Colofon

Dit is de nieuwsbrief over het gemeenschapshuis Puth. In deze nieuwsbrief informeren wij u over relevante ontwikkelingen rondom het gemeenschapshuis. Deze nieuwsbrieven worden digitaal verspreid. Aanmelden voor de nieuwsbrief kunt u via de aanmeldpagina op onze website.

Mocht u naar aanleiding van de inhoud van deze nieuwsbrief of de gebiedsontwikkeling vragen hebben, dan kunt u zich richten tot Marjon Klanderman via m.klanderman@beekdaelen.nl of telefonisch via 088 – 450 20 00.

Projectinformatie over het gemeenschapshuis vindt u op de gemeentelijke website: www.beekdaelen.nl/bmvPuth

Stand van zaken

In april hebben we jullie geïnformeerd over het bestemmingsplan en de benodigde onderzoeken. Dit keer willen we jullie bijpraten over de vervolgstappen en de realisatie van een transferium Puth voor de Beekdaelenroute.

Bestemmingsplan

Het ontwerp bestemmingsplan is nagenoeg gereed. Alle onderzoeken zijn afgerond, met uitzondering van het aanvullende natuuronderzoek. De laatste resultaten hiervan worden in september verwacht. Het streven is om het ontwerp bestemmingsplan in het vierde kwartaal ter inzage te leggen, nadat de gemeenteraad een besluit heeft genomen over het krediet.

Kredietaanvraag

Op 6 april jl. is de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang van de plannen. Het ontwerpproces is toegelicht alsmede de resultaten van het omgevingsproces. Tevens is een toelichting gegeven op de kosten. Het in 2016/2017 gereserveerde budget van € 1,2 miljoen is ontoereikend. Op basis van een nieuwe kostenraming zal een extra krediet van circa € 2,3 miljoen aangevraagd moeten worden. De extra kosten worden veroorzaakt door extreme stijgingen van de bouwkosten, een volledig nieuw ontwerp, duurzaamheid en omissies in het oorspronkelijke budget. Een kredietaanvraag wordt nu voorbereid en zal behandeld worden in de gemeenteraad van 26 september.

Voor de exploitatie van het gemeenschapshuis is het uitgangspunt dat deze kostenneutraal is. De brasserie draagt daaraan bij. Op dit moment worden gesprekken gevoerd met de toekomstige gebruikers (de verenigingen), waarbij de exploitatieopzet wordt besproken. Gedacht wordt aan de vorming van een stichting.

Transferium

De gemeente Beekdaelen heeft een subsidie verkregen van € 193.000 voor de aanleg van een transferium langs de Beekdaelenroute in Puth. Voorwaarde voor deze toegekende subsidie is dat de uitvoering van het transferium Puth eind 2023 gereed moet zijn. Het transferium kan perfect gecombineerd worden met de nieuwe parkeerplaats van het gemeenschapshuis. Probleem is echter dat we op dit moment nog niet zeker weten of het gemeenschapshuis doorgaat, de gemeenteraad moet immers nog een besluit nemen. Om te voorkomen dat Beekdaelen de subsidie misloopt, zijn we van plan om het transferium al dit jaar aan te leggen, vooruitlopend op het gemeenschapshuis. De aanleg van het transferium kan als een ‘no regret’ maatregel worden gezien. Indien extra krediet wordt toegewezen, dan is dit deelplan als deel van de totale planontwikkeling al uitgevoerd. Indien geen extra krediet wordt toegewezen, dan is het transferium (voor de komende jaren of definitief) de enige aanpassing in het plangebied.

We zijn gestart met de voorbereiding van dit deelplan, een voorlopig ontwerp is inmiddels opgesteld. Voor het transferium gelden de volgende uitgangspunten:

 • Inrit (ontsluiting) komt op de nieuwe plek (conform totale plan), dus aan de Sittarderweg.
 • Het parkeren komt links tegen de speeltuin aan, gescheiden met een hekwerk voor veiligheid (t.p.v. locatie parkeren in totale plan). De speeltuin blijft dus voorlopig nog op de huidige plek.
 • Het transferium wordt ingericht voor 14 autoparkeerplaatsen en 16 fietsplaatsen.
 • De bestaande parkeerplaats voor het huidige gebouw – de grote asfaltplaat – wordt verwijderd en zolang groen ingezaaid.

Vervolgstappen

Voor de komende periode worden de volgende stappen voorzien:

 • Afronden extra kredietaanvraag gemeenschapshuis.
 • Samen met de verenigingen de exploitatie en het beheer verder uitwerken.
 • Behandeling kredietaanvraag in gemeenteraad op 26 september.
 • Afronden ontwerp bestemmingsplan en bijbehorende onderzoeken.
 • Voorbereiden ter inzagelegging ontwerp bestemmingsplan gemeenschapshuis.
 • Verder uitwerken ontwerp transferium.
 • Aanleg transferium planologisch mogelijk maken.
 • Aanleg transferium aanbesteden.