Nieuwsbrief BMV Puth april 2023

Colofon

Dit is de nieuwsbrief over het gemeenschapshuis Puth. In deze nieuwsbrief informeren wij u over relevante ontwikkelingen rondom het gemeenschapshuis. Deze nieuwsbrieven worden digitaal verspreid. Aanmelden voor de nieuwsbrief kunt u via communicatie@beekdaelen.nl

Mocht u naar aanleiding van de inhoud van deze nieuwsbrief of de gebiedsontwikkeling vragen hebben, dan kunt u zich richten tot Marjon Klanderman via m.klanderman@beekdaelen.nl of telefonisch via 088 – 4502000.

Projectinformatie over het gemeenschapshuis vindt u op de gemeentelijke website: www.beekdaelen.nl/bmvPuth

Stand van zaken

Eind vorig jaar hebben we jullie geïnformeerd over het aangepaste ontwerp van het gemeenschapshuis en de buitenruimte. De afgelopen maanden is vooral gewerkt aan het bestemmingsplan en de benodigde onderzoeken. Daarnaast is het financiële plaatje en de exploitatie van het gemeenschapshuis na ingebruikname uitgewerkt. Tenslotte willen we jullie bijpraten over de realisatie van een transferium voor de Beekdaelenroute.

Bestemmingsplan

Op basis van het voorontwerp wordt het ontwerp bestemmingsplan opgesteld. Dit bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen: een plankaart, een set regels en een toelichting. In de toelichting wordt niet alleen het plan toegelicht, maar ook de resultaten van alle benodigde onderzoeken. Het bodemonderzoek en het archeologisch onderzoek zijn inmiddels afgerond. Het akoestisch onderzoek is nagenoeg afgerond. Het natuuronderzoek is ook uitgevoerd, maar moet aangevuld worden met een actuele flora en fauna inventarisatie. Deze inventarisatie vindt plaats in de periode maart-september 2023 en richt zich onder andere op de das, het vliegend hert, de steenmarter en de vleermuis. Naar verwachting kan het ontwerp bestemmingsplan in juni worden afgerond.

Financiën

Op basis van het definitieve voorontwerp is een nieuwe kostenraming opgesteld. Vanwege gestegen bouw- en ontwikkelkosten alsmede een aangepast programma van eisen zijn de kosten toegenomen, en is het enkele jaren eerder vastgestelde budget niet meer toereikend. Er wordt momenteel een extra kredietaanvraag voorbereid ter besluitvorming voor de raad.

Exploitatie

Uitgangspunt voor de exploitatie van het nieuwe gemeenschapshuis is dat deze kostenneutraal zal zijn. Er is een eerste opzet gemaakt van de te verwachten inkomsten en uitgaven. De volgende stap is de komende maanden in overleg te gaan met alle gebruikers, waaronder de verenigingen, om dit verder met elkaar uit te werken.

Beekdaelenroute

In Beekdaelen is een prachtige fietsroute aangelegd: de Beekdaelenroute. Fietsen door Beekdaelen is genieten van prachtige natuur, vergezichten, kastelen, cultuurhistorie en uitrusten bij de gezelligste horeca. Met de Beekdaelenroute zie je de regio van haar mooiste kant. De route is zorgeloos te volgen via het fietsknooppuntensysteem en is opgedeeld in een Noord- en Zuidlus. Geniet onderweg van de panorama’s over het plateaulandschap, ontdek de leukste plekken op de plattegrond, proef lokale producten en luister naar de inspirerende verhalen van de ‘locals’.

Beekdaelenroute

In de buurt van de Beekdaelenroute (Noordlus) worden zogenaamde transferiums aangelegd, waar bezoekers hun auto kunnen parkeren en vervolgens met de fiets hun weg vervolgen. Eén van de beoogde transferiums is voorzien in Puth. De gemeente denkt erover na om het transferium te combineren met de nieuwe parkeerplaats voor het gemeenschapshuis. Door het transferium in Puth te combineren met de parkeerplaats voor het gemeenschapshuis, kan bespaard worden op de kosten voor het gemeenschapshuis. Daar komt nog bij dat voor de aanleg van een transferium een subsidie ter beschikking is gesteld door de Provincie Limburg. Een addertje onder het gras daarbij is wel dat de subsidieregeling eind dit jaar afloopt. Dat betekent dat het transferium uiterlijk eind dit jaar moet zijn aangelegd, vooruitlopend dus op het gemeenschapshuis. Momenteel wordt uitgezocht of dit deel van het totale plan eerder in uitvoering kan worden genomen.

Ontwerp gemeenschapshuis en buitenruimte

In de vorige nieuwsbrief (november 2022) zijn we uitgebreid ingegaan op het ontwerp van het gemeenschapshuis en de buitenruimte. De daarbij getoonde tekeningen lieten bij vergissing niet de volledige buitenruimte zien. Om dat recht te zetten is hieronder het volledige plangebied opgenomen. Op dit moment zijn er nog geen concrete speelvoorzieningen vastgesteld voor het plangebied. Dit willen we in goed overleg en in afstemming met het speeltuincomité bepalen.

Ontwerp gemeenschapshuis en buitenruimte Puth

Vervolgstappen

Voor de komende periode worden de volgende stappen voorzien:

  • Afronden ontwerp bestemmingsplan en bijbehorende onderzoeken.
  • Opstellen extra kredietaanvraag.
  • Samen met de gebruikers de exploitatie en het beheer verder in kaart brengen.
  • Voorbereiden ter inzagelegging ontwerp bestemmingsplan.
  • Onderzoek voortrekken aanleg parkeervoorziening.