Wat is een register gemeenschappelijke regelingen?

In de regio werken gemeenten en organisaties regelmatig samen op verschillende terreinen, zoals het ophalen van afval, milieutaken en het innen en heffen van gemeentelijke belastingen. Gemeenten kunnen kiezen voor vormen van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke samenwerking. Een publiekrechtelijke samenwerking is gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Bij privaatrechtelijke samenwerking kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een stichting.

Indien de gemeente kiest voor een publiekrechtelijke samenwerking dient het college van burgemeester en wethouders op basis van artikel 27 Wgr een register bij te houden. In dit register zijn de geldende gemeenschappelijke regelingen opgenomen waaraan de gemeente deelneemt.

Overzicht gemeenschappelijke regelingen gemeente Beekdaelen

De gemeente Beekdaelen neemt momenteel (peildatum: 1-1-2021) deel aan een 16-tal gemeenschappelijke regelingen. Deze staan hieronder schematisch weergegeven.

Naam

Doel

WOZL

Uitvoering Wet sociale werkvoorziening

ISD BOL

Uitvoering taken op het gebied van de sociale wetten
(PW, IOAZ, IOAW en de gemeentelijke minimaregelingen)

Kompas

Uitvoering taken op het gebied van de sociale wetten
(PW, IOAZ, IOAW en de gemeentelijke minimaregelingen)

Centrumregeling Inkoop jeugdzorg regio Zuid-Limburg

Samenwerking op het gebied van jeugdzorg en inkoop (zware) jeugdzorg

Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad voor
Opvang en beschermend wonen i.h.k.v. de WMO 2015

Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad voor opvang en beschermend wonen i.h.k.v. de WMO 2015

Omnibuzz 

Samenwerking op het gebied van collectief vraagafhankelijk vervoer

WSP Parkstad

Bevorderen uitstroom inwoners die onder de Participatiewet vallen

Veiligheidsregio Zuid

Uitvoering Wet veiligheidsregio’s

BsGW

Heffing en inning van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen en uitvoering van de wet WOZ

RUD

Uitvoering van vergunningverlening en toezicht en handhaving in de fysieke leefomgeving

Stadsregio Parkstad Limburg

Faciliteren van de samenwerking tussen gemeenten op de domeinen:
Wonen en herstructurering, Ruimte, Mobiliteit en Economie en toerisme

GGD Zuid-Limburg

Uitvoering Wet Publieke Gezondheid

Het Gegevenshuis

Uitvoering wettelijke basisregistraties en geo-informatievoorziening (BAG/GEO)

Anti-discriminatie voorziening (ADV)

Verdeling financiële middelen rijk t.b.v. Anti-discriminatie-voorziening

Rd4 

Inzameling en verwerking van afvalstromen: bestuurlijke aansturing

Parkstad IT (PIT)

Deze regeling heeft tot doel om de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende partijen te behartigen op het gebied van Informatie- en communicatietechnologie

Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid-Limburg

Naam samenwerkingsverband

Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid-Limburg.

Deelnemers

De gemeenten Beek, Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal.

Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst 

Geen specifiek genoemde wetten. De GGD Zuid-Limburg voert alle taken uit die aan gemeenten zijn opgedragen in wetten op het terrein van de volksgezondheid en de openbare gezondheidszorg en in de regelingen die krachtens die wetten getroffen zijn.

Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen

De GGD Zuid-Limburg draagt binnen Zuid-Limburg zorg voor de uitvoering van alle taken die in wetten op het terrein van de volksgezondheid en de openbare gezondheidszorg en in regelingen die krachtens die wetten zijn getroffen, aan gemeenten zijn opgedragen of aan gezondheidsdiensten zijn of nog zullen worden opgedragen. Voor zover het aan gemeenten opgedragen taken betreft, dragen de gemeentebesturen de uitvoering van die taken over aan het algemeen bestuur van de GGD Zuid-Limburg.

De gemeentebesturen dragen aan het algemeen bestuur van de GGD Zuid-Limburg alle bevoegdheden over die aan de gemeentebesturen ten diensten staan ingevolge of ter uitvoering van de in lid 2 bedoelde wetten en regelingen.

