Aanplakborden verkiezingen

Ruim voor de verkiezingsdatum (uiterlijk 8 mei 2024) worden door de gemeente Beekdaelen verkiezingsborden geplaatst op de meeste bezochte plekken per kern.

De borden zijn dubbelzijdig te beplakken. Naast het plakken van posters op de aanplakborden zijn er ook mogelijkheden om op andere wijze verkiezingsboodschappen uit te brengen. De regels hiervoor zijn opgenomen in de APV en de uitvoeringsregels APV.

Algemene Plaatselijke Verordening Beekdaelen

Artikel 2:42 Plakken en kladden

 1. Het is verboden een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is te bekrassen of te bekladden.
 2. Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is:
  a. een aanplakbiljet of ander geschrift, afbeelding of aanduiding aan te plakken, te doen aanplakken, op andere wijze aan te brengen of te doen aanbrengen;
  b. met kalk, teer of een kleur of verfstof een afbeelding, letter, cijfer of teken aan te brengen of te doen aanbrengen.
 3. De houder van de schriftelijke toestemming is verplicht die aan een opsporingsambtenaar op diens eerste vordering terstond ter inzage af te geven.
 4. Het verbod in het tweede lid is niet van toepassing indien gehandeld wordt krachtens wettelijk voorschrift.
 5. Het college kan aanplakborden aanwijzen voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen.
 6. Het is verboden de in het vijfde lid genoemde aanplakborden te gebruiken voor het aanbrengen van handelsreclame.

Uitvoeringsregels APV Beekdaelen

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent publiciteitsborden gemeente Beekdaelen

 • Gelet op het bepaalde in artikel 2:10, lid 4 en artikel 2.42, lid 5 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV);
 • Besluiten vast te stellen de navolgende uitvoeringsregels voor publiciteitsborden gemeente Beekdaelen;

Artikel 1 Algemene bepalingen

 1. Onder publiciteitsborden worden verstaan: reclame-, evenementen- en Verkiezingsborden;
 2. Publiciteitsborden zijn enkel in de vorm van sandwichborden of driehoeksborden toegestaan;
 3. Het plaatsen van publiciteitsborden is toegestaan op basis van de volgende algemene criteria:
  a. Gesitueerd uitsluitend binnen de bebouwde kom;
  b. Er ontstaat geen gevaar voor de bruikbaarheid van de weg of het doelmatig en veilig gebruik daarvan;
  c. Niet geplaatst aan lantaarnpalen waaraan reeds verkeersborden of andere borden zijn bevestigd;
  d. Niet geplaatst aan lantaarnpalen op, voor of direct na een kruispunt of rotonde (zijnde de eerste lantaarnpaal voor of na een kruispunt of rotonde);
  e. Maximaal één bord per lantaarnpaal;
  f. De maximale afmeting van het bord is 125x85cm;
 4. Aanvullende bepalingen van toepassing op het plaatsen van publiciteitsborden:
  a. Aanwijzingen gegeven door de daartoe bevoegde ambtenaren van de politie en gemeente, in het belang van openbare orde en veiligheid, dienen terstond te worden opgevolgd;
  b. Indien aan de criteria voor plaatsing niet wordt voldaan, worden de borden door de gemeente verwijderd, op kosten van degene onder wiens verantwoordelijkheid de borden geplaatst zijn;
  c. De gemeente mag borden verwijderen indien werkzaamheden zulks noodzakelijk maken;
  d. Degene onder wiens verantwoordelijkheid de borden worden geplaatst is verantwoordelijk voor het opruimen van (hulp)materialen afkomstig van het plaatsen, hebben en/of verwijderen van de borden;
  e. Materiaal waarvan publiciteitsborden gemaakt zijn dient weersbestendig te zijn.

