Datum: 21 juli 2022

Betreft: Werkzaamheden Provincialeweg Oirsbeek  / update planning

Geachte bewoners en belanghebbenden,

In opdracht van de gemeente Beekdaelen zijn wij bezig met de uitvoering van het project ‘Herinrichting Provincialeweg en omstreken te Oirsbeek’. Middels deze brief geven wij een update in relatie tot de planning van de werkzaamheden.

Planning van de werkzaamheden

De werkzaamheden t.b.v. de bufer en de riolering in de Altaarstraat lopen op dit moment met 2 weken uit. Dit heeft tot gevolg dat we de fase van de werkzaamheden Altaarstraat / Romenkamp (Fase 2) niet geheel afgerond krijgen.

Tevens kunnen we een groot deel van de materialen benodigd voor het bestraten van de fietspaden niet verkrijgen (productieproblemen) waardoor we de fasering aan hebben moeten passen.

E.e.a hebben we op de achterzijde toegelicht.

Bereikbaarheid tijdens werkzaamheden

Gevolg van het bovenstaande is dat er tijdens ons bouwverlof (week 32,33 en 34) geen verkeer van de Provincialeweg naar de Altaarstraat mogelijk.

Wel zullen we de kruising Romenkamp/ Altaarstraat openstellen voor verkeer middels een tijdelijke verharding.

Na ons bouwverlof (week 35) starten we met de resterende werkzaamheden van de Altaarstraat welke doorlopend overvloeien in Fase 3.

De uiteindelijke uitvoeringsduur loopt uit met 2 weken, zie ook de achterzijde inzake de aangepaste Fasering incl. bijbehorende tijden.

Op dit moment is de Altaarstraat/ Romenkamp afgesloten voor verkeer.
Dit betekent dat de Provincialeweg vanaf nu doodlopend is voor het doorgaande verkeer.

Mogelijk ondervindt u enige overlast vanwege vrachtwagens die op de rijbaan staan voor het laden en lossen en het in-en uitrijden van werkverkeer. Het kan zijn dat u even moet wachten. Wij verzoeken u, om in de buurt van de locaties waar we werken, overdag géén auto’s op de rijbaan te parkeren.

We zullen de bebording terugplaatsen tot voorbij de Hulterweg. De bewoners van de Hulterweg zijn dan bereikbaar. Vanaf de Hulterweg t/m voorbij de kruising van de Altaarstraat zal tijdens de bouwvak afgezet blijven voor het doorgaande verkeer, uitgezonderd de bus, -en hulpdiensten.

De Hulterweg zelf is tijdens onze vakantie open voor verkeer.

Na onze vakantie, vanaf 29 augustus is er alleen verkeer mogelijk vanuit de Hulterweg richting de N276.

Afvalcontainers en overige inzamelingen

Deafvalinzamelaars kunnen tijdens de werkzaamheden niet altijd het werkvak inrijden. Uw afvalcontainers kunt u op de bij u bekende dagen op de bij u bekende plekken neerzetten. Wij zorgen dat ze centraal ingezameld worden, geledigd worden en vervolgens worden geretourneerd. Hetzelfde geldt voor overige inzamelingen.

Nadere informatie

Wij vertrouwen erop u middels deze brief voldoende geïnformeerd te hebben. Heeft u toch nog vragen of opmerkingen, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met:

  • Dhr. D. Cleiren, Gebrs. Kurvers BV: tel: 045-5751155
  • Dhr. R. Palant, Gemeente Beekdaelen: tel: 088-4502000

Wij zien, mede namens onze opdrachtgever Gemeente Beekdaelen, uit naar een prettige samenwerking.

Met vriendelijke groeten,

GEBRS. KURVERS BV
WEGENBOUW/ RECYCLING/ TRANSPORT

Bijlage: overzicht werkvak

Bewonersbrief werkzaamheden

Wat gaan we doen?

Met de werkzaamheden zal het regenwater, dat nu nog in het gemengde rioolstelsel terecht komt, middels een nieuw aangelegd regenwaterriool genaamd de Blauwe Ader en buffers worden opgevangen en afgevoerd.

Ook wordt het bestaande riool deels gerenoveerd en zal de rijweg dusdanig worden aangepast zodat deze aan de veiligere inrichting van 30km/uur binnen de bebouwde kom en 60/km/uur buiten de bebouwde kom voldoet.

Waar gaan we werken?

Het werkgebied bevindt zich op de Provincialeweg Zuid te Oirsbeek. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd.

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?

De werkzaamheden starten op maandag 13 juni 2022. De verwachting is dat de werkzaamheden in totaal ongeveer 21 weken in beslag zullen nemen. De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens onderstaande fasering.

Er is ook een tekstversie van de fasering beschikbaar.

Bovengenoemde data zijn onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en gebaseerd op gunstige weersomstandigheden. In principe werken wij op weekdagen tussen 07:00 en 17:00 uur.

Bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden

De Provincialeweg Zuid wordt tijdens de werkzaamheden afgesloten voor doorgaand verkeer. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de N276 > N300 en v.v.
De omleiding wordt aangegeven met tijdelijke gele bebording.

In de fase waarin gewerkt wordt, zijn inritten en woningen niet per auto bereikbaar. Te voet blijft de toegankelijkheid te allen tijde gegarandeerd.

Wij verzoeken u om tijdens werktijden géén auto’s op de rijbaan of in het werkvak te parkeren. Als u gebruik wilt maken van uw voertuig, dient u deze buiten het werkvak te parkeren.

Afvalcontainers en overige inzamelingen

Afvalinzamelaars kunnen niet altijd het werkvak inrijden. Uw afvalcontainers kunt u op de bij u bekende dagen op de bij u bekende plekken neerzetten. Wij zorgen dan dat ze geledigd worden.

Omleiding Fietsers

Omdat de Provincialeweg veel gebruikt wordt als fietsroute, heeft men voor de veiligheid een omleiding voor de fietsers ingesteld. Deze omleiding loopt om het gehele werk heen, in de onderstaande bijlage is deze omleiding uitvergroot.

Er is ook een tekstversie van de omleidingsroute beschikbaar.

Tevens zullen we op de knelpunten enkele verkeer remmende maatregelen en bebording toepassen, zodat deze plekken nog veiliger worden voor de fietsers.

We vertrouwen erop u met deze publicatie voldoende geïnformeerd te hebben.

Wij zien uit naar een prettige samenwerking.

Met vriendelijke groeten,

Het uitvoeringsteam

GEBRS. KURVERS BV
WEGENBOUW / RECYLING / TRANSPORT

Aanvullende informatie: Op deze website is een pagina aangemaakt waarop u belangrijke informatie over het project, de nieuwbouwtekeningen, de omleidingsroute (zodra beschikbaar) en ook de voortgang van het project kunt nalezen en bekijken. Via www.beekdaelen.nl/blauweader kunt u doorklikken naar het deelplan fase 1.