Stemmen in een andere gemeente met een kiezerspas

De burgemeester van Beekdaelen maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement een kiezer toegestaan is zijn stem uit te brengen in een andere gemeente met een kiezerspas. 

Daarbij gelden de volgende bepalingen:

A. Schriftelijke verzoek

  1. Bij het gemeentehuis van deze gemeente zijn kosteloos verkrijgbaar formulieren voor verzoekschriften om in een andere gemeente met een kiezerspas aan de stemming te mogen deelnemen.
  2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op 3 juni 2024 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij op de dag van de kandidaatstelling (23 april 2024) als kiezer is geregistreerd. 
  3. Als de kiezer al een stempas ontvangen heeft, dan dient dit bij het verzoekschrift gevoegd te worden.
  4. Het verzoek wordt niet ingewilligd indien aan de verzoeker is toegestaan bij volmacht te stemmen.

B. Mondelinge verzoek

Na ontvangst van zijn stempas kan de kiezer ook, in plaats van een schriftelijk verzoek te doen, zich onder overlegging van zijn stempas vervoegen bij het gemeentehuis van de gemeente, waar hij op de dag van de kandidaatstelling (23 april 2024) als kiezer is geregistreerd, om deze te doen omzetten in een kiezerspas. Dit kan geschieden tot 12:00 uur op de dag vóór de stemming (5 juni 2024).

Een kiezer, die in het bezit is van een kiezerspas, kan zich ter uitoefening van zijn kiesrecht aanmelden in elk stembureau in Nederland. 

Nadere informatie wordt verstrekt door Team Verkiezingen van de gemeente.

Schinnen, 23 april 2024

De burgemeester voornoemd,

Ing. E. Geurts