Colofon

Dit is de nieuwsbrief over het gemeenschapshuis Puth. In deze nieuwsbrief informeren wij u over relevante ontwikkelingen rondom het gemeenschapshuis. Deze nieuwsbrieven worden digitaal verspreid. Aanmelden voor de nieuwsbrief kunt u via communicatie@beekdaelen.nl

Mocht u naar aanleiding van de inhoud van deze nieuwsbrief of de gebiedsontwikkeling vragen hebben, dan kunt u zich richten tot Marjon Klanderman via m.klanderman@beekdaelen.nl of telefonisch via 088 – 4502000.

Projectinformatie over het gemeenschapshuis vindt u op de gemeentelijke website: www.beekdaelen.nl/bmvPuth

Stand van zaken

Op 1 juni jongstleden organiseerden we de inloopbijeenkomst waarbij u voorlopig voorontwerp kon bekijken en uw vragen kon stellen. Inmiddels zijn weer flinke stappen gezet. In deze nieuwsbrief laten we zien hoe uw opmerkingen geleid hebben tot aanpassing van het ontwerp van het gemeenschapshuis en de buitenruimte.

Ontwerp gemeenschapshuis en buitenruimte

Op basis van de opmerkingen en suggesties van de inloopbijeenkomst van 1 juni is het ontwerp verder geoptimaliseerd en is het voorontwerp hiermee definitief vastgesteld. De volgende aanpassingen zijn doorgevoerd:

 • De afmeting van het terras wordt verkleind: het heeft nu een oppervlakte van 472 m2.
 • De grondwal aan zuidwestzijde terras wordt verhoogd en verlengd: de grondwal is verhoogd tot 1.0 meter en in noordelijke richting verlengd.
 • De haag achter tuinen Burgemeester Loefenstraat vervalt en is vervangen door een lichte glooiing in het terrein.
 • De bestaande lichtmasten aan de zuidzijde komen te vervallen.
 • De voorgestelde locatie voor de JOB is komen te vervallen.

Met deze aanpassingen zijn we van mening dat we een gebalanceerd ontwerp hebben, waarbij we de wensen van de omgeving zoveel mogelijk hebben ingewilligd.

Voorlopig ontwerp gemeenschapshuis Puth 04-10-2022
Voorlopig ontwerp gemeenschapshuis Puth 04-10-2022
Voorlopig ontwerp gemeenschapshuis Puth 04-10-2022
Voorlopig ontwerp gemeenschapshuis Puth 04-10-2022
Voorlopig ontwerp gemeenschapshuis Puth 04-10-2022: Langsdoorsnede en dwarsdoorsnede - zaal

Ontwerp bestemmingsplan

Op basis van dit definitieve voorontwerp wordt het ontwerp bestemmingsplan opgesteld. Dit bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen: een plankaart, een set regels en een toelichting. In het toelichtingdeel wordt niet alleen het plan toegelicht, maar ook de resultaten van alle benodigde onderzoeken. Deze onderzoeken worden op dit moment uitgevoerd en zullen naar verwachting in december gereed zijn. Concreet gaat het daarbij om:  

 • Akoestisch onderzoek;
 • Bodemonderzoek;
 • Archeologisch onderzoek;
 • Natuuronderzoek.

Naar verwachting zal het ontwerp bestemmingsplan eind dit jaar gereed zijn en vanaf begin 2023 ter visie worden gelegd. Iedereen kan het ontwerp bestemmingsplan dan gedurende 6 weken inzien en een zienswijze indienen.

Vervolgstappen

Voor de komende periode worden de komende stappen voorzien:

 • Op basis van het voorontwerp een ontwerp bestemmingsplan opstellen.
 • De kosten inzichtelijk maken waarna een extra kredietaanvraag wordt opgesteld.
 • Samen met de verenigingen de exploitatie en het beheer verder in kaart brengen.
 • Voorbereiden contract ten behoeve van nadere uitwerking voorontwerp tot definitief ontwerp.