Wat is een register gemeenschappelijke regelingen?

In de regio werken gemeenten en organisaties regelmatig samen op verschillende terreinen, zoals het ophalen van afval, milieutaken en het innen en heffen van gemeentelijke belastingen. Gemeenten kunnen kiezen voor vormen van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke samenwerking. Een publiekrechtelijke samenwerking is gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Bij privaatrechtelijke samenwerking kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een stichting.

Indien de gemeente kiest voor een publiekrechtelijke samenwerking dient het college van burgemeester en wethouders op basis van artikel 27 Wgr een register bij te houden. In dit register zijn de geldende gemeenschappelijke regelingen opgenomen waaraan de gemeente deelneemt.

Bijzonderheden

De voormalige gemeenten Schinnen, Onderbanken en Nuth waren aangesloten bij de gemeenschappelijke regelingen die hieronder staan weergegeven. Gemeente Beekdaelen is de rechtsopvolger van voornoemde drie gemeenten en dient, ten aanzien van de gemeenschappelijke regelingen, nog besluiten te nemen.

Overzicht gemeenschappelijke regelingen voormalige gemeenten Schinnen, Onderbanken en Nuth

Naam Doel Schinnen Onderbanken Nuth
WOZL Uitvoering Wet sociale werkvoorziening X X
Vixia Uitvoering Wet sociale werkvoorziening X
ISD BOL Uittvoering taken op het gebied van de sociale wetten
(PW, IOAZ, IOAW en de gemeentelijke minimaregelingen)
X
Kompas Uitvoering taken op het gebied van de sociale wetten
(PW, IOAZ, IOAW en de gemeentelijke minimaregelingen)
X

Centrumregeling Inkoop
jeugdzorg regio
Zuid-Limburg

Samenwerking op het gebied van jeugdzorg en inkoop (zware) jeugdzorg X X X
Centrumregeling regionale
samenwerking Parkstad voor
Opvang en beschermend wonen
i.h.k.v. de WMO 2015

Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad voor opvang en beschermend wonen i.h.k.v. de WMO 2015

X X
Centrumregeling regionale
samenwerking Maastricht
voor opvang en beschermend wonen
i.h.k.v. de WMO 2015

Centrumregeling regionale samenwerking Maastricht voor opvang en beschermend wonen i.h.k.v. de WMO 2015

X
Omnibuzz  Samenwerking op het gebied van collectief vraagafhankelijk vervoer X X X

WSP Parkstad

Bevorderen uitstroom inwoners die onder de Participatiewet vallen X X

WSP Westelijke Mijnstreek

Het Werkgeversservicepunt Westelijke Mijnstreek is de netwerkorganisatie waarin de gemeenten Sittard-Geleen, Beek, Stein en Schinnen, Vixia en UWV samenwerken om werkgevers uit de regio te helpen bij personele aangelegenheden.

X
Veiligheidsregio Zuid Uitvoering Wet veiligheidsregio’s X X X
BsGW Heffing en inning van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen en uitvoering van de wet WOZ X X X
RUD Uitvoering van vergunningverlening en toezicht en handhaving in de fysieke leefomgeving X X X*
Stadsregio Parkstad Limburg Faciliteren van de samenwerking tussen gemeenten op de domeinen:
Wonen en herstructurering, Ruimte, Mobiliteit en Economie en toerisme
X X
GGD Zuid-Limburg Uitvoering Wet Publieke Gezondheid X X X
Het Gegevenshuis Uitvoering wettelijke basisregistraties en geoinformatievoorziening (BAG/GEO) X X X
Anti-discriminatie voorziening (ADV) Verdeling financiële middelen rijk t.b.v. Anti-discriminatie-voorziening X X X
Rd4  Inzameling en verwerking van afvalstromen: bestuurlijke aansturing X X
Parkstad IT (PIT)

Deze regeling heeft tot doel om de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende partijen te behartigen op het gebied van Informatie- en communicatietechnologie

X

* Nuth nam deel aan de IMD (Beek-Nuth-Stein). De IMD is per 1-1-2019 opgeheven.

Heeft u gevonden wat u zocht?