Op woensdag 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten en Waterschap Limburg. U kunt dan tussen 7.30 en 21.00 uur uw stem uitbrengen bij het stembureau. Door te stemmen bepaalt u mee wie de komende 4 jaar over de plannen van de provincie en het waterschap beslissen.

Provinciale Staten

In iedere provincie worden burgers vertegenwoordigd in het bestuur, via de Provinciale Staten. Het aantal leden van Provinciale Staten is afhankelijk van het aantal inwoners van een provincie. In Limburg zijn er 47 leden.  Op 15 maart 2023 kiezen we dus de 47 leden die ons de komende 4 jaar mogen vertegenwoordigen in Provinciale Staten.

De werking van het provinciaal bestuur kunt u vergelijken met het landsbestuur. De Provinciale Staten zijn te vergelijkbaar met de Tweede Kamer en het college van Gedeputeerde Staten lijkt enigszins op het kabinet.

Bekijk hier de kandidatenlijst Provinciale Staten Verkiezingen 2023.

Uitgebreide informatie vanuit de Provincie is te vinden op www.ikkieslimburg.nl(externe link). Naast de kandidatenlijst en een overzicht van de deelnemende partijen, is hier ook de stemwijzer te vinden.

Meer informatie over Provinciale Staten vindt u op de website van Provincie Limburg(externe link). Ook attenderen wij u graag op de website van de Kiesraad, met veel informatie over de verkiezingen voor Provinciale Staten(externe link).

Waterschap Limburg

De waterschappen in Nederland zorgen voor de waterhuishouding. Zij zorgen voor het beheer van dijken en sluizen, de juiste waterstand en voor zuivering van afvalwater. Elk waterschap heeft een gekozen algemeen bestuur en een dagelijks bestuur.

In Limburg is er één waterschap: Waterschap Limburg. De 30 leden van het algemeen bestuur vertegenwoordigen onder andere de inwoners van de provincie Limburg.

Van het algemeen bestuur worden 21 leden rechtstreeks gekozen via de waterschapsverkiezingen. Op 15 maart 2023 kiezen we de 21 leden die ons de komende 4 jaar mogen vertegenwoordigen.

De overige 9 leden zijn vertegenwoordigers van boeren en natuurbelangen. Zij worden niet gekozen via verkiezingen, maar hebben zogeheten geborgde zetels. Het gaat om 4 leden benoemd door de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB), drie leden benoemd door de Kamer van Koophandel en twee leden benoemd door het Bosschap. (bron: website Waterschap Limburg)

Het algemeen bestuur van een waterschap kunt u vergelijken met een gemeenteraad. Dit algemeen bestuur stelt het beleid van het waterschap vast en controleert of het dagelijks bestuur dat beleid goed uitvoert.

Bekijk hier de kandidatenlijst Waterschapsverkiezingen 2023. 

Meer informatie over de waterschapsverkiezingen vindt u op de website van Waterschap Limburg(externe link). Ook attenderen wij u graag op de website van de Kiesraad, met veel informatie over de verkiezingen voor de waterschappen(externe link).

    Waarom stemmen voor Provinciale Staten en Waterschap Limburg?

    De provincie en het waterschap houden zich bezig met allerlei zaken die voor u als inwoner belangrijk zijn. Door te gaan stemmen, bepaalt u samen met de andere kiesgerechtigde inwoners van Limburg, wie u de komende vier mag vertegenwoordigen in het provinciebestuur en het algemeen bestuur van het waterschap. 

    Door te gaan stemmen heeft u invloed op de plannen van de provincie en het waterschap. En indirect heeft u ook invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer, omdat de leden van Provinciale Staten betrokken zijn bij de samenstelling van de Eerste Kamer. De Eerste Kamerverkiezingen vinden twee tot drie maanden na de Provinciale Statenverkiezingen plaats.

    Meer weten over wat de provincie en het waterschap doen? Kijk dan op de websites van Provincie Limburg(externe link) en Waterschap Limburg(externe link). Of bekijk bijgaande infographics van de Rijkoverheid: