Datum: 24 maart 2022

Aan: De bewoners van de Grachtstraat en Beukenberg (ged.) in Oirsbeek 

Geachte heer/mevrouw,

Oirsbeek heeft in het verleden vaak te maken gehad met wateroverlast. In de afgelopen jaren is hard gewerkt om die wateroverlast aan te pakken. Zo is er een extra riolering gelegd langs de Köllerstraat, is bij de hoek Grachtstraat/Beukenberg een ondergrondse buffer aangelegd en is aan de Beukenberg onlangs nog een nieuwe waterbuffer opgeleverd. 

Maar daarmee zijn we er nog niet. Door de klimaatverandering komen extreme buien steeds vaker voor. Het riool moet worden vergroot om de enorme hoeveelheden water kunnen verwerken. Daarom wordt in Oirsbeek en Amstenrade in de komende paar jaren een nieuw riool aangelegd: de zgn. ‘Blauwe Ader’. 

Graag informeren wij u wat dit betekent voor uw directe omgeving. En nodigen wij u uit voor een eerste informatieavond.

Toelichting op de ‘Blauwe Ader’

Tijdens de informatieavond lichten we de aanleiding voor onze plannen toe en geven we aan hoe we toekomstbestendige maatregelen gaan nemen. In de twee bijlagen bij deze brief leest u al wat informatie hierover:

 • Bijlage ‘Klimaatadaptatie’: hierin leggen we uit hoe we ons kunnen voorbereiden op de gevolgen van het veranderende klimaat.
 • Bijlage ‘Blauwe Ader’: hierin leggen we op hoofdlijnen uit wat het project ‘Blauwe Ader’ inhoudt.

Grachtstraat, Oirsbeek

Het project ‘Blauwe Ader’ wordt in een aantal fasen uitgevoerd. We willen begin 2023 starten de aanleg van een nieuw riool in de Grachtstraat.

Er ligt in de Grachtstraat op dit moment één rioolbuis met een diameter van 1,5 meter. Dit riool is te klein om extreme regenbuien goed op te kunnen vangen. De capaciteit van het riool wordt daarom verdubbeld: er komt een tweede riool met een diameter van 1,5 meter bij. 

Dat betekent uiteraard dat de straat moet worden opgebroken en vernieuwd. Maar dat geeft ook direct een kans om samen na te denken over een nieuwe inrichting van de straat.

Uitnodiging informatieavond

Voordat we met de concrete uitwerking van de plannen voor de Grachtstraat gaan beginnen, gaan we eerst graag met u als omwonende in gesprek. Wat bijvoorbeeld zijn uw wensen voor een nieuwe inrichting van de straat? 
In de uitwerking van de plannen willen we met uw wensen zoveel als mogelijk rekening houden. 

We nodigen u daarom hartelijk uit voor de informatieavond op donderdag 7 april in ‘de Oirsprong’, om 19:30u, In de Pollack 4, 6438 GG Oirsbeek. 

Wij verzoeken u tijdig aanwezig te zijn.
U kunt zich hiervoor aanmelden via gemeente@beekdaelen.nl of telefonisch via 088 -450 2000.

Tot slot

Heeft u een vraag over deze brief? Neemt u dan contact met ons op via 088 – 450 2000 of gemeente@beekdaelen.nl.

Met vriendelijke groet,

Jeannette Quadvlieg
Wethouder gemeente Beekdaelen

Bijlage: Klimaatadaptatie

In deze bijlage leggen we uit hoe we ons kunnen voorbereiden op de gevolgen van het veranderende klimaat.

We hebben het de afgelopen jaren allemaal meegemaakt: langdurige droogte, hevige regenval, zachte winters en natte zomers. De klimaatverandering is duidelijk gaande. In 2019 is daarom het klimaatakkoord gesloten en zijn maatregelen afgesproken: we gaan minder CO2 uitstoten, minder grondstoffen gebruiken en kringlopen sluiten.

Maar daarnaast gaan we ons ook aanpassen aan het veranderende klimaat. Dat noemen we met een mooi woord: klimaatadaptatie. Het betekent dat we ons gedrag en onze leefomgeving aanpassen aan het veranderende klimaat/weer, zodat we de gevolgen van de klimaat-/weersverandering beter kunnen verdragen.

Gevolgen klimaatverandering voor Nederland

De belangrijkste gevolgen van de klimaatverandering voor ons zijn:

 • Het weer wordt extremer: buien worden heviger en langduriger, meer hittegolven.
 • Er is meer kans op water- en modderoverlast: de beken, graften en droogdalen kunnen bij hevige regenval het water niet meer goed afvoeren en de riolering kan dan het vele water niet meer aan.
 • Het wordt natter: er valt langdurigere neerslag, vooral in de winter.
 • De zomers worden juist droger en heter. Er zijn meer zomerse en tropische dagen. Dit heeft gevolgen voor de natuur, de landbouw en de gezondheid van mensen (zogenoemde hittestress).
 • De winters worden zachter: het zal minder vaak vriezen.
 • De natuur in Nederland verandert: soorten die goed gedijen bij warm weer, voelen zich steeds beter thuis in Nederland en kunnen daardoor plaagsoorten worden. Bekend voorbeeld is de eikenprocessierups. Een ander effect is, dat het voorjaar eerder begint: planten bloeien bijvoorbeeld eerder en vogels broeden vroeger in het jaar. 

Er zijn ook voordelen: door de relatief warmere winters zullen we minder gas nodig hebben.

Kortom: we zullen ons moeten aanpassen aan de gevolgen van het veranderende klimaat. Dat is een taak van iedereen samen, de gemeente kan dat niet alleen. We doen het samen met onze inwoners, het bedrijfsleven, agrariërs, andere overheden en (natuur)organisaties. 

Aanpassen, hoe doen we dat?

We zullen onze handen uit de mouwen moeten steken. Bijvoorbeeld door op de plaats waar de regen valt, het water langer vast te houden en te laten infiltreren in de bodem. Zo kunnen we de waterhuishouding van akkergrond verbeteren, de afvoer naar het riool beperken en de gevolgen van droogte beter voorkomen. 

De gemeente Beekdaelen werkt bij voorbeeld samen met het Waterschap Limburg bij de aanleg van waterbuffers. Door het water langer vast te houden, wordt de watervloed beperkt en wordt de kans op schade verminderd. 
En door de aanleg van een gescheiden regenwaterriool, wordt er minder water afgevoerd en verpompt naar de zuiveringsinstallaties van het waterschap. Dat scheelt niet alleen veel energie, het verbetert ook de kwaliteit van het oppervlaktewater.
Ook wil de gemeente meer groen aanleggen en bomen planten, zodat het leefklimaat verbetert en de kans op hittestress vermindert.

Maar ook inwoners kunnen klimaatmaatregelen treffen, in hun eigen tuin. 
Als voorbeeld: in droge zomers besproeit u uw tuin wellicht vaker en gebruikt u drinkwater hiervoor. Door de regenpijpen af te koppelen van het riool en het regenwater af te voeren naar de tuin, is dat minder vaak nodig. U kunt het regenwater ook opvangen in een regenton en met dat water de planten water geven in tijden van droogte. 
Een ander vorm van adaptatie is het wegnemen van (een deel van) de tegels of andere verharding uit uw tuin en deze delen te beplanten.

Meer informatie

Bijlage: Blauwe Ader

In deze bijlage leggen we op hoofdlijnen uit wat het project ‘Blauwe Ader’ inhoudt.

In de kernen Oirsbeek en Amstenrade is in het verleden vaker wateroverlast geweest. Soms met grote schade. De gemeente Beekdaelen heeft een analyse gemaakt van deze overlast en een klimaatstudie gedaan. Uit deze studie kwam naar voren dat, zeker door het veranderende klimaat, de kans op wateroverlast in de toekomst alleen maar groter zal worden. 

Klimaatadaptie is nodig

Om het hoofd te kunnen bieden aan deze gevolgen van de klimaatverandering, zullen we dus aanpassingen (klimaatadaptatie) moeten doen: 

Hoe kunnen we onze leefomgeving aanpassen aan de veranderende omstandigheden? Wat moeten we doen bij langdurige droogte of hevige regen? 
Wat kan de gemeente doen, wat kunt u zelf doen?

Plan van aanpak: rioleringen en buffers

Op basis van de uitkomsten uit het onderzoek, heeft gemeente Beekdaelen een plan opgesteld voor de uitbreiding van het rioolstelsel en de aanleg/vergroting van buffers in de kernen Amstenrade en Oirsbeek. 

Uitbreiding Riolering

In een nieuw rioolstelsel, voor de afvoer van uitsluitend regenwater, willen we het overvloedige regenwater vlot en veilig afvoeren, in een riolering die gescheiden is van het bestaande riool, dat zal dienen voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater.

Deze keuze, voor een gescheiden rioolsysteem, heeft meerdere voordelen:

 • Het regenwater wordt efficiënt afgevoerd, de overlast vermindert.
 • Het nieuwe stelsel wordt geoptimaliseerd voor buffering en infiltratie van regenwater.
 • Het (schone) regenwater kan direct worden geloosd op de Kakkert en de Geleenbeek, er wordt minder water afgevoerd naar de zuiveringsinstallatie.

Een belangrijk onderdeel in het plan, is de aanleg van de ‘ruggengraat’ van het nieuwe regenwater-rioolstelsel: de ’Blauwe Ader Amstenrade-Oirsbeek’. 
Dit nieuwe riool loopt globaal van de Hoofdstraat/ Provinciale Weg, via de Romenkamp, Drossaertweide en de Grachtstraat naar de Köllerstraat. Via de Blauwe Ader wordt het regenwater snel en veilig afgevoerd vanuit de kernen naar de bufferzone in de Köllerstraat.

Buffers en infiltratie

Een ander belangrijk onderdeel van het plan is dat het afstromend regenwater vanuit de hoger liggende landerijen, opvangen wordt in de verschillende waterbuffers die rond Oirsbeek liggen. Het water wordt van daaruit vervolgens geleidelijk afgevoerd naar het nieuwe ‘regenwater’ riool. 
Ook alle verharde oppervlakken (straten, parkeerplaatsen en zo veel mogelijk daken van de aanliggende woningen) willen we aansluiten op het nieuwe regenwater riool. 

De druk op het bestaande riool zal door de plannen aanzienlijk verminderen. De verwachting is daarom dat na realisatie van de plannen, de wateroverlast tot een minimum wordt beperkt. 

De aanleg van de ‘blauwe ader’ is opgedeeld in vier deelprojecten. De laatste werkzaamheden worden naar verwachting begin 2025 afgerond.

Meer informatie

Meer informatie over de blauwe ader vindt u (binnenkort) op de website van gemeente Beekdaelen, via: www.beekdaelen.nl/blauweader.