Wij hebben veelgestelde vragen en de antwoorden daarop voor u op een rij gezet.

Algemeen

Is noodopvang op deze locatie niet in strijd met het bestemmingsplan?

Tijdelijke opvang voor asielzoekers past niet binnen het huidige bestemmingsplan. Het COA moet hiervoor een tijdelijke ontheffing aanvragen bij de gemeente. De gemeente moet dan een omgevingsvergunning afgeven. Dit proces heeft tijd nodig. Tijd die er nu niet is. Daarom heeft de gemeente, in afwachting van de vergunning, een gedoogbesluit genomen.

Op 1 februari 2022 is de gedoogbeschikking gewijzigd(externe link), waarmee ook het gebruik van de bebouwing op het terrein werd toegestaan voor opvang.

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit?

Tegen een gedoogbesluit kan geen bezwaar en beroep worden ingesteld omdat het geen besluit is in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. (De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) heeft dat uitgesproken in haar uitspraak van 24 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1356)

Als de omgevingsvergunning is verleend, kan hiertegen wel bezwaar en beroep worden ingesteld. Een bezwaarschrift zorgt er overigens niet voor dat er geen gebruik mag worden gemaakt van deze omgevingsvergunning. In juridische zin betekent dit dat een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft. Om dit te voorkomen kan bij de voorzieningenrechter gelijktijdig een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend.

Wat is het concrete verzoek van het COA?

De aanvraag van het COA betreft de opvang van maximaal 450 mensen voor de duur van maximaal 12 maanden in paviljoens op het voormalig USAG terrein in Schinnen. Deze aanvraag is op maandag 18 oktober 2021 bij de gemeente ingediend.

In januari 2022 diende het COA een verzoek in voor het gebruik van de bestaande bebouwing op het terrein als tijdelijke opvang. Hierdoor verplaatsen er, na het geschikt maken van het gebouw voor gebruik, 350 asielzoekers van de paviljoens naar een ruimte in het gebouw. Het college van gemeente Beekdaelen heeft op 1 februari besloten in te stemmen met dit verzoek van het COA.

Wat is het COA?

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zorgt in opdracht van het Rijk voor de opvang en begeleiding van vluchtelingen in Nederland tijdens de asielprocedure. Dit houdt in dat het COA zorgt voor huisvesting vanaf het moment dat een vluchteling asiel aanvraagt in Nederland, tot aan het moment dat de vluchteling Nederland moet verlaten of een verblijfsvergunning krijgt. Het COA vangt vluchtelingen op in asielzoekerscentra (azc’s) die verspreid over het hele land liggen.

Waarom is er extra opvang van asielzoekers nodig?

De bestaande asielzoekerscentra (azc’s) in het land zitten helemaal vol. Nu de reisbeperkingen als gevolg van Corona weer worden opgeheven, stijgt de instroom van asielzoekers weer. Tegelijkertijd is de doorstroom van statushouders vanuit de azc’s naar woningen beperkt als gevolg van de krapte op de woningmarkt.
De huidige situatie is zo nijpend dat het ministerie alle gemeenten heeft gevraagd mogelijkheden te onderzoeken voor (tijdelijke) noodopvang.

Waarom heeft de gemeente positief besloten over deze aanvraag?

De opvangnood is inmiddels zo hoog, dat crisisnoodopvang dreigt. Crisisnoodopvang betekent dat mensen in bijvoorbeeld sporthallen moeten worden opgevangen. Dat zijn locaties die eigenlijk niet geschikt zijn voor de opvang van groepen mensen. De gemeente Beekdaelen vindt dat niet humaan en neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid door serieus mee te kijken naar een menswaardige, tijdelijke opvanglocatie.

Wie worden opgevangen op deze locatie?

De opvanglocatie wordt gebruikt voor vreemdelingen die ten tijde van aankomst op de locatie in afwachting zijn van een beslissing op hun asielaanvraag. Het COA zet zich maximaal in om vreemdelingen die gedurende hun verblijf op de locatie een verblijfsvergunning krijgen toegekend, zo snel mogelijk over te plaatsen naar de locatie waar het vervolg van het integratieproces zal starten.
Het COA gebruikt de opvanglocatie niet voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) en ook niet voor vreemdelingen afkomstig uit veilige landen van herkomst van wie de asielaanvraag wordt afgedaan in spoor 2 (kansarme vreemdelingen).

Planning

Wanneer zijn de eerste vluchtelingen aangekomen?

Op maandag 8 november zijn de eerste 110 bewoners aangekomen. Dit is de dagen erna aangevuld tot de toegestane 450 bewoners.

Dagbesteding

Wat doen de bewoners overdag?

De bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van hun eigen leefomgeving. Daarnaast verzorgt het COA naast opvang ook begeleiding aan de bewoners van azc’s. Denk daarbij aan taal- en cultuurlessen. Maar ook, vaak samen met organisaties en partijen in de omgeving, aan zinvolle tijds- en dagbesteding zoals sport en ontspanning. Leerplichtige kinderen volgen onderwijs. Alle volwassenen hebben bovendien gesprekken met onder meer de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en VluchtelingenWerk. Ze bereiden zich met programma’s en/of vrijwilligerswerk voor op hun toekomst. Dat kan zowel op als buiten de locatie zijn. Met organisaties en partijen in de omgeving wordt gezocht naar een zinvolle tijds- en dagbesteding.

Mogen de bewoners van een AZC het terrein af?

Ja, asielzoekers hebben dezelfde vrijheden als ieder ander. Ze mogen zich dus vrij bewegen en krijgen geen restricties opgelegd. Wel moeten zij zich net als ieder ander aan de gedragsregels in de openbare ruimte houden en privéterrein van derden respecteren. Wanneer de vluchtelingen op de locatie komen, dan worden zij over hun rechten en plichten geïnformeerd. Zij krijgen dan ook de huisregels te horen die voor hen gelden op de azc-locatie.

Kunnen de bewoners zelf eten koken in het gebouw?

Bewoners mogen zelf hun ontbijt en lunch verzorgen en krijgen hiervoor een financiële vergoeding. De warme avondmaaltijd wordt op locatie verzorgd door een cateringbedrijf

Mogen deze bewoners ook bezoek ontvangen?

Bewoners mogen bezoek ontvangen tussen 8.00 uur en 22.00 uur. Het COA kent een bezoekersreglement.

Hoe worden bewoners van de noodopvang voorgelicht over het leven in de noodopvang en in Nederland?

In december is gestart met de eerste onderdelen van het voorlichtingsprogramma: Wonen en leven op een COA-locatie. Dit programma biedt bewoners alle kennis en vaardigheden die zij nodig hebben om zelfredzaam te wonen binnen het COA. Dit zorgt voor meer veiligheid en leefbaarheid op de opvanglocatie.

Met welke onderdelen wordt gestart bij de voorlichting?

De volgende onderdelen worden als eerste ingezet:

Rechten en plichten

Waar moeten asielzoekers zich aan houden in de noodopvang? In een rechten- en plichtengesprek informeren we hen onder andere over de huisregels (denk hierbij aan het niet-rokenbeleid en verbod op discriminatie), meldplicht en deelname aan begeleidingsprogramma’s. Tijdens het gesprek ondertekent de bewoner het rechten- en plichtendocument. Tevens wordt dit gesprek gebruikt om hen meer inzicht te geven in hun eigen situatie. Waarom verblijven ze nu in een noodopvang? Wat kunnen ze komende tijd verwachten? Hoe kunnen ze zelf een steentje bijdragen?

Medische zorg

In samenwerking met de GGD worden asielzoekers geïnformeerd over de medische zorg(externe link) in Nederland en in de noodopvang. De verschillen tussen de medische zorg in Nederland en het land van herkomst komen bijvoorbeeld aan bod. Ook krijgen ze te horen dat er een huisarts aanwezig is in de noodopvang, dat ze een zorgpas krijgen en krijgen ze informatie over waar ze met medische klachten en vragen terecht kunnen.

Welke onderdelen komen er hierna aan bod?

Na het afronden van bovenstaande onderdelen worden de volgende trainingen aangeboden aan de bewoners: 

  • Gezondheidszorg in de gemeente
  • Normen, waarden en wetgeving
  • Brandveiligheid

Ook staat er nog een nieuw thema op de planning: verkeersveiligheid.

Veiligheid

Hoe is de veiligheid rond de locatie geregeld?

Het COA is verantwoordelijk voor de veiligheid op de locatie. Dit doet de organisatie in samenwerking met de beveiligingsorganisatie Trigion. Tussen 8.00 uur en 22.00 uur zijn er medewerkers van het COA op de locatie aanwezig. Daarnaast zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week, beveiligers op de locatie. Waar nodig is er contact tussen het COA en de politie. De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente. De vluchtelingen krijgen begeleiding en voorlichting over onderwerpen zoals veiligheid en gedrag.

Zijn gemeente en politie aanwezig in de wijken rondom de noodopvang?

In de aanloopfase van de noodopvang werden er frequent extra controles uitgevoerd door de kern Schinnen door politie en boa's. Hieruit bleek dat alles rustig verloopt. Vanaf half december werd er daarom weer regulier gecontroleerd. Uiteraard blijven we alert op signalen en blijft er wekelijkse afstemming tussen gemeente, COA en politie. Ook blijven we in contact met de omwonenden via de klankbordgroep die periodiek bij elkaar komt.

