor op hun toekomst. Dat kan zowel op als buiten de locatie zijn. Met organisaties en partijen in de omgeving wordt gezocht naar een zinvolle tijds- en dagbesteding.

Mogen de bewoners van een AZC het terrein af?

Ja, asielzoekers hebben dezelfde vrijheden als ieder ander. Ze mogen zich dus vrij bewegen en krijgen geen restricties opgelegd. Wel moeten zij zich net als ieder ander aan de gedragsregels in de openbare ruimte houden en privéterrein van derden respecteren. Wanneer de vluchtelingen op de locatie komen, dan worden zij over hun rechten en plichten geïnformeerd. Zij krijgen dan ook de huisregels te horen die voor hen gelden op de azc-locatie.

Kunnen de bewoners zelf eten koken in het gebouw?

Op deze noodopvanglocatie is eten koken niet mogelijk. Het COA verzorgt via een cateringbedrijf drie maaltijden per dag.

Mogen deze bewoners ook bezoek ontvangen?

Bewoners mogen bezoek ontvangen tussen 8.00 uur en 22.00 uur. Het COA kent een bezoekersreglement.

Veiligheid

Hoe is de veiligheid rond de locatie geregeld?

Het COA is verantwoordelijk voor de veiligheid op de locatie. Dit doet de organisatie in samenwerking met de beveiligingsorganisatie Trigion. Tussen 8.00 uur en 22.00 uur zijn er medewerkers van het COA op de locatie aanwezig. Daarnaast zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week, beveiligers op de locatie. Waar nodig is er contact tussen het COA en de politie. De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente. De vluchtelingen krijgen begeleiding en voorlichting over onderwerpen zoals veiligheid en gedrag.

Zijn gemeente en politie aanwezig in de wijken rondom de noodopvang?

Zowel gemeente als politie is veelvuldig in de wijken rondom de noodopvang aanwezig. Bewust proberen wij herkenbaar en onherkenbaar de situatie ter plaatse te beoordelen en vast te leggen. Mede dankzij meldingen van omwonenden kunnen wij  een beeld vormen omtrent de gedragingen van de bewoners van de noodopvang. Indien u beschikt over meer informatie (denk aan tijdstippen en locaties waar mensen overlast veroorzaken of zich ongeoorloofd ophouden) vernemen wij dat graag via een fixi-melding. Indien gewenst gaan we ook graag persoonlijk het gesprek aan met diegene die een melding doen.

Voor urgente melding belt u de politie: 0900 8844. Voor acute situaties belt u natuurlijk 112.

Worden de vluchtelingen gescreend?

Na binnenkomst in Nederland worden vluchtelingen geïdentificeerd, gescreend en geregistreerd door de vreemdelingenpolitie en de IND. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt eventuele documenten nader en doet een antecedentenonderzoek. Daarna worden de vluchtelingen door het COA geregistreerd.

Wat gebeurt er als bewoners zich niet aan de regels houden?

Het COA heeft regels, protocollen en afspraken voor en met de asielzoekers. Iedere bewoner krijgt bij aankomst de huisregels. Eén van de regels is dat er geen overlast mag zijn voor omwonenden. De huisregels worden doorgenomen en toegelicht, op schrift overhandigd en door de bewoner ondertekend. Dat is een overeenkomst met gewicht.
In geval van incidenten binnen de opvanglocatie voert het COA in eerste instantie een waarschuwingsgesprek met de betreffende bewoner(s). Mocht het nodig zijn, dan kan het COA volgens het zogeheten rov-beleid, dat is een opschalend systeem van sancties, maatregelen opleggen. Waar het om strafbare feiten gaat, wordt altijd aangifte bij de politie gedaan.

Covid-19

Worden vluchtelingen op COVID-19 getest en gevaccineerd?

De vluchtelingen die in Nederland aankomen, worden getest op COVID-19 en TBC. Ze gaan allemaal tien dagen in quarantaine. Alle asielzoekers krijgen de mogelijkheid om zich te laten vaccineren.

Hoe zit het met de coronamaatregelen op de locatie?

Het COA volgt de richtlijn COVID-19 en de adviezen van de Rijksoverheid en het RIVM.

Is de noodopvang een openbare locatie, waar een QR-code nodig is bij het betreden?

Nee, de noodopvang is geen openbare locatie. Dat betekent dat de bewoners vrijelijk in en uit kunnen lopen en niet bij binnenkomst een QR-code hoeven te tonen.