Artikel 2 Aanvullende bepalingen voor het plaatsen van reclame- en/of evenementenborden

 1. Op het plaatsen van reclame- en/of evenementenborden zijn de volgende, aanvullende criteria van toepassing:
  a. Het betreft enkel reclame voor evenementen/activiteiten die binnen de gemeente Beekdaelen plaatsvinden, of, in het geval zij buiten de gemeente worden gehouden, een directe betrokkenheid c.q. een direct belang met de gemeente;
  b. De reclameborden mogen maximaal voor een periode van 4 weken worden geplaatst en dienen uiterlijk binnen 2 dagen na afloop van het evenement/de activiteit verwijderd te zijn;
  c. Er mogen maximaal 12 borden per evenement/activiteit worden geplaatst met een maximum van in totaal 36 borden per kern/kerkdorp;
  d. Recht op plaatsing geschiedt volgens het principe “wie het eerst komt”; 
  e. Het voornemen tot plaatsing moet minimaal 3 weken voorafgaand aan de plaatsing bij de gemeente worden gemeld;
  f. Plaatsing van de borden is eerst toegestaan nadat de melding door de gemeente is geaccepteerd.

Artikel 3 Aanvullende bepalingen voor het plaatsen van verkiezingsborden

 1. Op het plaatsen van reclame- en/of evenementenborden zijn de volgende, aanvullende criteria van toepassing:
  a. Verkiezingsborden mogen worden geplaatst twee weken na de dag van de Kandidaatstelling dus zullen er staan rond: zie kader “Aanwijzingen”;
  b. Verkiezingsborden dienen uiterlijk binnen één week na de verkiezingsdag te worden verwijderd;
  c. Er mogen geen verkiezingsborden of pamfletten worden geplaatst/opgehangen in een straal van 50 meter rondom een stembureau

Artikel 4 Het aanbrengen van verkiezingsaffiches op aanplakborden

 1. De gemeente Beekdaelen stelt aanplakborden beschikbaar voor politieke partijen die deelnemen aan de verkiezingen, die door of in opdracht van de gemeente op vaste locaties worden geplaatst; 
 2. Deze aanplakborden zijn enkel bedoeld voor het aanplakken van verkiezingsaffiches, waarbij onder verkiezingsaffiches wordt verstaan:
  - Een affiche/poster van een politieke partij (al dan niet per kandidaat);
 3. Op het aanplakken van verkiezingsaffiches zijn de volgende criteria van toepassing:
  a. De afmeting van verkiezingsaffiches is maximaal 60x84cm (A1-formaat);
  b. Maximaal 1 affiche per politieke partij, per aanplakbord;
  c. Zodanig aangeplakt dat er voldoende ruimte beschikbaar blijft voor andere verkiezingsaffiches en zonder dat er overlap ontstaat;
  d. Verkiezingsaffiches zijn niet in strijd met de doelstelling van de verkiezingen, de openbare orde en/of de goede zeden.
 4. Op het aanplakken van verkiezingsaffiches zijn voorts de volgende bepalingen van toepassing:
  a. De gemeente kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of verwijdering van verkiezingsaffiches door onbevoegden;
  b. Indien aan de criteria voor aanplakken niet wordt voldaan, worden de affiches door de gemeente verwijderd, op kosten van degene onder wiens verantwoordelijkheid deze geplaatst zijn.

Locaties aanplakborden

 • Amstenrade: Kruising Allee – Hagendorenweg; bij Kasteel Amstenrade
 • Bingelrade: Kruising Dorpsstraat/Kruisstraat; Perkje t.o. het ontmoetingscentrum
 • Doenrade: Kruising Provinciale weg/Valderensweg; grasveld t.o. Grieks restaurant
 • Hulsberg: Kruising Wijnandsraderweg/Aalbekerweg; grasveld bij praktijk Huisarts en Apotheek
 • Jabeek: Bingelraderweg/Wiegelraderweg; grasveld bij rotonde
 • Merkelbeek: Kruising Raadhuisstraat/Clemensweg; grasveld t.o. basisschool St. Jozef
 • Nuth: Marktplein
 • Oirsbeek: Marktplein
 • Puth: Kruising Kerkweg-Aan het Lindjen; grasveld/talud nabij Christusbeeld
 • Schimmert: Kruising Klein-Haasdal / Torenstraat; grasperk nabij rotonde
 • Schinnen: Nieuwe Markt
 • Schinveld: Marktplein langs Beekstraat; nabij kunstwerk
 • Sweikhuizen: Kruising Bergstraat / Steinhartstraat; plantsoen
 • Vaesrade: Kruising Hommert / Oliegats (doorgaande weg); Grasveld t.o. nr. 103
 • Wijnandsrade: Kruising Opfelgertstraat / Kornerstraat; Bij bushalte en Kerk