Privacyverklaring

Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Daar heeft u recht op. Dat is vastgelegd in wet- en regelgeving, zoals:

Welke persoonsgegevens hebben wij van u nodig?

Als u gebruik wil maken van onze diensten of producten, hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens noemen wij: persoonsgegevens. Denk hierbij aan:

 • uw naam;
 • uw burgerservicenummer (BSN);
 • uw geboortedatum; 
 • uw adres;
 • uw telefoonnummer;
 • uw e-mailadres.

Daarnaast hebben wij soms bijzondere persoonsgegevens van u nodig. Dit zijn persoonsgegevens die extra gevoelig zijn. Denk hierbij aan gegevens over:

 • uw gezondheid;
 • uw godsdienst;
 • uw ras;
 • uw politieke voorkeur;
 • uw seksuele leven.

In ons register van verwerkingen van persoonsgegevens kunt u vinden welke persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens wij verwerken in bepaalde situaties.

Waarvoor hebben wij uw persoonsgegevens nodig?

 • voor het uitvoeren van onze taken (bv. het beoordelen van uw aanvraag voor een scootmobiel of een vergunning);
 • om u te kunnen bereiken als dit nodig is (bv. als een afspraak niet door kan gaan);
 • voor het verzenden van onze nieuwsbrief;
 • om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten als die op u van invloed kunnen zijn (bv. bij veranderingen in het leerlingenvervoer).

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen als dat nodig is voor onze taken. In bijzondere gevallen vragen wij uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Dit doen wij alleen als er geen wet is die ons verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken, maar wij om een bepaalde reden toch uw persoonsgegevens willen verwerken.

Welke persoonsgegevens wij in bepaalde situaties van u nodig hebben, kunt u vinden in ons register van verwerkingen van persoonsgegevens. Ook leest u daarin of wij uw persoonsgegevens verwerken omdat een wet ons daartoe verplicht, of dat wij dit doen met uw toestemming.

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?

Meestal krijgen wij uw persoonsgegevens van u zelf. Als dit nodig is voor onze taak vragen wij echter ook gegevens aan andere organisaties. Denk hierbij aan:

 • de Belastingdienst;
 • het UWV;
 • het Kadaster;
 • uw werkgever.

In ons register van verwerkingen van persoonsgegevens vindt u per situatie terug van welke externe organisaties wij persoonsgegevens ontvangen.

Wat zijn de gevolgen als u geen persoonsgegevens aan ons geeft of geen toestemming geeft voor het verwerken daarvan?

Meestal verwerken wij uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van onze (wettelijke) taken. Wij vragen dan vaak persoonsgegevens bij u op. Zonder uw gegevens kunnen wij onze taken niet uitvoeren. Dit betekent dat wij bijvoorbeeld een dienst of een product niet aan u kunnen leveren. Denk hierbij aan het beslissen over een aanvraag om een scootmobiel of een vergunning.

In bijzondere gevallen vragen wij om uw toestemming voordat wij uw persoonsgegevens verwerken. Wij leggen vooraf uit waarom wij uw toestemming vragen. Ook leggen wij uit wat de gevolgen zijn als u geen toestemming geeft. U bent vrij om uw toestemming te weigeren. Wij zullen dan uw persoonsgegevens niet verwerken. Ook kunt u uw toestemming later weer intrekken. Het weigeren of intrekken van toestemming heeft geen negatieve gevolgen voor u.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij uw gegevens hebben verzameld. Wij houden ons daarbij aan de Archiefwet 1995.

Hoe lang wij uw persoonsgegevens in een bepaalde situatie bewaren, kunt u vinden in ons register van verwerkingen van persoonsgegevens.

Delen wij uw persoonsgegevens met anderen?

Uw persoonsgegevens delen wij niet zomaar met anderen. Soms is het voor het uitvoeren van onze taken echter wel nodig dat een externe partij persoonsgegevens ontvangt van ons. In dat geval maken wij schriftelijke afspraken met deze partij over de beveiliging en geheimhouding van uw gegevens.

In ons register van verwerkingen van persoonsgegevens kunt u terugvinden welke externe partijen persoonsgegevens van ons ontvangen.