Doet er zich een situatie voor, waarin u een melding wilt doen in het kader van openbare orde en veiligheid buiten het terrein, dan belt u de politie via 0900 8844. Voor acute en levensbedreigende situaties belt u natuurlijk 112.

Mede dankzij meldingen van omwonenden kunnen wij een beeld vormen omtrent de gedragingen van de bewoners van de noodopvang. Indien u beschikt over meer informatie (denk aan tijdstippen en locaties waar mensen overlast veroorzaken of zich ongeoorloofd ophouden) vernemen wij dat graag via een fixi-melding. Indien gewenst gaan we ook graag persoonlijk het gesprek aan met diegene die een melding doen.

Worden de vluchtelingen gescreend?

Na binnenkomst in Nederland worden vluchtelingen geïdentificeerd, gescreend en geregistreerd door de vreemdelingenpolitie en de IND. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt eventuele documenten nader en doet een antecedentenonderzoek. Daarna worden de vluchtelingen door het COA geregistreerd.

Wat gebeurt er als bewoners zich niet aan de regels houden?

Het COA heeft regels, protocollen en afspraken voor en met de asielzoekers. Iedere bewoner krijgt bij aankomst de huisregels. Eén van de regels is dat er geen overlast mag zijn voor omwonenden. De huisregels worden doorgenomen en toegelicht, op schrift overhandigd en door de bewoner ondertekend. Dat is een overeenkomst met gewicht.
In geval van incidenten binnen de opvanglocatie voert het COA in eerste instantie een waarschuwingsgesprek met de betreffende bewoner(s). Mocht het nodig zijn, dan kan het COA volgens het zogeheten rov-beleid, dat is een opschalend systeem van sancties, maatregelen opleggen. Waar het om strafbare feiten gaat, wordt altijd aangifte bij de politie gedaan.

Covid-19

Worden vluchtelingen op COVID-19 getest en gevaccineerd?

De vluchtelingen die in Nederland aankomen, worden getest op COVID-19 en TBC. Ze gaan allemaal tien dagen in quarantaine. Alle asielzoekers krijgen de mogelijkheid om zich te laten vaccineren.

Hoe zit het met de coronamaatregelen op de locatie?

Het COA volgt de richtlijn COVID-19 en de adviezen van de Rijksoverheid en het RIVM.

Is de noodopvang een openbare locatie, waar een QR-code nodig is bij het betreden?

Nee, de noodopvang is geen openbare locatie. Dat betekent dat de bewoners vrijelijk in en uit kunnen lopen en niet bij binnenkomst een QR-code hoeven te tonen.

Krijgen de bewoners van de noodopvang in Schinnen een QR-code?

Voor de bewoners van de noodopvang gelden dezelfde regels als voor ieder ander: een QR-code is te verkrijgen op basis van volledige vaccinatie, een testbewijs of een doorlopen besmetting. Bewoners die geen BSN-nummer hebben en dus ook geen DigiD kunnen aanvragen, kunnen via de GZA, de gezondheidsdienst van het COA een QR-code aanvragen als ze gevaccineerd zijn, een negatief testbewijs hebben of hersteld zijn na een besmetting.

Taakstelling statushouders

Wat is het verschil tussen asielzoekers, vluchtelingen en statushouders?

Een asielzoeker is iemand die om uiteenlopende redenen zijn of haar herkomstland heeft verlaten om in een ander land bescherming te zoeken door asiel aan te vragen. Wanneer iemand asiel aanvraagt, wil diegene erkend worden als vluchteling. Zodra een asielzoeker als vluchteling erkend is en in Nederland mag blijven, krijgt diegene een tijdelijke verblijfsvergunning voor een periode van vijf jaar. Een vluchteling met een verblijfsvergunning wordt een ‘statushouder’ of ‘vergunninghouder’ genoemd.

Wat betekent ‘taakstelling statushouders’?

Gemeenten hebben de wettelijke taak om een aantal statushouders te huisvesten. Het COA koppelt statushouders aan de gemeenten. Na deze koppeling moet de gemeente ervoor zorgen dat de gekoppelde statushouder een woning krijgt. Het aantal statushouders dat een woning moet krijgen is afhankelijk van het inwoneraantal van de gemeente.

Wat is afgesproken voor het jaar 2021?

De taakstelling voor het plaatsen van statushouders voor 2021 was nog niet geheel ingevuld. Afgesproken is dat de gemeente Beekdaelen dit restant voor 2021 niet hoeft in te vullen vanuit de bestaande woningvoorraad sociale huur, maar de tijd en ruimte krijgt om via nieuwe (flexibele) huisvestingvormen deze taakstelling te vervullen.

Wat is afgesproken voor het jaar 2022?

Voor het jaar 2022 is gemeente Beekdaelen vrijgesteld van de taakstelling voor het huisvesten van statushouders.