Krijgen de bewoners van de noodopvang in Schinnen een QR-code?

Voor de bewoners van de noodopvang gelden dezelfde regels als voor ieder ander: een QR-code is te verkrijgen op basis van volledige vaccinatie, een testbewijs of een doorlopen besmetting. Bewoners die geen BSN-nummer hebben en dus ook geen DigiD kunnen aanvragen, kunnen via de GZA, de gezondheidsdienst van het COA een QR-code aanvragen als ze gevaccineerd zijn, een negatief testbewijs hebben of hersteld zijn na een besmetting.

Taakstelling statushouders

Wat is het verschil tussen asielzoekers, vluchtelingen en statushouders?

Een asielzoeker is iemand die om uiteenlopende redenen zijn of haar herkomstland heeft verlaten om in een ander land bescherming te zoeken door asiel aan te vragen. Wanneer iemand asiel aanvraagt, wil diegene erkend worden als vluchteling. Zodra een asielzoeker als vluchteling erkend is en in Nederland mag blijven, krijgt diegene een tijdelijke verblijfsvergunning voor een periode van vijf jaar. Een vluchteling met een verblijfsvergunning wordt een ‘statushouder’ of ‘vergunninghouder’ genoemd.

Wat betekent ‘taakstelling statushouders’?

Gemeenten hebben de wettelijke taak om een aantal statushouders te huisvesten. Het COA koppelt statushouders aan de gemeenten. Na deze koppeling moet de gemeente ervoor zorgen dat de gekoppelde statushouder een woning krijgt. Het aantal statushouders dat een woning moet krijgen is afhankelijk van het inwoneraantal van de gemeente.

Wat is afgesproken voor het jaar 2021?

De taakstelling voor het plaatsen van statushouders voor 2021 was nog niet geheel ingevuld. Afgesproken is dat de gemeente Beekdaelen dit restant voor 2021 niet hoeft in te vullen vanuit de bestaande woningvoorraad sociale huur, maar de tijd en ruimte krijgt om via nieuwe (flexibele) huisvestingvormen deze taakstelling te vervullen.

Wat is afgesproken voor het jaar 2022?

Voor het jaar 2022 is gemeente Beekdaelen vrijgesteld van de taakstelling voor het huisvesten van statushouders.

Communicatie

Hoe worden omwonenden geïnformeerd?

Op maandag 1 november was er een inloopbijeenkomst over dit onderwerp. Vertegenwoordigers van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers, de politie en de bestuurders van de gemeente Beekdaelen waren hierbij aanwezig. Zo’n 80 inwoners maakten van deze gelegenheid gebruik om met hen het gesprek aan te gaan, vragen te stellen, zorgen te uiten, maar ook om hulp aan te bieden.

Om in gesprek te blijven met de omgeving wordt er momenteel een klankbordgroep opgezet. Ook houden wij de informatie op de deze website actueel. Als er nieuwe informatie beschikbaar is, wordt dit op deze pagina toegevoegd. Ook de veel gestelde vragen met daarbij behorende antwoorden worden regelmatig ververst.

Waarom is de omgeving niet geconsulteerd voordat het besluit genomen is?

Er is hier sprake van een noodsituatie waarbij snel en besluitvaardig gehandeld moet worden. De manier waarop deze mensen op dit moment noodgedwongen opgevangen moeten worden is inhumaan en onwenselijk. Het college van de gemeente Beekdaelen is beslissingsbevoegd in deze situatie. Zij wil haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en daarom meewerken aan deze tijdelijke oplossing.

Meehelpen

Kan ik ook helpen bij de opvang?

In azc’s zijn veel vrijwilligers actief. Ook buiten azc’s zetten mensen zich belangeloos in voor asielzoekers. Met eigen initiatieven of vanuit organisaties en bedrijven. Daar is het COA erg blij mee. Ook op deze locatie zal het COA actief vrijwilligers werven. Aanmelden hiervoor kan via azcschinnen@coa.nl.

Kan ik vrijwilliger worden of werken voor het COA?

Het COA is op zoek naar mensen die betaald werk willen doen, maar ook naar vrijwilligers. Ook op deze locatie zal het COA actief vrijwilligers werven. Betaalde vacatures staan op de website van het COA en bij Start People.

Heeft u gevonden wat u zocht?