Colofon

Dit is de nieuwsbrief over het gemeenschapshuis Puth. In deze nieuwsbrief informeren wij u over relevante ontwikkelingen rondom het gemeenschapshuis. Deze nieuwsbrieven worden digitaal verspreid. Aanmelden voor de nieuwsbrief kunt u via communicatie@beekdaelen.nl

Mocht u naar aanleiding van de inhoud van deze nieuwsbrief of de gebiedsontwikkeling vragen hebben, dan kunt u zich richten tot Marjon Klanderman via m.klanderman@beekdaelen.nl of telefonisch via 088 – 4502000.

Projectinformatie over het gemeenschapshuis vindt u op de gemeentelijke website: www.beekdaelen.nl/bmvPuth

Stand van zaken

In onze laatste nieuwsbrief hebben we het architectonische ontwerp van het gemeenschapshuis laten zien alsmede het voorlopige ontwerp van de buitenruimte. In deze nieuwsbrief blikken we terug op de inloopmiddag van woensdag 01 juni en informeren wij u over de vervolgstappen.

Inloopmiddag

De inloopmiddag over de planning rondom het nieuwe gemeenschapshuis in Puth op 1 juni jongstleden werd goed bezocht. Er waren zowel enthousiaste reacties als kritische opmerkingen over de plannen. De locatie van de bijeenkomst was de voormalige voetbalkantine aan de Sittarderweg. Deze locatie was niet voor niets gekozen, omdat precies op deze plek het nieuwe gemeenschapshuis moet komen. In de kantine konden geïnteresseerden op hun gemak zowel het ontwerp van het nieuwe gemeenschapshuis bekijken als het ontwerp van de buitenruimte.  Buiten waren de contouren van het nieuwe gebouw met paaltjes in het veld uitgezet, zodat men zich daar ook een goed beeld van kon vormen.

Om de vele vragen te kunnen beantwoorden waren naast vertegenwoordigers van de gemeente ook de architect en de landschapsarchitect aanwezig. Ook waren zowel beide verantwoordelijke wethouders gedeeltelijk aanwezig, als de deken en het parochiebestuur. Naar schatting hebben zeker 100 geïnteresseerden de inloopbijeenkomst bezocht.

Voorontwerp gemeenschapshuis met terreininrichting en ontsluiting

Ontwerp gemeenschapshuis en buitenruimte

Op basis van de opmerkingen en suggesties van de inloopbijeenkomst wordt het ontwerp verder geoptimaliseerd.  Daarna kan het voorontwerp definitief worden vastgesteld. De volgende aanpassingen worden doorgevoerd:

 • Verkleinen afmetingen terras;
 • Verhogen en verlengen grondwal aan zuidwest zijde terras;
 • Benoemen van meer gebruikers in het gebouw;
 • Vervangen van de haag achter tuinen Burgemeester Loefenstraat voor een lichte glooiing in het terrein;
 • Laten vervallen van bestaande lichtmasten aan zijde Burgemeester Loefenstraat

Daarnaast wordt nagedacht over:

 • Het verschuiven van de toegangsweg fietsers/voetgangers om meer ruimte te maken voor speelgelegenheden;
 • De voorgestelde locatie van de JOP: Jongeren Ontmoetings Plek.

In een volgende nieuwsbrief presenteren we het definitieve voorontwerp.

Extra kredietaanvraag

De gemeenteraad van het voormalige Schinnen heeft voor de realisatie van een nieuw gemeenschapshuis een budget vastgesteld. Vanwege aanpassingen aan het ontwerp, indexering en de fors toegenomen bouwkosten is dit budget niet toereikend. Deze maand wordt op basis van het definitieve voorontwerp een nieuwe kostenraming opgesteld. Ook wordt gewerkt aan een exploitatieberekening, die naar verwachting in september gereed is. Op basis hiervan wordt het overleg met alle verenigingen weer opgestart om de beheerconstructie te bespreken.

Omdat het vastgestelde budget niet toereikend is, wordt een extra kredietaanvraag opgesteld. De gemeenteraad wordt hierover begin 2023 geïnformeerd.  Bij een positief besluit door de raad kan het ontwerp verder uitgewerkt worden en de uitvoering starten.

Ontwerp bestemmingsplan

Op basis van het definitieve voorontwerp wordt het ontwerp bestemmingsplan opgesteld. Dit bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen: een plankaart, regels en een toelichting. In de toelichting worden naast een algemene toelichting op het plan, ook de resultaten van alle benodigde onderzoeken nader toegelicht. Deze onderzoeken worden op dit moment uitgevoerd en zijn naar verwachting in oktober gereed. De volgende onderzoeken worden o.a. uitgevoerd:

 • Akoestisch onderzoek;
 • Bodemonderzoek;
 • Archeologisch onderzoek;
 • Onderzoek in kader van Wet natuurbescherming.

Naar verwachting is het ontwerp bestemmingsplan eind dit jaar gereed en wordt het vanaf begin 2023 ter visie gelegd. Hierna kan het ontwerp bestemmingsplan gedurende 6 weken ingezien worden en er kunnen zienswijzen ingediend worden.

Vervolgstappen

Voor de komende periode worden de komende stappen voorzien:

 • Op basis van het voorontwerp een ontwerp bestemmingsplan opstellen.
 • De kosten inzichtelijk maken waarna een extra kredietaanvraag wordt opgesteld.
 • Samen met de verenigingen de exploitatie en het beheer verder in kaart brengen.
 • Voorbereiden contract ten behoeve van nadere uitwerking voorontwerp tot definitief ontwerp.