Op 24 november 2020 vergadert de Raadscommissie Sociaal & Bedrijfsvoering. Op de agenda van deze vergadering staat onder andere het voorstel inzake het Integraal huisvestingsplan onderwijs van gemeente Beekdaelen. Het Integraal huisvestingsplan onderwijs vormt de kaders voor de onderwijshuisvesting in Beekdaelen voor de komende 15 jaar.

In de afgelopen periode hebben de gemeente, schooldirecteuren en schoolbesturen gewerkt aan het opstellen van gezamenlijke ambities en uitgangspunten, die als uitgangspunt dienden voor het nieuwe huisvestingsplan onderwijs. Deze gezamenlijke ambities en uitgangspunten gaan over de kwaliteit en toekomst van het primair onderwijs en de maatschappelijke dienstverlening in Beekdaelen.

Voorstel inzake integraal huisvestingsplan onderwijs

Het Integraal huisvestingsplan onderwijs dat nu als voorstel wordt besproken door de raadscommissie, is het sluitstuk van deze samenwerking. Het is een visiedocument, dat enerzijds inzicht geeft in de huidige situatie van het primair onderwijs in Beekdaelen, en anderzijds een doorkijk naar de toekomst.

Vanuit de gezamenlijke ambities en uitgangspunten van de gemeente, scholen en schoolbesturen, zijn een aantal ordeningsprincipes geformuleerd waarop de huidige schoolgebouwen in Beekdaelen getoetst zijn. Hieruit is naar voren gekomen dat er met een scope van 15 jaar, drie gebieden in Beekdaelen zijn die nader uitgewerkt moeten worden door de betrokken partijen:

  • Doenrade, Bingelrade, Jabeek, Merkelbeek
  • Nuth
  • Puth

Deze drie gebieden worden vanuit die context aangehaald in het integraal huisvestingsplan onderwijs. Er wordt met het integraal huisvestingsplan onderwijs dus nog geen enkele toezegging gedaan of conclusie getrokken over nieuwe gebouwen, locaties of termijnen. Daarvoor zal te zijner tijd eerst in gezamenlijkheid een haalbaarheidsonderzoek moeten plaatsvinden, waarbij zaken als onderwijsconcept, leerlingenpopulatie, financiën, locatie en bereikbaarheid uitgebreid bekeken worden.

Hoe verder?

De eerstvolgende stap is dat het visiedocument integraal huisvestingsplan onderwijs wordt besproken in de raadscommissie en daarna door de gemeenteraad. Op dit moment heeft het plan nog geen definitieve status.

Agenda en voorstel huisvestingsplan

U vindt de agenda van de commissievergadering en het voorstel inzake het integraal huisvestingsplan onderwijs op iBabs.

Heeft u gevonden wat u zocht?