Indien nieuwe wetten of regelingen op het terrein van de volksgezondheid en de openbare gezondheidszorg worden ingevoerd waar in aan de gemeenten taken en bevoegdheden worden toegekend of indien in bestaande wetten of regelingen op het terrein van de volksgezondheid nieuwe taken en bevoegdheden aan gemeenten worden toegekend, kan het algemeen bestuur van de GGD Zuid-Limburg besluiten om binnen Zuid-Limburg zorg te gaan dragen voor de uitvoering daarvan. De daadwerkelijke uitvoering van die taken en bevoegdheden door de GGD Zuid-Limburg binnen het grondgebied van een deelnemende gemeente gaat pas in op een nader door het algemeen bestuur te bepalen datum nadat door het gemeentebestuur van de betreffende gemeente is besloten om die taken en bevoegdheden aan het algemeen bestuur van de GGD Zuid-Limburg over te dragen.

Contactgegevens

Bezoekadres: 
Het Overloon 2 
6411 TE Heerlen
Postadres:
Postbus 33
6400 AA Heerlen
Telefoonnummer: 088 – 880 5000 
info@ggdzl.nl
www.ggdzl.nl

Instelling openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan

Er is een openbaar lichaam, genaamd "Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid-Limburg".

Datum inwerkingtreding

1 januari 2006.

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Naam samenwerkingsverband

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Deelnemers

De gemeenten Beek, Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal.

Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

Wet veiligheidsregio's en Wet publieke gezondheid.

Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen

Taken en bevoegdheden genoemd in artikel 10 van de Wet veiligheidsregio's.

Contactgegevens

Bezoekadres:
Prins Bisschopsingel 53
6212 AB Maastricht
Postadres:
Postbus 35
6269 ZG Margraten
Telefoonnummer: 043-4006900
www.vrzuidlimburg.nl 

Instelling openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan

Er is een openbaar  lichaam "Veiligheidsregio Zuid-Limburg".

Datum inwerkingtreding

1 januari 2012.

Gemeenschappelijke Regeling Subsidiëring ADV-Limburg

Naam samenwerkingsverband

Gemeenschappelijke regeling Subsidiëring ADV-Limburg.

Deelnemers

De gemeenten uit Noord-Limburg:
Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Peel en Maas (Helden, Maasbree, Meijel), Roerdalen, Roermond, Venlo (incl. Arcen en Velden), Venray en Weert.

De gemeenten uit Zuid-Limburg:
Beek, Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Margraten, Meerssen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal.

Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen

 • De colleges van de gemeenten Arcen en Velden, Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Helden, Leudal, Maasbree, Maasgouw, Meijel, Nederweert, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray en Weert uit de regio Noord- en Midden-Limburg dragen de in artikel 2, lid 1 en lid 3 genoemde aan hun toekomende bevoegdheden op aan het college van de gemeente Roermond, alsmede de bevoegdheid als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen een gezamenlijke verordening op te stellen voor de deelnemende gemeenten uit de regio Noord- en Midden- Limburg.
 • De colleges van de gemeenten Beek, Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Margraten, Meerssen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal uit de regio Zuid-Limburg dragen de in artikel 2, lid 1 en lid 3 genoemde aan hun toekomende bevoegdheden op aan het college van de gemeente Maastricht, alsmede de bevoegdheid als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen een gezamenlijke verordening op te stellen voor de deelnemende gemeenten uit de regio Zuid-Limburg.

Contactgegevens

Boschstraat 21A
6211 AS Maastricht
Telefoonnummer: 043-3218489
meldpunt@advlimburg.nl 
www.advlimburg.nl

Instelling openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan

Er is geen openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan. Samenwerking vindt plaats via de centrumgemeenteconstructie. Noord- en Midden-Limburg : de gemeente Roermond
Zuid-Limburg: de gemeente Maastricht.

Datum inwerkingtreding

1 januari 2009.

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Naam samenwerkingsverband

Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen.

Deelnemers

De waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas.
De gemeenten Beek, Beekdaelen, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Mook en Middelaar, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Venlo, Voerendaal en Weert.

Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

Gemeentewet, Waterschapswet en Wet waardering onroerende zaken.
Uitvoering van heffing en inning van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen alsmede uitvoering van de Wet WOZ.

Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen

Aanwijzingen op het terrein van heffing en invordering van gemeentelijke belastingen.
Aanwijzingen op het terrein van de waardering van onroerende zaken.
Aanwijzingen op het terrein van heffing en invordering van waterschapsbelastingen.
Mandaten op het terrein van heffing en invordering van gemeentelijke belastingen respectievelijk waterschapsbelastingen.

Contactgegevens

Bezoekadres: 
Kerkeveldlaan 2 
6042 CX Roermond
Postadres:
Postbus 1275
6040 KG Roermond
Telefoonnummer: 088–8420444
www.bsgw.nl

Instelling openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan

Er is een openbaar lichaam "Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen.

Datum inwerkingtreding

1 januari 2011.

Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg

Naam samenwerkingsverband

Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg.