Communicatie

Hoe worden omwonenden geïnformeerd?

Op maandag 1 november was er een inloopbijeenkomst over dit onderwerp. Vertegenwoordigers van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers, de politie en de bestuurders van de gemeente Beekdaelen waren hierbij aanwezig. Zo’n 80 inwoners maakten van deze gelegenheid gebruik om met hen het gesprek aan te gaan, vragen te stellen, zorgen te uiten, maar ook om hulp aan te bieden.

Om in gesprek te blijven met de omgeving, is er een klankbordgroep opgezet. Ook houden wij de informatie op de deze website actueel. Als er nieuwe informatie beschikbaar is, wordt dit op deze pagina toegevoegd. Ook de veel gestelde vragen met daarbij behorende antwoorden worden regelmatig ververst.

Waarom is de omgeving niet geconsulteerd voordat het besluit genomen is?

Er is hier sprake van een noodsituatie waarbij snel en besluitvaardig gehandeld moet worden. De manier waarop deze mensen op dit moment noodgedwongen opgevangen moeten worden is inhumaan en onwenselijk. Het college van de gemeente Beekdaelen is beslissingsbevoegd in deze situatie. Zij wil haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en daarom meewerken aan deze tijdelijke oplossing.

Meehelpen

Kan ik ook helpen bij de opvang?

In azc’s zijn veel vrijwilligers actief. Ook buiten azc’s zetten mensen zich belangeloos in voor asielzoekers. Met eigen initiatieven of vanuit organisaties en bedrijven. Daar is het COA erg blij mee. Ook op deze locatie zal het COA actief vrijwilligers werven. Aanmelden hiervoor kan via voor noodopvangschinnen@coa.nl.

Kan ik vrijwilliger worden of werken voor het COA?

Het COA is op zoek naar mensen die betaald werk willen doen, maar ook naar vrijwilligers. Ook op deze locatie zal het COA actief vrijwilligers werven. Betaalde vacatures staan op de website van het COA(externe link) en bij Start People(externe link).

Financiën

Ontvangen de vluchtelingen financiële middelen?

De bewoners krijgen een financiële vergoeding voor het ontbijt en de lunch die ze zelf verzorgen. Ook ontvangen ze zakgeld om zelf persoonlijke verzorgingsproducten te kopen.

Hebben de vluchtelingen zelf financiële middelen?

Bewoners mogen eigen middelen hebben. Bij binnenkomst moeten zij het volgende verklaren:

U heeft recht op opvang of onderdak bij het COA als u zelf geen opvang of onderdak kunt regelen of als u te weinig geld heeft om van te leven.

Als u wel geld heeft, dan kunt u nog steeds opvang of onderdak krijgen bij het COA. U moet dan voor uw verblijf en dat van uw gezinsleden een vergoeding aan het COA betalen. Dit moet in de volgende situaties:

  1. Als u meer vermogen (geld) heeft dan € 6.225 (voor een alleenstaande) of € 12.450 (voor een gezin). Dit zijn de bedragen per 1 januari 2020. Elk jaar wijzigt dit bedrag een klein beetje.
  2. Als u regelmatig inkomsten ontvangt.

Kunnen de vluchtelingen geld verdienen bij het COA?

Bewoners van de noodopvang kunnen geld verdienen door werkzaamheden te verrichten op de locatie. Denk hierbij vooral aan schoonmaakwerkzaamheden of terreinonderhoud. Men kan maximaal € 14,- per week verdienen.

Onderwijs

Krijgen de kinderen van de noodopvang onderwijs?

De kinderen in de basisschoolleeftijd krijgen sinds januari onderwijs in het schoolgebouw in Doenrade. Het voortgezet onderwijs is gestart op 7 maart.

Basisschool Puth maakte een video over het onderwijs aan anderstaligen. Dit is te bekijken via Youtube(externe link).

Welke locatie wordt hiervoor gebruikt?

Op het terrein van de noodopvang is geen geschikte locatie die zonder ingrijpende aanpassing op de korte termijn geschikt te maken was voor het faciliteren van primair onderwijs. De gemeente heeft zelf een voormalige basisschool in Doenrade in eigendom. Vanaf januari wordt deze gebruikt voor het onderwijs aan de kinderen van de noodopvang. Net als geldt voor de noodopvang betreft het hier een tijdelijke oplossing die mede mogelijk gemaakt wordt door de inzet van schoolbestuur Kindante en de medewerkers en directie van Basisschool Puth. Zij zijn bekend met het geven van onderwijs aan de kinderen van AZC Moorheide te Sweikhuizen.

De leerlingen van het voortgezet onderwijs gaan naar het NT2 Mundium College in Roermond. Zij hebben ruime ervaring in het onderwijs aan anderstaligen.

Heeft u gevonden wat u zocht?