Zoals u in de nieuwsbrief heeft kunnen lezen wordt er een nieuw accommodatiebeleid gemaakt voor heel Beekdaelen.

Dit is een wettelijke verplichting die voortvloeit uit de herindeling. Op deze plek krijgt u meer informatie over het nieuw accommodatiebeleid Beekdaelen 2021.

Deze pagina’s zullen worden gevuld zodra er meer informatie beschikbaar is.

Onze gemeentelijke accommodaties zijn een plek waar inwoners samen komen en elkaar kunnen ontmoeten. Denk hierbij aan sporthal, gymzalen, voetbal- of tenniscomplexen. Een plek om samen te sporten, te recreëren, samen muziek te maken of te dansen, enzovoorts. Maar ook een plek waar jong en oud samenkomen, waar zorg geboden wordt en we voor elkaar zorgen. Je kunt dus zeggen dat onze gemeentelijke accommodaties de leefbaarheid in onze kernen stimuleren.

De gemeente moet ook hier zorgen voor een zogenaamd uniform beleid (harmonisatie): overal in Beekdaelen gelden dezelfde regels. Om het voor alle gebruikers zo gelijk mogelijk te maken hebben we de verschillende tarieven voor gemeentelijke accommo­daties onder de loep genomen. Dit heeft er toe geleid dat straks bij gemeentelijke accommodaties die gehuurd en of gebruikt worden, gelijke tarieven en contracten, voor dezelfde soorten gebouwen en velden gelden.

De tarieven van onze gemeentelijke binnensportaccommodaties verschilden in de oude gemeenten weinig van elkaar. De tarieven veranderen dan ook nauwelijks. Bij de gebouwen en accommodaties voor de buitensport zien we nu grotere verschillen. Het nieuwe beleid moet ervoor zorgen dat de tarieven gelijk worden. Een voetbalveld huren/gebruiken van de gemeente kost straks op alle locaties evenveel, ongeacht in welke dorpskern het veld ligt. Wordt het tarief voor verenigingen hoger dan het huidige tarief, dan gaan wij uit van een groeimodel van vier jaar.

Het accommodatiebeleid heeft betrekking op maatschappelijk vastgoed dat in eigendom is van de gemeente Beekdaelen. Het accommodatiebeleid heeft geen betrekking op gemeentehuizen, brandweerkazernes, gebouwen buitendienst, scholen Primair onderwijs en woningen die in eigendom van de gemeente zijn.

Het technisch beheer van de accommodaties maakt geen onderdeel uit van het accommodatiebeleid. Deze uitgangspunten vindt u terug in het Meerjarig onderhoudsprogramma (MJOP).

Het accommodatiebeleid gaat over de volgende objectsoorten:

  • Buitensport
  • Bibliotheekwerk
  • Cultuur
  • Gymzaal
  • Onderwijs (Peuterspeelzalen)
  • Sporthal
  • Turnhal
  • Zorg
  • Overig (w.o. Gemeenschapshuizen/ MFA’s)

Heeft u gevonden wat u zocht?