Deelnemers

De Provincie Limburg.
De gemeenten Beek, Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal.

Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst 

Provinciewet, Gemeentewet, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Besluit risico's zware ongevallen (BRZO).

Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen

Uitvoering van taken op het gebied van vergunningverlening, handhaving en toezicht, BRZO-taken.

Contactgegevens

Bezoekadres: 
Limburglaan 10 
6229 GA Maastricht
Postadres: 
Postbus 5700 
6202 MA Maastricht
Telefoonnnummer: 043-3897330
info@rudzuidlimburg.nl 
www.rudzuidlimburg.nl 

Instelling openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan

Er is een openbaar lichaam "RUD Zuid -Limburg".

Datum inwerkingtreding

1 januari 2013.

Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4

Naam samenwerkingsverband

Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4

Deelnemers

De gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Vaals en Voerendaal.

Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

Wet Milieubeheer.

Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen

 • Het lichaam is binnen het kader van het bepaalde in de artikelen 3 en 4 bevoegd tot het verrichten van diensten voor één of meerdere deelnemende gemeenten en/of derden.
 • Een besluit van het dagelijks bestuur tot dienstverlening als bedoeld in lid 1 vermeldt de wijze van kostenverrekening en de overige voorwaarden.

Contactgegevens

Bezoekadres: 
Nijverheidsweg 4A 
6422 PO Heerlen 
Postadres:
Postbus 641
6400 AP Heerlen
Telefoonnummer: 045-5437100 
info@rd4.nl
www.rd4.nl 

Instelling openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan

Er is een openbaar lichaam, genaamd "Reinigingsdiensten Rd4".

Datum inwerkingtreding

1 januari 1998.

Kompas, Gemeentelijk collectief voor werk, inkomen en zorg 

Naam samenwerkingsverband

Gemeenschappelijke Regeling van Kompas, Gemeentelijk collectief voor werk, inkomen en zorg.

Deelnemers

De gemeenten Beekdaelen, Simpelveld en Voerendaal.

Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst 

Participatiewet, de lnvoeringswet Participatiewet, Algemene Bijstandswet, Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, Wet gemeenschappelijke schuldhulpverlening, Wet inburgering, Wet participatiebudget.

Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen

Uitvoering van taken in het kader van de hierboven genoemde wetten waarvan de uitvoering aan gemeenten, al dan niet in medebewind, is opgedragen, voor zover deze niet reeds zijn ondergebracht bij andere organisaties.
Uitvoering van de algemene maatregelen van bestuur, uitvoeringsregelingen van genoemde wetten, en andere taken op het gebied van de sociale zekerheid, voortvloeiende uit gemeentelijke verordeningen, zowel autonome als in medebewind tot stand gekomen verordeningen, alsmede beleidsplannen in het kader  van het gemeentelijke minimabeleid.

Contactgegevens

Deweverplein 1
6231 BZ Nuth
Telefoonnummer: 045-5659250
info@isd-kompas.nl 
www.isd-kompas.nl

Instelling openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan

Er is een openbaar lichaam "Kompas, Gemeentelijk collectief voor werk, inkomen en zorg".

Datum inwerkingtreding

1 januari 2015.

Gemeenschappelijke regeling Stadsregio Parkstad Limburg

Naam samenwerkingsverband

Gemeenschappelijke regeling Stadsregio Parkstad Limburg.

Deelnemers

De gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal.

Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

De Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht.

Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen

 • de Kern-agenda: onderwerpen die worden aangewezen door het Algemeen Bestuur, nadat de colleges van alle deelnemende gemeenten: 
 • terzake bevoegdheden hebben overgedragen en; 
 • hebben bepaald dat deze bevoegdheden behoren tot een onderwerp dat deel dient uit te maken van de Kern-agenda.
 • de Keuze-agenda: onderwerpen die worden aangewezen door het Algemeen Bestuur, nadat de colleges van ten minste twee deelnemende gemeenten terzake bevoegdheden hebben overgedragen.

Contactgegevens

Bezoekadres: 
Kloosterweg 1
6412 CN Heerlen
Postadres:
Postbus 200
6400 AE Heerlen
Telefoonnummer: 045-5700123 
info@parkstad-limburg.nl 
www.parkstad-limburg.nl

Instelling openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan

Er is een openbaar lichaam, genaamd "Stadsregio Parkstad Limburg".

Datum inwerkingtreding

23 juni 2014. 

Gemeenschappelijke Regeling Het Gegevenshuis

Naam samenwerkingsverband

Het Gegevenshuis.

Deelnemers

De gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal.

Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

Wet gemeenschappelijke regelingen, Gemeentewet, Stelsel van basisregistraties.

Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen

Het ontzorgen van de deelnemers op het gebied van gegevensbeheer en dan specifiek het beheren en onderhouden van object- en ruimtelijk georiënteerde basisregistraties en geometrische informatie, waaronder de Basisregistratie Grootschalige Topografie, teneinde te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit het stelsel van basisregistraties. De taken zijn afhankelijk van de door de deelnemers afgenomen producten en diensten.

Contactgegevens

Bezoekadres:
Emile Erensplein 55 
6371 GH Landgraaf
Postadres:
Postbus 31300
6370 AH Landgraaf
Telefoonnummer: 045-569 56 00 
www.gegevenshuis.nl

Instelling openbaar  lichaam of gemeenschappelijk orgaan

Er is een openbaar lichaam, genaamd "Het Gegevenshuis".

Datum inwerkingtreding

1 juli 2015. 

Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid -Limburg

Naam samenwerkingsverband

Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg.

Deelnemers

De gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal.

Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

Wet Sociale Werkvoorziening.

Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen

De colleges dragen aan het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg al haar uitvoerende bevoegdheden en verplichtingen over, inclusief het daarvoor van rijkswege ter beschikking gesteld budget, die zij ten aanzien van de in artikel 3 vermelde doelstelling kunnen uitoefenen, vanaf het moment dat betrokken ingezetenen op grond van hun plaats op de gemeentelijke wachtlijst voor plaatsing aan de beurt zijn.

Contactgegevens

Bezoekadres:
Kloosterweg 1
6412 CN Heerlen
Postadres:
Postbus 330
6400 AH Heerlen
Telefoonnummer 045 - 570 01 23 
info@wozl.nl
www.wozl.nl

Instelling openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan

Er is een openbaar lichaam, genaamd "Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg".

Datum inwerkingtreding

16 oktober 2010.

Centrumregeling Inkoop Jeugdzorg regio Zuid-Limburg 

Naam samenwerkingsverband

Centrumregeling Inkoop Jeugdzorg regio Zuid-Limburg.

Deelnemers

De gemeenten Beek, Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf , Maastricht, Meerssen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal.

Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

Jeugdwet, Gemeentewet en Wet gemeenschappelijke regelingen.

Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen

Regionale inkoop van jeugdzorg, inclusief contractbeheer en monitoring van de contractafspraken.

Contactgegevens

Centrumgemeente Maastricht
Bezoekadres:
Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht
Postadres:
Postbus 1992
6201 BZ Maastricht
Telefoonnummer : 14-143
post@maastricht.nl
www.gemeentemaastricht.nl 

Instelling openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan

Er is sprake van een centrumregeling. Gemeente Maastricht is de centrumgemeente.

Datum inwerkingtreding

1 januari 2015.

Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz 

Naam samenwerkingsverband

Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz.

Deelnemers

De gemeenten Beek, Beekdaelen, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Sittard­Geleen, Stein, Vaals, en Valkenburg aan de Geul.

Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

Wet maatschappelijke ondersteuning.

Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen
Alle bevoegdheden ten behoeve van de uitvoering van het collectief vraagafhankelijk vervoer in de deelnemende gemeenten.

Contactgegevens

Bezoekadres:
Geerweg 3
6135 KB Sittard 
Postadres:
Postbus 99
6160 AB Geleen
Telefoonnummer: 0900–3310550
info@omnibuzz.nl  
www.omnibuzz.nl 

Instelling openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan

Er is een openbaar lichaam "Omnibuzz".

Datum inwerkingtreding

1 januari 2011.

Centrumregeling opvang en beschermd wonen

Naam samenwerkingsverband

Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad voor opvang en beschermend wonen i.h.k.v. de WMO 2015.

Deelnemers

De gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal.

Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

Wet maatschappelijke ondersteuning.

Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen

Onder mandaat beslissen op aanvragen om een maatwerkvoorziening dan wel een persoonsgebonden budget ten behoeve van opvang of beschermd wonen, mede begrepen het na heroverweging in bezwaar beslissen op een aanvraag alsmede het voeren van verweer in beroep en hoger beroep ten overstaan van de administratieve rechter.

Contactgegevens

Centrumgemeente Heerlen
Burg. van Grunsvenplein 145
6411 AS Heerlen
Telefoonnummer: 045–5605040 

Instelling openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan

Er is sprake van een centrumregeling. Gemeente Heerlen is de centrumgemeente.

Datum inwerkingtreding

1 januari 2015.

ISD BOL

Naam samenwerkingsverband

Gemeenschappelijk Regeling van ISD BOL.

