Beekdaelen Hard voor Taal

In Beekdaelen is het taalaanbod voor jonge kinderen verrijkt en de samenwerking en afstemming tussen de voorschoolse partners en de basisscholen versterkt. 

De opbrengst van het 3-jarige project Beekdaelen Hard voor Taal (BhT) is een gezamenlijke kwaliteitskaart en met gemeente en partners zijn specifieke afspraken gemaakt, opgenomen in het onderwijsachterstandenbeleid. Denk hierbij aan vaste afspraken over de warme overdracht van kinderopvang of peuteropvang naar basisschool, vaste agendapunten voor het koppeloverleg tussen kinderopvang, peuteropvang en basisschool en een stroomschema ontwikkeld voor kinderen met en zonder ondersteuningsbehoefte bij de overgang naar de basisschool.

Partners van Hard voor Taal, kinderdagverblijven, peuteropvang en alle basisscholen van Movare, INNOVO en Kindante in de gemeente Beekdaelen, hebben het project afgerond met een feestelijke bijeenkomst in Hulsberg. Eén van de sprekers, Lilian Knooren, benadrukte de meerwaarde van Hard voor Taal, omdat zo’n 25% van de vierjarige kinderen in ons land met een taalontwikkelingsachterstand de basisschool binnenkomen. Als een kind de taal niet goed beheerst, loopt het risico op school achterstanden te ontwikkelen op de verschillende vakgebieden zoals begrijpend lezen en rekenen. Ook zien we een verband tussen problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling en taalachterstanden.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid 

Het is belangrijk dat de taalontwikkeling gestimuleerd wordt en een taalachterstand zo vroeg mogelijk gesignaleerd wordt. Daarom is er door de partners allereerst ingezet op het samen opfrissen en verwerven van actuele kennis over de taalontwikkeling. Hierdoor ging iedereen dezelfde taal spreken, werd de samenwerking geïntensiveerd en werd het stimuleren van de taalontwikkeling een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het project Hard voor Taal, dat ook de interesse van onderwijspartijen elders in het land heeft gewekt, heeft de samenwerking tussen scholen en voorschoolse partners en verschillende besturen versterkt.

Pioniers

In iedere basisschool werd één leerkracht benoemd tot pionier. Deze pionier werd de aanjager van het project. Hierdoor was niet de schoolleiding aan zet, maar de professionals die dagelijks in de praktijk met de kinderen werken. Vanuit de kinderopvang en peuteropvang waren de pedagogische coaches, die de pedagogische medewerkers coachen en aanwezig zijn op de werkvloer, intensief betrokken.

Volgens de partners van dit project heeft de stimulans van onderwijswethouder Peter Janssen mede bijgedragen aan het slagen van dit project. 

Heeft u gevonden wat u zocht?