Meer informatie over het delen van uw persoonsgegevens vindt u op de website van de rijksoverheid.

Hoe gaan wij om met foto’s en beeldopnamen?

Wij maken foto’s en beeldopnamen omdat wij u graag op de hoogte houden van wat er binnen de gemeente Beekdaelen speelt. Dat doen wij vanuit onze gemeentelijke taken. Foto’s en beeldopnamen van personen zijn persoonsgegevens, die worden beschermd door de privacy Algemene verordening gegevensbescherming. Het kan zijn dat ook u of uw kind op foto’s of beeldopnamen staat. Lees meer over hoe wij uw privacy borgen bij het maken van foto's en beeldopnamen.

Wat zijn uw rechten?

Onderstaand vindt u informatie over uw rechten.

Recht op informatie en inzage

Dit betekent dat u aan ons mag vragen of wij gegevens van u verwerken. Door middel van het recht op informatie komt u er onder andere achter:

 • waarom wij uw gegevens verwerken;
 • waar uw gegevens vandaan komen;
 • met wie wij uw gegevens delen;
 • hoe lang wij uw gegevens bewaren.

Recht op correctie en aanvulling

Als u denkt dat wij onjuiste gegevens van u gebruiken, of uw persoonsgegevens niet volledig zijn, dan kunt u ons vragen om deze te verbeteren of aan te vullen.

Recht op verwijdering (recht op vergetelheid)

In sommige gevallen kunt u vragen om verwijdering van uw persoonsgegevens. Dit kan alleen wanneer:

 • Uw gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld;
 • U bezwaar maakt tegen de verwerking;
 • Uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • Uw gegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Recht op beperking

Soms kunt u ons vragen om minder gegevens te verwerken of om uw persoonsgegevens niet te gebruiken. Dit kan alleen wanneer:

 • Uw gegevens mogelijk onjuist zijn;
 • Wij uw gegevens onrechtmatig hebben verwerkt;
 • Uw gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld; of
 • U bezwaar maakt tegen de verwerking.

Recht van bezwaar

U heeft het recht om vanwege uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kan alleen als de verwerking wordt uitgevoerd in verband met een taak van algemeen belang of in het kader van de uitvoering van openbaar gezag.

Recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit

U heeft het recht dat wij geen besluit nemen, dat uitsluitend op geautomatiseerde wijze (dus zonder dat aan de besluitvorming mensen te pas zijn gekomen) tot stand is gekomen en dat u in aanmerkelijke mate treft.

Hoe maakt u gebruik van uw rechten?

U maakt gebruik van uw rechten door een schriftelijk verzoek in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente. U kunt hiervoor gebruik maken van voorbeeldbrieven.
Houd er rekening mee dat wanneer u een dergelijk verzoek indient, u zich persoonlijk moet legitimeren op het gemeentehuis.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus. Daarom nemen wij maatregelen om misbruik en verlies tegen te gaan. We houden ons daarbij aan de beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).
Vermoedt u misbruik van uw gegevens? Neem dan contact op met ons via 088-4502000 of datalek@beekdaelen.nl.

Wat is ons cookiebeleid?

Voor onze website gebruiken wij cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies zorgen ervoor dat onze website naar behoren werkt. Ook onthouden zij uw voorkeursinstellingen en surfgedrag. Hierdoor kunnen wij onze dienstverlening aan u verbeteren.

Meer informatie over de cookies die wij voor onze website gebruiken.

U kunt ervoor kiezen om zich af te melden voor de cookies. Dit kunt u doen door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kunt u alle eerder opgeslagen informatie via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wilt u meer informatie of heeft u een klacht?

Heeft u een klacht over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van de gemeente Beekdaelen. Deze houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels omtrent privacy.

U kunt de FG bereiken via het algemene nummer 088-4502000 of via e-mail fg@beekdaelen.nl.

Daarnaast kunt u voor informatie terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook kunt u hier een klacht indienen.

Privacyverklaring versie 2.0, 18 december 2019

Heeft u gevonden wat u zocht?