Deelnemers

De gemeenten Beekdaelen, Brunssum en Landgraaf. 

Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst 

Wet Werk en Bijstand (inkomensdeel, werkdeel en bijzondere bijstand), Algemene Bijstandswet, Invoeringswet Wet werk en bijstand, Besluit bijstandverlening zelfstandigen, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeids-ongeschikte werknemers, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeids-ongeschikte gewezen zelfstandigen, Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, Wet Inschakelijk Werkzoekenden (Wiw) voor zover voortvloeiend uit het overgangsrecht ter zake van de inwerkingtreding van de Wet Werk en Bijstand, Wet werk en inkomen kunstenaars en Wet investeren in Jongeren. Evenals Wet gemeenschappelijke regelingen, Participatiewet, Wet inkomensvoorziening inkomensvoorziening, de uitvoering van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) en bij deze wetten behorende algemene maatregelen van bestuur en uitvoeringsregelingen, Wet maatschappelijke ondersteuning en andere wet- en regelgeving in kader van sociaal domein.

Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen

Uitvoering van taken in het kader van de hierboven genoemde wetten waarvan de uitvoering aan gemeenten, al dan niet in medebewind, is opgedragen, voor zover deze niet reeds zijn ondergebracht bij andere organisaties.
Uitvoering van de algemene maatregelen van bestuur, uitvoeringsregelingen van genoemde  wetten, en andere taken op het gebied van de sociale zekerheid, voortvloeiende uit gemeentelijke verordeningen, zowel autonome als in medebewind tot stand gekomen verordeningen, alsmede beleidsplannen in het kader  van het gemeentelijke minimabeleid.

Alle bevoegdheden die nodig zijn voor de uitvoering van de navolgende taken:

 1. de uitvoering van de onderdelen van de Participatiewet inclusief de Invoeringswet, de uitvoering van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW) en de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (Bbz) en bij deze wetten behorende algemene maatregelen van bestuur en uitvoeringsregelingen,
 2. de uitvoering van andere door een of meer deelnemende gemeenten aan de dienst opgedragen taken binnen het sociaal domein,
 3. het verlenen van diensten aan gemeenten en andere organisaties buiten het grondgebied van de deelnemende gemeenten, met dien verstande dat het algemeen bestuur hiermee dient in te stemmen.

Contactgegevens

Locatie Brunssum:
Lindeplein 1, 6440 AC Brunssum
Locatie Landgraaf:
Sweelinckplein 1, 6371 LB Landgraaf
Telefoonnummer: 045–5253747 
info@isdbol.nl
www.isdbol.nl

Instelling openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan

Het betreft een openbaar lichaam.

Datum inwerkingtreding

1 januari 2007.

WSP Parkstad

Naam samenwerkingsverband

Gemeenschappelijke Regeling Werkgeversservicepunt Parkstad.

Deelnemers

De gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal.

Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

Wet gemeenschappelijke regelingen.
Participatiewet.

Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen

Voorzien in passende werkgelegenheid- zijnde werkplekken bij derden of werkopdrachten ten behoeve van regionale werkbedrijven inclusief de voormalige Wsw en in arbeidsrevalidatie van personen die door de GR WOZL dna wel individuele deelnemende gemeenten aan die regeling of sociale diensten aan haar worden toevertrouwd en eventueel tijdelijk worden gedetacheerd. 

Contactgegevens

Locatie Carbon 6
Kloosterweg 1, 6412 CN Heerlen
Locatie Maankwartier
Maanplein 88, 6412 AZ Heerlen
Postadres:
Postbus 330
6400 AH Heerlen
Telefoonnummer: 045 566 66 00
www.wspparkstad.nl 

Instelling openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan

Het betreft een openbaar lichaam. 

Datum inwerkingtreding

28 december 2017.

Parkstad – IT

Naam samenwerkingsverband

Gemeenschappelijke Regeling regionale samenwerking inzake ICT ondersteuning van de bedrijfsvoering.

Deelnemers

De gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade en Landgraaf.

Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst

Wet gemeenschappelijke regelingen.
Gemeentewet.
Wet op de Veiligheidsregio’s.

Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen

Bevoegdheden die noodzakelijk zijn voor de behartiging van aangesloten gemeenten op het gebied van informatieve- en communicatietechnologie. 

Contactgegevens

Bezoekadres:
CBS Weg 2
6412 EZ Heerlen

Instelling openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan

Er is sprake van een centrumregeling. Gemeente Heerlen is de centrumgemeente.

Heeft u gevonden wat u zocht?